Coor Service Management varslar 280 medarbetare

För att anpassa verksamheten till kommande förändringar i leveransen till en av bolagets större kunder varslar Coor Service Management om en övertalighet motsva-rande 280 tjänster. Förhandlingar med kunden pågår, och ytterligare information kring förändringarna kan inte lämnas förrän dessa har avslutats.

- Vi har under flera år haft ett gott samarbete med kunden. Just nu pågår avtalsför-handlingar om en förlängd leverans, som dock kommer att bli mindre än den är idag. För att anpassa vår organisation och verksamhet till de aviserade förändringarna måste vi tyvärr varsla medarbetare om övertalighet. Att lägga ett varsel känns alltid tråkigt, och vi fokuserar just nu på att hantera situationen så bra som möjligt trots en svår situation för de många medarbetare som lever i ovisshet och oro, säger Bengt Håkansson, vice VD i Coor Service Managements svenska verksamhet.

Berörda medarbetare är informerade och fackliga förhandlingar har inletts.