Delårsrapport januari – september 2016 Coor Service Management Holding AB

Tredje kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet steg med 1 procent till 1 821 (1 806) MSEK. Eftersom valutaeffekterna var begränsade uppgick den organiska tillväxten också till 1 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 28 procent till 97 (75) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 5,3 (4,2) procent.
  • EBIT uppgick till 46 (17) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 12 (16) MSEK. Förändringen av resultat efter skatt förklaras av negativa omräkningsdifferenser på lån i utländsk valuta.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,1 (0,2) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 48 (-8) MSEK.

Perioden januari – september 2016

  • Nettoomsättningen under perioden januari – september steg med 3 procent till 5 585 (5 440) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 5 procent.
  • Justerat EBITA ökade med 22 procent till 321 (264) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 5,8 (4,8) procent.
  • EBIT uppgick till 177 (26) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 81 (156) MSEK. Föregående års resultat efter skatt påverkades av en stor positiv skatteeffekt i andra kvartalet.
  • Resultat per aktie uppgick till 0,8 (-4,9) SEK.
  • Operativt kassaflöde uppgick till 202 (6) MSEK.

 
"Under tredje kvartalet redovisar Coor god resultattillväxt, förbättrad marginal och fortsatt stabilt kassaflöde."

Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN          Jul - sep          Jan - sep      Rullande          Helår
(MSEK) 2016 2015 2016 2015 12 mån 2015
Nettoomsättning 1 821 1 806 5 585 5 440 7 627 7 482
Organisk tillväxt, % 1 6 5 12 5 10
Justerat EBITA 97 75 321 264 431 374
Justerad EBITA-marginal, % 5,3 4,2 5,8 4,8 5,7 5,0
EBIT 46 17 177 26 232 82
Resultat efter skatt 12 16 81 156 126 201
Operativt kassaflöde 48 -8 202 6 469 274
Resultat per aktie, SEK 0,1 0,2 0,8 -4,9 1,3 -3,6

 
Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 10 november klockan 9:30 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under tredje kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/jfjog7y5 före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46 8 566 425 08 (Sverige), +47 23 50 02 52 (Norge), +45 35 44 55 76 (Danmark), +358 981 710 492 (Finland) eller +44 203 008 98 16 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.

 
Mer information och kontakt

För ytterligare information om rapporten, kontakta Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör (+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta CEO Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com) eller Kommunikations- och Hållbarhetschef Åsvor Brynnel (+46 10 559 54 04, asvor.brynnel@coor.com). IR-koordinator Sara Marin (+46 10 559 59 51, sara.marin@coor.com)

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com.


Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2016 klockan 7:30 CET.

 
Coor
är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, Telia, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.  

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/.