Coor Service Management får förnyat förtroende från Skanska

Coor Service Management har förlängt avtal med Skanska Kom-mersiell Utveckling Norden AB i ytterligare tre år. Avtalet omfat-tar leverans av fastighetsservice till drygt 250 000 kvadratmeter förvaltningsfastigheter. Värdet på avtalet uppskattas till cirka 15 MSEK per år.

Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB initierar, utvecklar och investe-rar i kommersiella fastigheter. Därutöver äger bolaget ett antal förvaltnings-fastigheter i Sverige och har sedan år 2000 överlåtit ansvaret för teknisk förvaltning i stora delar av sitt bestånd till Coor Service Management.

- Skanska Kommersiell Utveckling är en av våra allra första kun-der, och det känns därför speciellt roligt att få förnyat förtroende från dem. Vi ska nu förvalta detta förtroende på bästa sätt ge-nom att utveckla fastighetsservicen så att den stödjer Skanska Kommersiell Utveckling optimalt, säger Ulf Wretskog, vVD på Coor Service Management i Sverige.

I leveransen ingår ansvar för utförande och utveckling av löpande teknisk förvaltning och planerat underhåll.

- Vi vill koncentrera våra resurser på att utveckla och maximera de fastighetsprojekt vi har initierat, och tycker att det är naturligt att låta en extern leverantör ansvara för den operativa förvalt-ningen. Vi har samarbetat med Coor i flera år, och vår gemen-samma ambition är att skapa en effektiv och långsiktigt sund förvaltning i våra fastigheter, säger Cecilia Fasth, VD Skanska Fastigheter Göteborg.