Kallelse till årsstämma i Coor Service Management Holding AB

Aktieägarna i Coor Service Management Holding AB (org. nr 556742-0806) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 15.00 i Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.15.

REGISTRERING OCH ANMÄLAN

 

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2020,
 • dels anmäla sig till bolaget senast onsdagen den 22 april 2020.

Aktieägare som är fysiska personer kan anmäla sitt deltagande på bolagets hemsida, www.coor.com, per telefon 0771-24 64 00, skriftligen till följande adress: Computershare AB, ”Coor Service Management Holding AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till coor@computershare.se.

 

Företrädare för juridiska personer ska anmäla sitt deltagande per telefon 0771-24 64 00, skriftligen till följande adress: Computershare AB, ”Coor Service Management Holding AB:s årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm eller via e-post till coor@computershare.se.

 

Anmälan ska ange aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt antal eventuella biträden. För aktieägare som företräds av ombud bör kopia av fullmakt samt övriga behörighetshandlingar översändas till bolaget före stämman. Fullmakt i original ska uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär på svenska och engelska finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.coor.com.

 

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, utöver anmälan om deltagande i stämman, föras in i aktieboken i eget namn (s.k. rösträttsregistrering) för att få delta i stämman. Sådan registrering kan vara tillfällig. För att registreringen ska vara verkställd onsdagen den 22 april 2020 bör aktieägaren i god tid före denna dag kontakta sin bank eller förvaltare.

 

INFORMATION OM ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV DET NYA CORONAVIRUSET

 

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har bolaget beslutat att ingen förtäring eller dryck kommer att serveras, att planerade anföranden kommer att minimeras, att ett längre VD-anförande kommer att läggas ut på bolagets webbplats, att vissa begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare, att vid inpasseringen kommer händer att kunna desinficeras med handsprit, samt att avsikten är att minimera stämman i tid utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Coor uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Coor följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av en eller två justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 8. Anförande av VD, Mikael Stöhr.
 9. Redogörelse för styrelsens arbete och för arbetet inom ersättnings-, revisions- och projektutskotten.
 10. Beslut om:
  1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen,
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör,
 11. Redogörelse av valberedningens ordförande.
 12. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor.
 13. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande samt revisorer och revisorssuppleanter.
 15. Beslut om riktlinjer för ersättning till koncernledningen.
 16. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2020) i enlighet med (A) och säkringsåtgärder i anledning därav i enlighet med (B) eller (C).
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.
 18. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier.
 19. Stämmans avslutande.

 

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG (punkt 2 och 12–14)

 

Valberedningen inför årsstämman 2020 har bestått av Tomas Risbecker (AMF -  Försäkring och Fonder), Jan Särlvik (Nordea Funds), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden) samt styrelsens ordförande Mats Granryd.

Valberedningen har lämnat följande förslag.

 

 

 

Punkt 2               Mats Granryd som stämmoordförande.

 

Punkt 12           Arvode till styrelseledamöter valda av årsstämman och som inte är anställda i bolaget samt arvode för utskottsarbete enligt följande:

 • Styrelseledamot: 290 000 kronor
 • Styrelseordförande: 810 000 kronor
 • Styrelseledamot som är medlem i revisionsutskottet: 100 000 kronor
 • Ordförande i revisionsutskottet: 200 000 kronor
 • Styrelseledamot som är medlem i ersättningsutskottet: 50 000 kronor
 • Ordförande i ersättningsutskottet: 50 000 kronor
 • Styrelseledamot som är medlem i projektutskottet: 75 000 kronor
 • Ordförande i projektutskottet: 100 000 kronor

Arvodet för styrelseledamot föreslås höjas från 280 000 kronor till 290 000 kronor, arvodet för styrelsens ordförande föreslås höjas från 785 000 kronor till 810 000 kronor. I övrigt är föreslagna styrelsearvoden oförändrade jämfört med arvoden beslutade på föregående årsstämma. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

 

Punkt 13           Sju styrelseledamöter och inga suppleanter. En revisor och inga supplean                                     ter.

