Bokslutskommuniké januari – december 2017 Coor Service Management Holding AB

Fjärde kvartalet 2017

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 8 procent och uppgick till 2 112 (1 956) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 9 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 3 procent till 125 (122) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till 5,9 (6,2) procent.
 • EBIT uppgick till 71 (73) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 48 (49) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,5 (0,5) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 306 (214) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2017 om 4,00 (3,00) SEK per aktie, varav 1,80 (1,55) SEK ordinarie och 2,20 (1,45) extra utdelning.

Helåret 2017

 • Nettoomsättningen för helåret 2017 ökade med 6 procent och uppgick till 7 722 (7 272) MSEK. Även den organiska tillväxten uppgick till 6 procent.
 • Justerat EBITA ökade med 7 procent till 468 (435) MSEK. Rörelsemarginalen steg till 6,1 (6,0) procent.
 • EBIT uppgick till 268 (242) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 188 (123) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 2,0 (1,3) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 492 (414) MSEK.

  
"Tillväxt och starkt kassaflöde skapar utrymme för både värdeskapande förvärv och höjd utdelning."

Mikael Stöhr, vd och koncernchef, Coor

RESULTAT I KORTHET, KONCERN * Okt – dec Jan – dec
 (MSEK) 2017 2016 2017 2016
Nettoomsättning 2 112 1 956 7 722 7 272
Organisk tillväxt, % 9 -1 6 3
Justerat EBITA 125 122 468 435
Justerad EBITA-marginal, % 5,9 6,2 6,1 6,0
EBIT 71 73 268 242
Resultat efter skatt 48 49 188 123
Operativt kassaflöde 306 214 492 414
Resultat per aktie, SEK 0,5 0,5 2,0 1,3

* Rapporten avser kvarvarande verksamhet i koncernen efter avyttring av skadeserviceverksamheten.

För definitioner och beräkning av nyckeltal, se sidan 23. Jämförelsestörande poster redovisas i not 3.
     

Inbjudan till press- och analytikerpresentation
Den 22 februari klockan 09:00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under fjärde kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk: http://edge.media-server.com/m/p/y7wwfar7 före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefon, ring +46856642509 (Sverige), +4723500253 (Norge), +4582333178 (Danmark), +358981710491 (Finland) eller +442030089808 (England).

Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se  under fliken Investerare/Rapporter-och-publikationer efter presentationen.
    

Årsstämma 2018
Årsstämman hålls den 26 april klockan 15:00 i konferensanläggningen Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista. Information om anmälan, kallelse med mera anslås på bolagets hemsida den 20 mars.
     

Finansiella rapporter 2017
Delårsrapport   januari – mars 2018                   26 april 2018
Delårsrapport   januari – juni 2018   18 juli 2018
Delårsrapport   januari – september 2018 24 oktober 2018
Delårsrapport   januari – december 2018 21 februari 2019

Årsredovisningen för verksamhetsåret 2017 offentliggörs på bolagets hemsida vecka 14, 2018.
     

Mer information och kontakt
För ytterligare information om rapporten, kontakta Olof Stålnacke, CFO och IR-direktör (+46 10 559 59 20, olof.stalnacke@coor.com).

För frågor om verksamheten eller bolaget i övrigt, kontakta CEO Mikael Stöhr (+46 10 559 59 35, mikael.stohr@coor.com) eller Kommunikationsdirektör Magdalena Öhrn (+46 10 559 55 19, magdalena.ohrn@coor.com). IR-koordinator Sara Marin (+46 10 559 59 51, sara.marin@coor.com)

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.se
 
 
Denna information är sådan information som Coor Service Management Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2018 klockan 7:30 CET.


 
Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coors verksamhet startade 1998. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se