Vad är fastighetsförvaltning?

Fastighetsförvaltning är den drift och underhåll som behövs för att alltifrån bostäder till kommersiella och/eller industriella fastigheter ska fungera effektivt och optimalt. En fastighetsförvaltare är i sin tur den person eller de personer som kan behövas på kontor, skolor, lägenhetshus, köpcentrum och sjukhus och ser helt enkelt till att ekonomiska, tekniska och energioptimerade projekt löper på som de ska. Förvaltningen sker alltså av en egendom som ägs av en annan part eller enhet och fastighetsförvaltaren agerar å ägarens vägnar för att upprätthålla värdet av fastigheten, samtidigt som man arbetar för att optimera både energi och kostnadsbesparingar.

Fastighetsförvaltning inkluderar flera områden som kan vara olika viktiga för olika byggnader. Nedan följer en förklaring av några av dem:

Ekonomisk förvaltning - För att få hjälp med fastighetens ekonomi behöver du anställa en fastighetsförvaltare med kunskap inom ekonomisk förvaltning. Det kan handla om alltifrån att sköta löpande redovisningar och omförhandlingar till att göra årsbokslut, justera avgiftsnivåer, hantera fakturor eller sätta upp optimerade budgetar. Dessa ska sedan rapporteras och följas upp för att gynna byggnaden och verksamheten där i på ett så bra sätt som möjligt.

Administrativ förvaltning - Den administrativa förvaltningen inkluderar tjänster som rör de hyresgästrelaterade frågorna. Helt enkelt saker som rör hyresaviseringar, hyresförhandlingar, kontraktskrivning, kravhantering eller upprättande av kontrakt. Här fungerar fastighetsförvaltaren som en extra arm för ägaren av byggnaden och sköter vanligtvis kontakten med hyresgästerna.

Teknisk förvaltning - Teknisk förvaltning services innefattar skötsel, avhjälpande, tillsyn och planerat underhåll av själva byggnaden och alla de tekniska installationer som finns där. Det kan gälla områden såsom portar, hissar och mediaförsörjning som behöver fungera som de ska.

Vikten av fastighetsförvaltning

Vilka är då fördelarna av god fastighetsförvaltning? För många fastighetsägare är dessa tjänster A och O för att byggnaden ska hållas i fint skick och upprätthålla sitt värde, samtidigt som den typ av verksamhet som bedrivs i byggnaden kan flyta på så smidigt som möjligt. Att anställa ett företag för fastighetsförvaltning kan hjälpa dig med stora besparingar, både när det kommer till ekonomi och energi.

Vilka tjänster inkluderas i fastighetsförvaltning?


1. Övervakning


Övervakning av en fastighet är viktigt både för dess säkerhet och energibesparing och med hjälp av en professionell fastighetsförvaltare kommer du kunna få hjälp med detta.

2. Underhåll


En fastighetsförvaltare sköter både planerat och löpande underhåll av byggnaden och ser till att allt flyter på som det ska och på ett så optimerat sätt som möjligt.

3. Sanering


Skulle byggnaden drabbas av fukt- eller mögelskador, eller något annat som kan komma att skada byggnaden på kort eller lång sikt, kommer fastighetsförvaltaren att se till att rätt hjälp finns på plats i tid.

4. Tekniska installationer


En fastighetsförvaltare ser till att tekniska system blir korrekt installerade och underhållna. Det innefattar alltifrån ventilation och värmesystem till hissar och portar - inklusive jour och beredskap.

5. Förberedande inför nödsituation


Fastighetsförvaltaren kan hjälpa till att göra alla i byggnaden medvetna om hur de ska agera vid en nödsituation för att på ett så säkert och effektivt sätt utrymma byggnaden om det skulle behövas.

Hitta företag som tillhandahåller primär fastighetsförvaltning i Sverige


Behöver du hjälp med primär fastighetsförvaltning i din byggnad kan Coor hjälpa dig med både energioptimering, ekonomisk förvaltning, administrativ förvaltning, teknisk förvaltning och projektutveckling - alltid med hög kvalitet och kostnadseffektivitet i fokus.