                                                               

Punkt 14           Omval av Anders Ehrling, Mats Granryd, Mats Jönsson, Monica Lindstedt,

            Kristina Schauman, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr som styrelseledamöter.

            Omval av Mats Granryd som styrelsens ordförande.

            I enlighet med revisionsutskottets rekommendation, föreslås omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som revisor.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.coor.com.

 

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG (PUNKT 10B)

 

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 2,20 kronor per aktie uppdelat på två utbetalningstillfällen. Avstämningsdagen för den första utbetalningen föreslås vara torsdagen den 30 april 2020 och för den andra utbetalningen fredagen den 2 oktober 2020. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med detta förslag beräknas den första utbetalningen ske från Euroclear Sweden AB onsdagen den 6 maj 2020 och den andra utbetalningen onsdagen den 7 oktober 2020.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RIKTLINJER FÖR ERSÄTTNING TILL LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE I COOR (PUNKT 15)

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att anta följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Kretsen av befattningshavare som omfattas av riktlinjerna är verkställande direktören och övriga medlemmar av koncernledningen. Riktlinjerna omfattar även eventuell ersättning till styrelseledamöter utöver styrelsearvode. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman. Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får, såvitt avser pensionsförmåner och andra förmåner, vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

 

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

 

Coors affärsstrategi är i korthet att ta över, sköta och utveckla service i kontor, fastigheter, produktionsanläggningar och i offentlig verksamhet (Facilities Management). Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt, långsiktigt hållbart och värdeskapande sätt i förhållande till kunder, medarbetare och investerare, men också för samhället och miljön i stort. Coors övergripande strategier är:

 

-Tillväxt inom Integrerad Facilities Management.

-Att växa inom enstaka Facilities Management-tjänster.

-Kundanpassad och flexibel leveransmodell.

-Fokus på operationell effektivitet.

-Nordiskt fokus, men viss följsamhet ut i Europa.

 

För ytterligare information om Coors affärsstrategi, se Coors hemsida (https://www.coor.se/om-coor/affarsmodell-vision-strategi-och-mal/).

 

En framgångsrik implementering av Coors affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare. För detta krävs att Coor kan erbjuda konkurrenskraftig totalersättning, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Totalersättningen ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig och återspegla individens prestationer och ansvar, samt vad gäller en eventuell långsiktig rörlig lön, den värdeutveckling för Coor-aktien som kommer aktieägarna till del. Rörlig kontant lön som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

 

I bolaget har inrättats långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram under 2018 och 2019 i vilka verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare har haft möjlighet att delta. Utfallet av dessa program är inte pensionsgrundande för deltagarna. Dessa program har beslutats av respektive årsstämma och omfattas därför inte av dessa riktlinjer. Av samma skäl omfattas inte heller det långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram som styrelsen föreslagit inför årsstämman 2020 eller eventuella framtida aktierelaterade incitamentsprogram som beslutas av bolagsstämman. För information om prestationskrav, villkor och kostnader för dessa program, se styrelsens fullständiga förslag inför respektive årsstämma på Coors hemsida (https://www.coor.se/om-coor/bolagsstyrning/bolagsstamma).

 

Formerna av ersättning m.m.

 

Ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, eventuell rörlig lön, pension och övriga förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av dessa riktlinjer – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar.

 

Fast lön

Den fasta lönen ska bestå av kontant lön. Den fasta lönen revideras årligen för hela koncernledningen. Den fasta lönen ska vara marknadsmässig och baseras på faktorer som befattning, kompetens, erfarenhet och prestation.

 

Rörlig lön

Eventuell rörlig lön ska bestå av årlig rörlig kontant lön. Rörlig kontant lön ska förutsätta uppfyllelse av definierade och mätbara mål och ska vara maximerad till 75 procent av den fasta årliga lönen. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av eventuell årlig rörlig kontant lön ska mätas under en period om ett år.

