man

Mer pengar till vård, skola och omsorg

Det finns en tydlig skillnad mellan offentliga och privata uppköp av FM-tjänster i Norden, förutom i Danmark. Där har flera offentliga verksamheter gjort som merparten av näringslivets upphandlare och valt ett integrerat angreppssätt.

För Jacob Dohn, chef för affärsutveckling i Danmark, är det enkel matematik. Konkurrens resulterar i bättre kvalitet och högre effektivitet. Detta gäller också verksamhetsstödjande servicetjänster såsom lokalvård, fastighetsskötsel, säkerhet/bevakning, personalmatsalar och energifrågor.

— Vi vet också, att det är mer effektivt att samordna dessa servicetjänster och driva dem integrerat. Genom samordning blir det mer pengar över för den offentliga sektorns huvuduppdrag såsom vård, skola och omsorg, säger Jacob Dohn, chef för affärsutveckling på Coor Service Management i Danmark.

Stora besparingar och kvalitetsvinster

Med en ökad befolkning, längre livslängd, höga kvalitetskrav och en begränsad budget står offentliga verksamheter, kommuner och landsting inför en stor utmaning. Genom att outsourca verksamhetsstödjande servicetjänster finns stora besparingar och kvalitetsvinster inom räckhåll. En outnyttjad potential för outsourcing på 75 procent inom den offentliga sektorn talar dock sitt tydliga språk.

— Ökad effektivitet, förbättrad kvalitet och innovation står högt på dagordningen inom offentlig sektor, vilket talar för outsourcing. Samtidigt finns det motverkande krafter. Lagen om offentlig upphandling är förstås en, men den hindrar egentligen inte outsourcingbeslut. Den politiska dimensionen är i vissa sammanhang väldigt tydlig, och då får rationella skäl ibland stå tillbaka, säger Jacob Dohn.

Dessutom finns på vissa ställen en utbredd misstänksamhet mot outsourcing. Det är många som tycker att det är svårt att dra en gräns mellan kärnverksamhet och stödverksamhet, och ser det som sitt uppdrag att bedriva allt i egen regi.

Jag förstår mycket väl att det råder en viss osäkerhet gällande outsourcing. Det är dock viktigt att skilja på den offentliga sektorns kärnuppdrag och stödfunktioner.

Jacob Dohn, Chef för affärsutveckling, Coor Service Management i Danmark

— Jag förstår mycket väl att det råder en viss osäkerhet gällande outsourcing. Det är dock viktigt att skilja på den offentliga sektorns kärnuppdrag och stödfunktioner. Varje kommun, landsting eller statlig myndighet har i uppgift att optimera sitt kärnuppdrag, och det kan de göra bättre om de lägger ut ansvaret för sina stödfunktioner till en serviceexpert, säger Jacob Dohn.

Inköpsmönstret hos många offentliga verksamheter i dag är att möjligen köpa upp enstaka tjänster från en extern leverantör. Under de senaste åren har dock flera danska myndigheter valt att köpa upp integrerade lösningar: Polisen och DR (Danmarks radio) har valt mycket bredare upphandlingar som omfattar många olika servicetjänster, samt det danska Försvaret som har valt att upphandla ett stort men lite smalare tjänsteutbud.

En gemensam nämnare för dessa upphandlingar är att tänkbara leverantörer har involverats tidigt i processen i syfte att utforma upphandlingen så att den passar marknaden så bra som möjligt. I detta arbete har både leverantörer av integrerade och enstaka tjänster tillfrågats. Detta har inneburit att konkurrensen varit stor, samtidigt som antalet efterföljande oklarheter och frågeställningar har minimerats.

Outsourcing betyder förändring

Outsourcing innebär betydande förändringar för de involverade, och därför måste alla berörda parter engageras tidigt i processen. Engagemang är ett begrepp som Jacob Dohn återkommer ofta till.

—Vi vet av erfarenhet att ett tidigt engagemang är en avgörande parameter för att motverka motvilja när man skrider till verket. Vi har sett tydliga exempel på att de som förmår att upparbeta ett tidigt engagemang, även får ett större stöd från de som är berörda.

En förekommande anledning till att outsourcinguppdrag misslyckas är ett bristande eller skadat samarbete. Redan i avtalet bör man skriva in gemensamma avsiktsförklaringar och tydliggöra samarbetsmodeller, som definierar besluts- och diskussionsforum med tydliga mandat – från ledningsnivå ner till operativ nivå.

— Det finns mer eller mindre seriösa aktörer inom servicebranschen, precis som vilka andra branscher som helst. Tyvärr är det många upphandlingar som handlar för mycket om pris. Det är synd, för pris är inte detsamma som kvalitet och ansvarstagande. Om den offentliga sektorn ska lyckas i sina upphandlingar bör man fokusera mer på faktorer som uppföljning, säkerhet, miljö och kvalitet, avslutar Jacob Dohn.

dohn

Jacob Dohn

Affärs- och Verksamhetsutvecklingschef

+45 2922 6568

Jacob.Dohn@coor.com