Coors styrelse föreslår reducerad utdelning om 2,20 kronor per aktie uppdelad på två utbetalningar – negativa effekter av coronaviruset förväntas

Coor offentliggjorde tidigare i bokslutskommunikén för 2019 styrelsens avsikt att föreslå en utdelning till årsstämman 2020 om 4,40 (4,00) kronor per aktie, varav 2,20 (2,00) kronor per aktie i ordinarie utdelning och 2,20 (2,00) kronor i extra utdelning.

Med anledning av de osäkra effekterna av spridningen av det nya coronaviruset samt de allvarliga ekonomiska följdverkningarna för samhället i stort har styrelsen reviderat sitt tidigare utdelningsförslag. Styrelsen har nu beslutat att föreslå att endast den ordinarie utdelningen om 2,20 kronor ska utgå till aktieägarna och att utbetalningen ska ske vid två tillfällen om vardera 1,10 kronor per aktie. Styrelsen drar därmed tillbaka den tidigare kommunicerade extra utdelningen om 2,20 kronor. Utdelning föreslås därmed utgå med sammanlagt 2,20 kronor per aktie.

Avstämningsdagen för den första utbetalningen föreslås vara torsdagen den 30 april 2020 och för den andra utbetalningen fredagen den 2 oktober 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas den första utbetalningen ske onsdagen den 6 maj 2020 och den andra utbetalningen onsdagen den 7 oktober 2020.

Coor förväntar sig att de ekonomiska följdverkningarna av coronaviruset påverkar bolagets omsättning och rörelseresultat negativt, inte minst gäller det de rörliga volymerna inom mat och dryck. Tjänster inom mat och dryck uppgick till ca 15 % av Coors omsättning 2019. Vi implementerar nu åtgärder för att minimera de finansiella effekterna genom att minska bolagets kostnader.

Coor arbetar proaktivt med att säkra bolagets kassaflöde både utifrån ett rörelsekapitalsperspektiv samt investeringsperspektiv. Coor har god marginal gentemot bankkovenanterna på 3.75x (räntebärande nettoskuld per balansdagen dividerat med justerat EBITDA, rullande 12 månader) avseende bolagets bankkrediter på 1 500 MSEK (outnyttjat kreditutrymme är ca 750 MSEK).

Bolagets långsiktiga finansiella mål ligger fast.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Stöhr, koncernchef och VD, Coor

+46 10 559 59 35

mikael.stohr@coor.com

 

Klas Elmberg, CFO och IR-direktör, Coor

+46 10 559 65 80

klas.elmberg@coor.com

 

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor

+46 10 559 55 19

magdalena.ohrn@coor.com

 

 

Informationen är sådan som Coor Service Management Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 mars 2020 kl 11.30 CET.


Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice, fastighetsservice och strategiska rådgivningstjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Det kan bl a handla om fastighetsservice, lokalvård, restaurang samt post- och receptionstjänster. 

Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, Equinor, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan, Volvo Cars och Volvo Group.

 

Coors verksamhet startade 1998 och är sedan 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se