Den rörliga kontanta lönen ska vara kopplad till ett eller flera definierade och mätbara mål, såsom koncernens EBITA, omsättningsökningen avseende nya affärer (antingen genom organisk tillväxt eller förvärv) eller kassaflöde. Målen kan i viss utsträckning också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa kriterier. Vikten av respektive mål för den rörliga lönen anpassas individuellt för varje befattningshavare, men EBITA, omsättningsökning avseende nya affärer eller kassaflöde ska utgöra minst 70 procent av vikten för samtliga mål. Genom att målen kopplar de ledande befattningshavarnas ersättning till tillväxt, lönsamhetsmått och kassagenerering främjar de genomförandet av bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, samt befattningshavarens långsiktiga utveckling.

 

När mätperioden för uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontant lön avslutats ska bedömas i vilken utsträckning kriterierna uppfyllts. Ersättningsutskottet ansvarar för bedömningen såvitt avser rörlig kontant lön till verkställande direktören. Såvitt avser rörlig kontant lön till övriga befattningshavare ansvarar verkställande direktören för bedömningen. Såvitt avser finansiella mål ska bedömningen baseras på den av bolaget senast offentliggjorda finansiella informationen.

 

Villkor för rörlig lön ska utformas så att styrelsen, om exceptionella ekonomiska förhållanden råder, har möjlighet att begränsa eller underlåta utbetalning av rörlig lön om en sådan åtgärd bedöms som rimlig.

 

I särskilda fall kan överenskommelser träffas om rörlig ersättning av engångskaraktär, förutsatt att sådan ersättning inte överstiger ett belopp motsvarande 25 procent av den fasta årliga lönen, och inte utges mer än en gång per år och individ. Sådan ersättning ska inte vara pensionsgrundande såvida inte annat följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Beslut om sådan ersättning ska fattas av styrelsen på förslag av ersättningsutskottet.

 

I övrigt ska rörlig kontant ersättning inte utgå.

 

Pension
För verkställande direktören ska pensionsförmåner vara reglerade av kollektivavtal. Pensionsförmåner för lönedelar utöver kollektivavtalets maxgräns ska vara premiebestämda och uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen. Rörlig lön ska inte vara pensionsgrundande.

 

För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig lön ska vara pensionsgrundande. Pensionsförmåner för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga lönen.

 

Övriga förmåner

Andra förmåner får innefatta bl.a. sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Premier och andra kostnader i anledning av sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst fem procent av den fasta årliga lönen.

 

Konsultarvode till styrelseledamöter

Coors stämmovalda styrelseledamöter ska i särskilda fall kunna arvoderas för tjänster inom deras respektive kompetensområde, som ej utgör styrelsearbete, under en begränsad tid. För dessa tjänster (inklusive tjänster som utförs genom av styrelseledamot helägt bolag) ska utgå ett marknadsmässigt arvode förutsatt att sådana tjänster bidrar till implementeringen av Coors affärsstrategi och tillvaratagandet av Coors långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Sådant konsultarvode får för respektive styrelseledamot aldrig överstiga två årsarvoden per år.

 

Upphörande av anställning

 

Normalt betalas avgångsvederlag vid uppsägning från bolaget sida. Medlemmar i koncernledningen kan ha en uppsägningstid på högst sex månader i kombination med avgångsvederlag motsvarande högst 18 månaders fast lön. Inget avgångsvederlag ska utbetalas vid uppsägning från den anställdes sida.

 

Lön och anställningsvillkor för anställda

 

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa ersättningsriktlinjer har lön och anställningsvillkor för bolagets anställda beaktats genom att uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid utgjort en del av ersättningsutskottets och styrelsens beslutsunderlag vid utvärderingen av skäligheten av riktlinjerna och de begränsningar som följer av dessa. 

 

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

 

Styrelsen har inrättat ett ersättningsutskott. I utskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottets ledamöter är oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vid styrelsens behandling av och beslut i ersättningsrelaterade frågor närvarar inte verkställande direktören eller andra personer i bolagsledningen, i den mån de berörs av frågorna.

