”Utvecklingen kan drivas på bättre i upphandlingar”

Skanska är en av de entreprenörer som satsar hårdast på att hitta mer hållbara lösningar i sina projekt. Deras övergripande mål är att vara ledande inom grön samhällsutveckling.

Det verkar som om inriktningen på hållbarhetsfrågor har accelererat snabbt inom byggbranschen de senaste åren – när startade denna utveckling?

Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska– När det handlar om infrastruktur har det ganska länge varit ett fokus på att minimera risker och att minimera påverkan i känslig miljö. För husbyggen har det tagit tydlig fart efter införandet av miljöcertifieringssystem och ett ökat intresse för exempelvis lågenergibyggnader, säger Johan Gerklev, hållbarhetschef på Skanska.

Hur viktiga är själva byggmaterialen i strävan efter att arbeta mer hållbart?

– Byggverksamhet är materialintensiv, vilket innebär att det första fokuset ur ett hållbarhetsperspektiv är att minimera mängden material, både tillförsel och bortforslande av material. Vi försöker dessutom att ha korta avstånd och undersöker hela tiden nya möjligheter att använda restprodukter. Sedan är själva valet av byggmaterial och eller byggmetod givetvis viktig. Att välja rätt byggmaterial ur ett hållbarhetsperspektiv är en komplex frågeställning eftersom hänsyn ska tas till många olika skeden i byggprocessen, exempelvis tillverkning av materialet och utsläpp från tillverkningen samt arbetsförhållanden vid tillverkningen, byggmaterialets innehåll samt givetvis materialets beständighet och livslängd.

Jag tycker att hållbarhetsut­vecklingen skulle kunna drivas på bättre av de upphandlande parterna.

Johan Gerklev, Hållbarhetschef, Skanska

I konkurrensen om till exempel stora infrastrukturprojekt, hur stor betydelse har era satsningar på hållbarhet?

– Jag tycker att hållbarhetsutvecklingen skulle kunna drivas på bättre av de upphandlande parterna, om de inför upphandlingsförfaranden som är mindre detaljstyrda och istället bjuder in entreprenörerna att presentera lösningar på hur det ska utföras.

Innebär ökad hållbarhet nödvändigtvis högre kostnader?

– Nej. Smarta konstruktioner och att hushålla med resurser och material innebär både bättre ekonomi och bättre ekologi. Det är i design- och planeringsskedet som det viktigaste arbete ska göras. Men det är inte ovanligt att man tänker att det oftast är dyrare med ökad miljöhänsyn. Det som då är fallet är att det många gånger handlar mycket om volymer, att de materialen inte har hunnit etablera sig. Ett annat sätt att få ned kostnaden och på samma gång får en bättre ekonomi är att återanvända sådant som annars skulle varit avfall. Det krävs dock förstås att det inte har sämre prestanda eller innehåller några föroreningar, som en del avfall gör.