Thomas Fog och Sigurd Nielsen

Ny fastighetsteknik reducerar energianvändningen markant hos VELUX Group

42 mätplatser för energimätning ersätter manuella avläsningar för energianvändningen på huvudkontoret i Hørsholm. Coor har stått för planering och implementering av ett nytt fastighetssystem som säkerhetsställer att VELUX Group får en årlig energibesparing på 8 procent och 20 procent bara på ventilationssystemen.

Årets fjärde kvartal är högsäsong för CSR-rapporter och gröna räkenskaper. Det innebär att många verksamheter får möjlighet att analysera sin energianvändning och titta närmare på möjligheterna att energieffektivisera både inom transporter och i byggnader.

Skälen till de ökade analyserna kan vara flera. Dels har myndigheternas krav på dokumentation av energianvändning och koldioxidutsläpp ökat, dels önskar många verksamheter tillvarata de miljövinster och kostnadsbesparingar som uppstår vid en energioptimering. Idag är efterfrågan på leverantörer som tänker på klimat, miljö och hållbarhet stor. Grön rådgivning har blivit en konkurrensfördel.

Idag är efterfrågan på leverantörer som tänker på klimat, miljö och hållbarhet stor.

En målsättning om 50 procent energireduktion

Ett av de företag som noga följer den teknologiska utvecklingen, och som ständigt är på jakt efter optimeringsmöjligheter, är det danske VELUX Group, som är bland världens främsta tillverkare av lågenergifönster och -dörrar.

– Vi utvecklar lösningar, som bidrar till att reducera energianvändningen i byggnader. Därför är det naturligt att vi även går i täten när det gäller energioptimering i våra egna byggnader, säger Eric Martin, Direktör på Global Facilities på VELUX Group.VELUX Group har lagt en ambitiös 2020-plan, där de siktar mot att minska företagets energianvändning med 50 procent i jämförelse med 2007. Som en del av planen har 42 mätpunkter för energi installeras på kontoret i Hørsholm.

– Det är inte bara våra medarbetare, som ska tänka grönt i deras beteende när det gäller att till exempel stänga fönster och stänga av strömmen. Som företag ska också vi investera i system och teknologiska lösningar, som bidrar till att uppnå det ambitiösa målet vi har satt, understryker Eric Martin.

Ändrade beteenden och ny teknologi

2014 etablerade VELUX Group ett samarbete med Coor, som på nordisk basis har ansvar för cirka 20 miljoner kvm offentliga och privata kommersiella fastigheter. Efter att ha granskat fastighetsbeståndet hos VELUX Group kunde Coor komma med ett antal rekommendationer för optimering i huvudkontoret i Hørsholm.

– En del av en fastighets energianvändning kan minskas genom förändrade beteenden hos personer som vistas där. Detta ska naturligtvis adresseras, för här ligger det helt gratis vinster både för företaget och för miljön. En annan viktig åtgärd som ger effekt och idag är relativt billig är intelligent teknologi och fastighetssystem, där det finns helt nya möjligheter på marknaden, säger divisionschef Thomas Fog från Coor Property, som bland annat ansvarar för fastighetsdrift och energioptimeringen hos Coors kunder.

Klassiska utmaningar i äldre fastigheter

Utmaningarna och villkoren hos VELUX Group skiljer sig i princip inte från många andra äldre fastigheter där Coor ansvarar för driftoptimering. Förbrukningsdata samlas i en eller två huvudmätare, som levereras av kraftbolaget. Detta förser både ledning och rådgivare med historisk och differentierad data, som utvärderas hur den kan optimeras.

– Utmaningen är att en mätare redovisar all energianvändning från till exempel ventilation, ett it-serverrum, belysning och restauranger. Därför vet man inte vad som används på varje enhet. Det ger vissa utmaningar för större bolag, som numer måste kunna dokumentera de ekonomiska kostnaderna av miljöpåverkan. Och om man inte redovisar avgifter korrekt, så kan man få böter i miljonklassen. Det är därför viktigt att ha koll på rapporteringen, berättar Sigurd Nielsen, som är driftschef hos Coor med ansvar för VELUX-kontraktet på Själland.

Modern teknologi ersätter handskrivna scheman

De månatliga manuella avläsningarna av energianvändningen på de viktigaste mätarna gav en inblick om energianvändningen, men inte tillräckligt för att kunna göra kvalificerade besparingsåtgärder och nå uppsatta energibesparingsmål.

– Vi satte därför upp ett energiövervakningssystem med42 målpunkter på VELUX Groups huvudkontor i Hørsholm. De förser varje område med indata, som gör det möjligt att minut för minut övervaka energianvändningen och, om så krävs, reagera snabbt på olämpligheter och avvikelser. Utöver detta kan medarbetarna via en online dash-board konstant följa energianvändningen, som bidrar till en grönare omställning hos dem, eftersom de därigenom tänker mer på deras dagliga beteenden, berättar Sigurd Nielsen.

ROI på under 12 månader

Före implementeringen av energisystemet hade VELUX Group en årlig strömförbrukning på 1 150 000 kWh. Med ett pris på 1,65 DKR per kWh motsvarar det en årlig utgift på 1,9 MDKR.

– Totalt har vi till en låg kostnad eller inga direkta kostnads-alternativ och trimningar funnit besparingar på cirka 70 000 kWh. Det motsvarar 115 000 DKR kronor om året, vilket ger en återbetalningstid på energisystemet på under ett år, understryker Sigurd Nielsen.

Utöver att bidra till energioptimering kan systemet automatiskt omräkna kWh till kronor och koldioxid. På det sättet har ledningen den dokumentation som krävs för de löpande och gröna räkenskaperna. Det innebär att systemet inte bara är ett energioptimeringssystem, utan också ett ledningsverktyg som kan bidra till att stärka verksamhetens klimatarbete, hållbarhet och miljö med utgångspunkt i ett business case.

Thomas Fog

Thomas Fog

Kontraktschef

+4529600345

thomas.fog@coor.com