 

Frångående av riktlinjerna

 

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå de av bolagsstämman beslutade riktlinjerna helt eller delvis, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa bolagets ekonomiska bärkraft. Som angivits ovan ingår det i ersättningsutskottets uppgifter att bereda styrelsens beslut i ersättningsfrågor, vilket innefattar beslut om avsteg från riktlinjerna.

 

STYRELSENS FÖRSLAG OM INRÄTTANDE AV ETT LÅNGSIKTIGT INCITAMENTSPROGRAM OCH SÄKRINGSÅTGÄRDER I ANLEDNING DÄRAV (PUNKT 16)

 

Inrättande av programmet (punkt 16A)

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (“LTIP 2020”) i enlighet med nedan.

 

Syfte

 

LTIP 2020 är utformat för att skapa långsiktiga incitament för medlemmar av Executive Management Team inklusive verkställande direktör (“EMT”) samt Top Management Team och andra nyckelpersoner (“TMT”) för att förbättra Coors utveckling och skapa långsiktiga värden. Huvudsyftet med LTIP 2020 är att öka och stärka möjligheter att rekrytera och behålla nyckelpersoner samt att skapa ett personligt långsiktigt ägande i Coor-aktier hos deltagarna och därigenom likrikta deltagarnas och aktieägarnas intressen.

 

Beskrivning av LTIP 2020

 

LTIP 2020 föreslås inkludera samtliga nuvarande och framtida medlemmar av EMT och TMT (“Deltagarna”), som för närvarande består av 60 anställda. Det föreslås att programmet, som innebär ett krav på egen investering, ska bestå av prestationsaktier. Enligt förslaget kan LTIP 2020 omfatta högst 490 000 aktier i Coor, vilket motsvarar cirka 0,51 procent av samtliga aktier och röster i Coor.[1]

 

Investeringskrav

 

För att delta i LTIP 2020 krävs att Deltagarna investerar i Coor-aktier och att aktier allokeras till LTIP 2020. Det högsta antalet Coor-aktier som kan allokeras till LTIP 2020 motsvarar cirka 7,5-10 procent av Deltagarens årliga grundlön före skatt vid tidpunkten för anmälan till LTIP 2020 (“Investeringsaktier”), se vidare nedan. Coor-aktier som Deltagarna redan innehar vid implementeringen och som inte är allokerade till pågående rörliga incitamentsprogram[2], kan tillgodoräknas som Investeringsaktier i LTIP 2020. Om Deltagaren vid anmälan till LTIP 2020 är förhindrad att förvärva Coor-aktier enligt marknadsmissbruksregler eller liknande regler, ska Investeringsaktier istället förvärvas så snart sådana begränsningar inte längre gäller.

 

Prestationsaktierätter

 

Enligt LTIP 2020 ger varje Investeringsaktie rätt till vederlagsfri tilldelning av rätter som berättigar Deltagaren att vederlagsfritt erhålla ett visst antal Coor-aktier (“Prestationsaktierätter”) efter utgången av en intjänandeperiod om tre år. Varje Prestationsaktierätt ger innehavaren rätt att erhålla en (1) Coor-aktie. Tilldelning av Coor-aktier i enlighet med Prestationsaktierätterna förutsätter uppfyllande av de prestationsvillkor som anges nedan och kommer i regel kräva att Deltagaren kvarstår i sin anställning och behåller alla sina Investeringsaktier under en period om cirka tre år från och med dagen för tilldelning av Prestationsaktierätter (“Intjänandeperioden”).

 

Tilldelning av Prestationsaktierätter kommer normalt att ske så snart det är praktiskt möjligt efter årsstämman 2020.

 

För att likställa Deltagarnas intressen med aktieägarnas kommer Coor att kompensera för lämnade vinstutdelningar och andra värdeöverföringar till aktieägarna under Intjänandeperioden genom att antalet aktier som varje Prestationsaktierätt berättigar till ökas. Antalet Coor-aktier som varje Prestationsaktierätt berättigar till kan komma att omräknas på grund av bland annat fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemissioner, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder. Överlåtelse av aktier kan komma att tidigareläggas till följd av fusion, delning, större förvärv eller avyttring eller liknande åtgärder.

