Rapport från Coor Service Managements

Årsstämma i Coor Service Management ägde rum onsdagen den 21 maj 2008 i Stockholm. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:
Val av styrelseledamöter och ordförande

Årsstämman omvalde Bernt Magnusson, Hugh Langmuir, Magnus Hil-dingsson och Mats Jönsson till ordinarie styrelseledamöter.
Till ny styrelseordförande valdes Anders Narvinger. Anders Narvinger är yrkesverksam som VD i Teknikföretagen och har andra styrelseuppdrag för Trelleborg AB (styrelseordförande), Alfa Laval AB (styrelseordförande), V&S Vin & Sprit AB (styrelseordförande), Lund University Development AB (styrelseordförande), Volvo Car Corporation, CEEMET (Council of Europe-an Employers of the Metal, Engineering and Technology-based Industries).

Fastställande av moderbolagets och koncernens resultat- och balans-räkningar
Koncernens och moderbolagets resultat- och balansräkningar för 2007 fastställdes. Koncernen redovisade ett rörelseresultat (EBIT) på 213,4 (230,7) MSEK och en balansomslutning på 4 597 (3745) MSEK.