Cleaning

Nollan är målet

Coors koncernledning har slagit fast en nollvision för arbetsplatsolyckor. Som ansvarstagande arbetsgivare ska Coor säkerställa att alla medarbetare är i god form efter en arbetsdag. Ett åtagande man tar på största allvar.

− Coor har många kunder med hög säkerhetsmedvetenhet, och i just dessa leveranser har Coors arbete med säkerhet alltid legat i framkant. Nu höjs ribban för alla Coors medarbetare med en ny säkerhetsplattform på koncernnivå, säger Mikael Karlsson, ansvarig för HSEQ-frågor på Coor.

Innovation och utveckling har alltid varit drivande i Coors verksamhet. Och det är framförallt egna initiativ, med stöd av Coors stora kundbas, som drivit på utvecklingen av den nya säkerhetsplattformen. Bolag som till exempel Borealis, norska Statoil, Volvo AB, EON, Fortum och Sandviken, som är bäst i klassen på arbetsplatssäkerhet, ställer höga krav på sina leverantörer.

− Jag vill verkligen understryka att det handlar om samarbete. Våra kunder är oftast helt transparanta med sitt säkerhetsarbete och i utvecklingen av vår egen plattform använder vi dem som bollplank och referenser. Tillsammans når vi längre och vi har alla samma mål – att minska och förebygga arbetsplatsolyckor, säger Mikael Karlsson, ansvarig för HSEQ-frågor på Coor.

Alla ska känna sig trygga oavsett arbetsplats

I och med att Coors tjänster levereras i kundens miljö varierar riskerna på alla arbetsplatser, och det är den bedömda riskkomplexiteten som sätter ramarna för säkerhetsarbetet. På Coor finns dock en gemensam plattform, som anger en lägsta standard för allt säkerhetsarbete. Alla medarbetare ska känna sig trygga oavsett var man har sin arbetsplats.

Alla medarbetare ska känna sig trygga oavsett var man har sin arbetsplats.

Mikael Karlsson, HSEQ-ansvarig, Coor

− Att vi utför tjänster i kundernas miljö innebär att vi måste samarbeta i frågor som rör säkerhet. Oftast matchar vi kunderna, ibland överträffar vi dem. Nu när vi arbetar utifrån vår nya plattform så höjer vår erfarenhet värdet även för kundernas medarbetare och verksamhet, säger Mikael Karlsson.

En tydlig trend är att företag som inte tillhör traditionell industriverksamhet, som länge legat i framkant, i större utsträckning börjar efterfråga systematiska arbetssätt för arbetsplatssäkerhet. Det är oftast företag som själva arbetar strategiskt med hållbarhet och miljö, till exempel Telia, Vasakronan, ICA, Ericsson, NCC och Skanska, och som vill tillämpa en hög medvetandegrad på alla delar av verksamheten.

− En tydlig säkerhetskultur höjer vårt attraktionsvärde som servicebolag, både hos arbetstagare och samarbetspartners, säger Mikael Karlsson.

Ett tydligt ledarskap sätter agendan för hela företaget

Som alltid i förändringsarbete startar ett nytt beteende högst upp kedjan. Ett tydligt ledarskap sätter agendan för hela företaget. För Mikael Karlsson handlar det om omtanke.

− Vi måste öka medvetenhet hos medarbetarna om deras beteende. Vi måste tala om säkerhetskultur och vad det innebär. Men framförallt så måste vi våga säga till om någon inte beter sig som vi har kommit överens om. Vi måste ta hand om varandra.

Coors säkerhetsplattform bygger på allt från goda ledarskapsvanor och -beteenden till uppföljning och analys, organisation och nätverk samt rutiner och instruktioner. Uppföljning och analys är oerhört viktigt för att kunna gruppera de största riskerna och de vanligaste olycksfallen för att sedan kunna förhindra dem.

− Det handlar väldigt sällan om att rutiner och instruktioner saknas, men av olika anledningar väljer man ibland att inte följa dem. Så allas vårt ansvar är att se till att de följs, säger Mikael Karlsson.

Hur når ni målsättning att reducera antalet arbetsrelaterade olyckor?

  1. Vi har satt ett tydligt arbetssätt i hela koncernen där rapportering och analys ska ske med regelbundenhet. Varje kvartal sammanställs resultatet på en sammantagen nivå och behandlas i koncernledning där det analyseras och diskuteras.
  2. Parallellt pågår aktiveter i koncernen, allt från utbildning till aktivering för att successivt höja nivån på kunskap och medvetenhet.
  3. Vi har inarbetade processer för att ta tillvara på all vår samlade erfarenhet. Vi jobbar tvärfunktionellt inom koncernen med de här frågorna, jämför mot andra företag och tittar på "best practice". Vi delar med oss vilket bidrar till ett gemensamt synsätt och åtagande.
Mikael Karlsson

Mikael Karlsson

HSEQ Manager

+46 10 559 66 24

mikael.karlsson@coor.com