 

Indelning och prestationsvillkor

 

Prestationsaktierätterna är indelade i tre serier, Serie A, Serie B och Serie C, och tilldelningen av aktier (intjänande) är beroende av i vilken utsträckning vissa uppställda prestationsvillkor uppfylls under perioden 1 januari 2020 – 31 december 2022 (“Prestationsperioden”), varigenom det fastställs i vilken utsträckning (om någon) Prestationsaktierätterna av respektive serie ger Deltagarna rätt att erhålla Coor-aktier vid utgången av Intjänandeperioden.

 

De tre prestationsvillkoren för respektive serie av Prestationsaktierätterna är följande:

Serie A Kundnöjdhetsindex (“ACSI[3]”): Om Coors ACSI under Prestationsperioden är lika med eller understiger miniminivån 66, sker ingen tilldelning av aktier. Om Coors kundnöjdhetsindex är lika med eller överstiger maximinivån 70, sker tilldelning om 100 %. En linjär proportionering av tilldelningen ska ske om utfallet är mellan minimi- och maximinivån. Information om utfallet kommer att tillhandahållas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.
Serie B Ackumulerad justerad EBITA-utveckling: Om Coors ackumulerade justerade EBITA-utveckling under Prestationsperioden är lika med eller understiger miniminivån, definierad som 10 % under ackumulerad justerad EBITA enligt Coors affärsplan för 2020-2022 (som antagits av styrelsen), sker ingen tilldelning av aktier. Om Coors ackumulerade justerade EBITA-utveckling procentuellt är lika med eller överstiger maximinivån, definierad som 10 % över ackumulerad justerad EBITA enligt Coors affärsplan, sker tilldelning om 100 %. En linjär proportionering av tilldelningen ska ske om utfallet är mellan minimi- och maximinivån. Styrelsen har rätt att justera målnivåerna för förvärv eller avyttringar som genomförs av Coor under Prestationsperioden. Information om målnivåerna och utfallet kommer att tillhandahållas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.
Serie C Relativ utveckling av totalavkastningen (”TSR”)[4]:Tilldelning av aktier varierar beroende på Coors TSR-utveckling i förhållande till det viktade genomsnittet i en grupp av andra bolag (“Referensgruppen”)[5]. Om Coors ackumulerade TSR-utveckling under Prestationsperioden är lika med eller understiger det viktade genomsnittsindexet för Referensgruppen (miniminivån), sker ingen tilldelning av aktier. Om Coors ackumulerade TSR-utveckling är lika med eller överstiger det viktade genomsnittsindexet för Referensgruppen med mer än 6 procentenheter (maximinivån), sker tilldelning om 100 %. En linjär proportionering av tilldelningen ska ske om utfallet är mellan minimi- och maximinivån. Information om utfallet kommer att tillhandahållas i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022.

 

 

Det högsta antalet Investeringsaktier som kan allokeras till LTIP 2020 och maximal tilldelning av Prestationsaktierätter av respektive serie för de tre deltagarkategorierna framgår nedan.

Kategori  1 (VD) VD kan allokera högst 9 000 Investeringsaktier till LTIP 2020. Varje Investeringsaktie berättigar VD att erhålla: 1 Prestationsaktierätt av Serie A;4 Prestationsaktierätter av Serie B; och 1 Prestationsaktierätt av Serie C. Totalt 6 Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie.
Kategori 2 (EMT) 11 övriga anställda i EMT kan allokera högst 2 750 Investeringsaktier var.Varje Investeringsaktie berättigar dessa anställda att erhålla:1 Prestationsaktierätt av Serie A; 3 Prestationsaktierätt av Serie B; och1 Prestationsaktierätt av Serie C. Totalt 5 Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie.
Kategori 3 (TMT) Cirka 48 anställda i TMT kan allokera högst 1 250 Investeringsaktier var.Varje Investeringsaktie berättigar dessa anställda att erhålla:1 Prestationsaktierätt av Serie A; 2 Prestationsaktierätt av Serie B; och1 Prestationsaktierätt av Serie C. Totalt 4 Prestationsaktierätter för varje Investeringsaktie.

