Fortsatt stark tillväxt för Coor Service Manage-ment under 2008

Coor Service Management växer och uppvisar ett gott resultat även för verksamhetsåret 2008.

• Nettomsättningen för helåret 2008 steg med 24 procent till 5 720 (4 597) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av såväl nya kundavtal som merförsäljning till befintliga kunder. Även förvärv av andra fristående servicebolag, framför allt inom skadesanering i Norge och GR Sanering i Sverige, bidrar till omsättningsökningen.

• Rörelseresultat (EBITA) steg med 30 procent till 339 (261) MSEK

• Antalet anställda ökade med 10 procent till 4 041 (3 668)

- 2008 var ett mycket bra år för Coor, och vi överträffade i stort sett alla de mål vi satte upp inför verksamhetsåret. Vi lyckades teckna många nya kontrakt, inte minst med SAS och Sandvik, och vi lyckades för-länga ett antal viktiga kontrakt med befintliga kunder, vilket jag tolkar som att vi har ett starkt och konkurrenskraftigt erbjudande, säger Mats Jönsson, VD och Koncernchef på Coor.

Coors verksamhet är relativt konjunkturokänslig, och utsikterna för 2009 är goda, även om lågkonjunkturen innebär större utmaningar.

- Några av våra kunder drabbas hårt av konjunkturen, vilket naturligtvis även påverkar oss. Samtidigt är efterfrågan på våra tjänster fortsatt god, och vi fokuserar på att ta vara på de affärsmöjligheter som finns på de nordiska marknaderna, säger Mats Jönsson, VD och Koncern-chef på Coor.