Nöjdare kunder – nu ska vi anstränga oss ännu mer

I 2015 års kundundersökning ökade nöjdheten bland kunderna med Coor som serviceleverantör, men inte ända upp till Coors mål.

- Våra kunder är lite mer nöjda än tidigare och vi är på rätt väg. Vi kommer att anstränga oss mer och rikta in oss på att bli bättre på de områden som våra kunder pekar ut, säger Rikard Wannerholt, chef för verksamhetsutveckling och medlem av koncernledningen.

I 2015 års kundundersökning deltog totalt cirka 800 kunder i alla länder som Coor är verksamma i. Kundnöjdhetsindex ökar något jämfört med förra mätningen som genomfördes år 2013. Mellan länder och i enskilda serviceleveranser varierar resultaten.

Det är viktigt för Coor att göra en koncerngemensam undersökning, och på ett strukturerat och enhetligt sätt få veta vad kunderna tycker. I undersökningen mäts bland annat servicekvalitet, relation till Coors kontaktpersoner och upplevelsen av Coor som serviceleverantör. Resultaten ligger till grund för hur Coor utvecklar och förbättrar verksamheten.

- Vi är stolta över att ha nöjda kunder, samtidigt är vi inte nöjda så länge vi kan bli bättre. Det är en ständig process och som serviceleverantör kan vi aldrig slå oss till ro. Vi är tacksamma över att våra kunder ger oss feedback. Jag vill därför tacka alla Coors kunder som tagit sig tid till att svara på enkäten, säger Rikard Wannerholt.

Resultatet av undersökningen presenteras och diskuteras med bolagets kunder.

Parallellt med kundundersökningen, genomför Coor en medarbetarundersökning för att mäta hur medarbetarna upplever Coor som arbetsgivare och hur de upplever sin närmaste chef. Även medarbetarindex och ledarskapsindex ökade i Coorkoncernen.

- Bra chefer som kan leda den dagliga verksamheten och bidra till att medarbetare känner sig motiverade är en nyckel i att skapa en välfungerande serviceleverans, säger Rikard Wannerholt.

Rikard Wannerholt

Rikard Wannerholt

Chef för verksamhetsutveckling

+46 702-36 44 51

rikard.wannerholt@coor.com