Coor Service Management förvärvar Vasakronan Service Partner

Coor Service Management (Coor) förvärvar Vasakronan Service Partner. Genom förvärvet stärker Coor sitt servicekoncept mot kontorshyresgäster och får tillgång till en intressant kundbas.

Vasakronan Service Partner erbjuder arbetsplatsservice som till exempel tjänster inom konferens, restaurang, reception, telefoni, post- och godshan-tering, huvudsakligen till Vasakronans hyresgäster. Verksamheten bedrivs i Stockholm, Göteborg och Malmö, och årsomsättningen 2008 uppgick till cirka 150 MSEK. Antalet medarbetare uppgår till cirka 150. - Vasakronan Service Partner är ett välskött servicebolag med stor kompetens, en intressant kundbas och ett mycket gott rykte. Vår ambition är att ytterligare utveckla bolaget genom att tillföra en stör-re bredd i tjänsteutbudet och även utvidga verksamheten geogra-fiskt. Vi är också glada över att inleda ett samarbete med Vasakro-nan, där vi gemensamt ska utveckla och utöka servicen till deras hyresgäster, säger Staffan Ebenfelt, VD för Coor Service Manage-ment i Sverige. Affären slutförs den 1 september 2009. - Med Coor som ägare får Vasakronan Service Partner större möjlig-het att fortsätta sin positiva utveckling. Affären är bra både för oss och Vasakronan Service Partner – vi får en professionell samar-betspartner som stöd i vår strävan att erbjuda våra hyresgäster ser-vice i världsklass, samtidigt som Vasakronan Service Partners medarbetare och kunder får en ägare och serviceleverantör med service som kärnverksamhet, säger Christer Nerlich, CFO på Vasa-kronan.