 

Tilldelning av aktier

 

Förutsatt att ovan angivna prestationsvillkor har uppnåtts under Prestationsperioden och att Deltagaren har kvarstått i sin anställning (såvida inte särskilda förutsättningar är för handen) och behållit sina Investeringsaktier under Intjänandeperioden, ska tilldelning av Coor-aktier (“Prestationsaktier”) ske så snart det är praktiskt möjligt efter utgången av Intjänandeperioden.

 

Vid bedömning av det slutliga utfallet för intjänandet avseende Prestationsaktierätterna ska styrelsen pröva om nivån för tilldelning av aktier är rimlig i förhållande till Coors finansiella resultat och ställning, förhållanden på aktiemarknaden och i övrigt samt, om styrelsen bedömer att så inte är fallet, reducera tilldelningen till en lägre nivå som styrelsen bedömer som lämplig.

 

Om Deltagare inte kan tilldelas Prestationsaktier enligt tillämplig lag, till en rimlig kostnad eller med rimliga administrativa insatser kan styrelsen besluta om att erbjuda Deltagare tilldelning i kontanter.

 

Kostnader, utspädning och effekt på viktiga nyckeltal

 

Kostnaderna för LTIP 2020, som redovisas över resultaträkningen, är beräknade enligt redovisningsstandarden IFRS 2 och periodiseras över Intjänandeperioden. Beräkningen har baserats på stängningskursen för Coor-aktien per den 10 mars 2020, dvs. 77,00 kronor per aktie, och på följande antaganden: (i) en årlig direktavkastning om 6 procent, (ii) en uppskattad årlig personalomsättning om 10 procent, (iii) en genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om cirka 50 procent, och (iv) sammanlagt högst 490 000 Prestationsaktier tillgängliga för tilldelning. Utöver detta, har kostnaderna för LTIP 2020 baserats på att programmet omfattar högst 60 Deltagare samt att varje Deltagare gör en maximal investering.

Den totala kostnaden för LTIP 2020 beräknas enligt IFRS 2 uppgå till cirka 12,1 miljoner kronor exklusive sociala avgifter (21,0 miljoner kronor vid genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent). Kostnaderna för sociala avgifter beräknas uppgå till cirka 4,1 miljoner kronor, baserat på ovanstående antaganden, samt antagande om en årlig aktiekursuppgång om 10 procent under LTIP 2020 och en skattesats för sociala avgifter om 23,5 procent (8,2 miljoner kronor vid genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent).

 

De förväntade årliga kostnaderna om 5,5 miljoner kronor, inklusive sociala avgifter, motsvarar cirka 0,1 procent av koncernens totala personalkostnader för räkenskapsåret 2019 (0,2 procent vid en genomsnittlig uppfyllelse av prestationsvillkoren om 100 procent).

 

Utöver ovan nämnda kostnader, förväntas LTIP 2020 medföra kostnader för extern rådgivning och administrationskostnader hänförliga till överlåtelse av aktier. Dessa kostnader förväntas sammanlagt inte överstiga 0,3 miljoner kronor.

 

Enligt förslaget kan LTIP 2020 omfatta högst 490 000 aktier i Coor, vilket motsvarar cirka 0,51 procent av alla aktier och röster i Coor, inklusive buffert för vinstutdelningskompensation men exklusive 115 000 aktier som kan komma att förvärvas för efterföljande överlåtelse på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2020.

 

Eftersom förslaget inte innebär att nya aktier emitteras, medför LTIP 2020 ingen utspädning för befintliga aktieägares röster eller del av aktiekapital. Påverkan på viktiga nyckeltal är endast marginell.

