Coor inrättar ny funktion för arbetet med långsiktig hållbarhet (CSR)

För att strukturera och tydliggöra bolagets arbete med långsiktig hållbarhet (CSR) inrättar Coor Service Management (Coor) en särskild hållbarhetskommitté. Hållbarhetskommittén är direkt underställd koncernledningen.

Coor tar stort ansvar för den egna verksamheten och hur den påverkar miljön och samhället ur ett längre perspektiv. Nu strukturerar Coor detta arbete genom att etablera en hållbarhetskommitté. Hållbarhetskommitténs uppgift är att utarbeta förslag till policy, mål och allmänna principer för styrning av koncernens hållbarhetsarbete.

- Det ligger i ägarnas, kundernas, medarbetarnas och leverantörernas intresse att vår verksamhet utvecklas stabilt och bedrivs på ett effektivt och ansvarsfullt sätt – nu och i framtiden. Genom att införa en hållbarhetskommitté, där alla relevanta kompetensområden ingår, strukturerar vi vårt arbete med dessa viktiga frågor på ett bättre sätt än tidigare, säger Mats Jönsson, koncernchef och VD för Coor Service Management.

Bolagets tolkning av ett ansvarsfullt och långsiktigt ansvarstagande är att kombinera ett starkt fokus på ekonomisk utveckling (tillväxt och lönsamhet) med en stor omsorg om miljön och sociala utmaningar. Coor har definierat tre områden där bolaget har särskilt stor påverkan på samhället och miljön både på kortare och längre sikt – affärsomsorg, medarbetaromsorg och miljöomsorg. Genom att arbeta aktivt inom dessa tre områden bidrar Coor till en stabil och hållbar utveckling över tid.

I hållbarhetskommittén ingår kommunikationschef (Åsvor Brynnel, sammankallande), HR-chef (Anders Asplund), chef koncerninköp (Karoliina Callavik), verksamhetsutvecklingschef (Alexis Kahlmann), VD Norge (Freddy Eriksen) samt VD Sverige (Staffan Ebenfelt, tillika ledningens representant för miljö- och kvalitetsfrågor).

Hållbarhetskommittén samordnar även koncernens nordiska miljönätverk samt koncernens nordiska nätverk för sociala hållbarhetsfrågor.

För ytterligare information, kontakta:

Mats Jönsson Koncernchef och VD +46 8 553 950 50
mats.jonsson@coor.com

Åsvor Brynnel Kommunikationschef +46 8 553 954 04
asvor.brynnel@coor.com