Coor Service Management varslar i Olofström

Coors avtal med en kund i Olofström löper ut per 30 november vilket medför risk för övertalighet av personal. Coor varslar därför 11 medarbetare om uppsägning.

Coors uppdrag är att leverera och ständigt utveckla servicetjänster anpas-sade efter kundernas behov för en väl fungerande kärnverksamhet. Ett av Coors nuvarande avtal med en kund löper ut per 30 november 2009. Därutöver har lågkonjunkturen lett till minskade uppdragsvolymer i Olof-ström. Detta innebär att Coor måste anpassa sin verksamhet och varslar därför totalt 11 medarbetare i Olofström om uppsägning. Huvudskälet till varslet är att det nuvarande avtalet löper ut. - Det är oerhört tråkigt att behöva varsla medarbetare om uppsägning. Åt-gärden är dock nödvändig eftersom vi måste anpassa bemanningen efter våra kunders behov. Vårt stora fokus är just nu att stötta de berörda medar-betarna på bästa sätt, samtidigt som vi arbetar för att få ett nytt avtal med kunden, säger Catrin Ståhlgren, affärsenhetschef på Coor Service Mana-gement. Samtliga medarbetare och fackliga parter är informerade om det komman-de varslet. Förhandlingar med fackliga parter kommer att inledas omgåen-de.