 

Säkringsåtgärder

 

Styrelsen har beaktat olika metoder för att säkra den finansiella exponeringen och för överlåtelse av aktier enligt LTIP 2020, såsom överlåtelse av egna aktier och aktieswapavtal med tredje part. Styrelsen anser att förvärv av egna aktier på Nasdaq Stockholm som senare överlåts till Deltagarna är den mest kostnadseffektiva och flexibla metoden för att säkra den finansiella exponeringen och för överlåtelse av egna aktier enligt LTIP 2020.

 

Då kostnaderna i samband med ett aktieswapavtal väsentligt överstiger kostnaderna för överlåtelse av egna aktier, föreslår styrelsen som huvudalternativ att den finansiella exponeringen säkras genom överlåtelse av egna aktier (punkt 16B).

 

Om erforderlig majoritet inte uppnås under punkt 16B nedan, föreslår styrelsen att årsstämman godkänner att bolaget ingår ett aktieswapavtal med tredje part (punkt 16C).

 

Förslagets beredning, etc.

 

Förslaget till LTIP 2020 har beretts av Coors ersättningsutskott i samråd med externa rådgivare och har beslutats av styrelsen.

 

Styrelsen ska inom ramen för ovan angivna villkor och riktlinjer ansvara för implementeringen och hanteringen av LTIP 2020. Samtliga väsentliga beslut relaterade till LTIP 2020 kommer att fattas av ersättningsutskottet, med godkännande av styrelsen i sin helhet när så krävs.

 

Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram

 

Coors pågående aktierelaterade incitamentsprogram - LTIP 2018 och LTIP 2019 - antogs av årsstämman 2018 respektive 2019 och beskrivs i årsredovisningen för 2018 i not 5 och i årsredovisningen för 2019 i not 5. Där beskrivs också ersättningen till EMT inklusive fast och  rörlig ersättning samt andra förmåner. Ersättningsrapporten som publiceras på Coors webbsida beskriver hur Coor tillämpar sina riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med svensk kod för bolagsstyrning.

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av aktier och beslut om överlåtelser av egna aktier till Deltagare i LTIP 2020 (punkt 16B)

 

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier

 

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv av bolagets egna aktier i enlighet med följande villkor:

 • Förvärv får endast ske på Nasdaq Stockholm.
 • Högst 605 000 aktier får förvärvas för säkerställande av leverans av aktier till Deltagare i LTIP 2020 och för efterföljande överlåtelser på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2020, huvudsakligen sociala avgifter.
 • Förvärv får ske endast till ett pris inom vid var tid registrerat prisintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

 

Beslut om överlåtelser av egna aktier till Deltagare i LTIP 2020

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att överlåtelser av egna aktier får ske på följande villkor:

 • Högst 490 000 aktier får vederlagsfritt överlåtas till Deltagare i LTIP 2020.
 • Rätt att vederlagsfritt förvärva aktier ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Deltagare i LTIP 2020.
 • Överlåtelser av aktier ska ske vederlagsfritt vid den tidpunkt och på de övriga villkor som Deltagare i LTIP 2020 har rätt att förvärva aktier.
 • Antalet aktier som kan komma att överlåtas inom ramen för LTIP 2020, kan komma att omräknas till följd av fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktier, nyemissioner, utdelningar, minskning av aktiekapitalet eller liknande åtgärder.

Överlåtelsen av egna aktier utgör ett led i det föreslagna LTIP 2020 och styrelsen anser det vara till fördel för Coor och aktieägarna att Deltagare erbjuds möjlighet att bli aktieägare i Coor enligt villkoren för LTIP 2020.

 

Aktieswapavtal med tredje part (16C)

 

För den händelse erforderlig majoritet för punkten 16B ovan inte kan uppnås, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om att säkra den finansiella exponeringen genom att Coor ska kunna ingå aktieswapavtal med tredje part på marknadsmässiga villkor, genom vilket den tredje parten i eget namn ska kunna förvärva och överlåta aktier till Deltagarna.

 

Villkor

 

Bolagsstämmans beslut att inrätta LTIP 2020 i enlighet med punkten 16A ovan är villkorat av att stämman fattar beslut antingen i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 16B eller i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 16C.

 

Majoritetsregler

 

Stämmans beslut enligt punkt 16A ovan erfordrar en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna. För giltigt beslut enligt punkt 16B erfordras att beslutet biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkt 16C, erfordras en majoritet om mer än hälften av de vid stämman avgivna rösterna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM ÅTERKÖP OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER (PUNKT 17)

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om förvärv av egna aktier.

 

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs och betalning för aktierna ska erläggas kontant. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

 

Styrelsen har avgivit yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen.

 

Styrelsen föreslår vidare att årsstämman bemyndigar styrelsen att under perioden fram till nästa årsstämma besluta om överlåtelse av högst samtliga egna aktier.

 

Överlåtelse ska ske på Nasdaq Stockholm inom vid var tid registrerat kursintervall mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs.

 

Syftet med bemyndigandena är att ge styrelsen möjlighet att justera kapitalstrukturen för att därigenom skapa ökat värde för Coors aktieägare.

 

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT BESLUTA OM NYEMISSION AV AKTIER (PUNKT 18)

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier. Genom beslut med stöd av bemyndigandet ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut vid nyemission av aktier som motsvarar tio procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigandet.

 

Bemyndigandet ska innefatta rätt att besluta om emission mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Emission mot kontant betalning och kvittningsemission ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt under förutsättning att emissionen genomförs på marknadsmässiga villkor.

 

Skälet till förslaget och möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att medge flexibilitet i samband med eventuella förvärv eller kapitalanskaffningar i anledning av förvärv.

 

För giltigt beslut enligt denna punkt ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

 

AKTIER OCH RÖSTER

 

I bolaget finns totalt 95 812 022 aktier och röster. Bolaget har endast ett aktieslag. Bolaget innehar 340 000 egna aktier, vilka inte representeras på årsstämman.

 

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernbolag. Aktieägare som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Coor Service Management Holding AB, Attn: Chefsjuristen Erik Strümpel, Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista.

 

DOKUMENT

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen med anledning av förslaget i punkt 10b ovan, revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen avseende riktlinjer för ersättning till koncernledningen samt styrelsens yttrande enligt 19 kap. 22 § aktiebolagslagen avseende förslagen under punkt 16B och 17 ovan kommer att finnas tillgängligt hos bolaget, Coor Service Management Holding AB, Knarrarnäsgatan 7, 164 99 Kista och på hemsidan, www.coor.com, från och med den 3 april 2020. Handlingarna kommer också att skickas till aktieägare som begär det och uppger sin adress.

 

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

 

 

 

 

Stockholm i mars 2020

Coor Service Management Holding AB (publ)
Styrelsen

 

 

 

[1] Inklusive buffert för vinstutdelningskompensation men exklusive 115 000 aktier som kan komma att förvärvas för efterföljande överlåtelse på Nasdaq Stockholm för att täcka vissa kostnader förenade med LTIP 2020.

[2] För mer information, se nedan under rubriken ”Beskrivning av pågående rörliga ersättningsprogram”

[3] Average Customer Satisfaction Index.

[4] Total Shareholder Return. TSR definieras som totalavkastning på aktien inklusive återförda utdelningar. För att på ett rättvisande sätt kunna bedöma prestationen beräknas TSR-utvecklingen av Coor-aktiens genomsnittliga stängningskurs på Nasdaq Stockholm, och motsvarande stängningskurs för relevanta referensbolag, under en period om 20 handelsdagar omedelbart innan Prestationsperioden inleds respektive löper ut.

[5] Ackumulerad TSR-utveckling ska vid implementeringen av LTIP 2020 jämföras mot ett index med ackumulerad TSR-utveckling för följande bolag, viktat enligt nedan:
- huvudsakliga referensbolag (motsvarande 15 % var): Compass, ISS, Lassila & Tikanoja, Sodexo; och
- övriga referensbolag (motsvarande 6.667 % var): Attendo, Bravida, G4S, Loomis, Nobina och Securitas.