Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

 • Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Sök

Affärsmodell och vision

Coors affärsidé är att ta över, sköta och utveckla service på kontor, i produktionsanläggningar, i fastigheter och i offentlig verksamhet.

Affärsmodell strategi och mål | Coor

Vår vision

Coors vision är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Vi strävar ständigt efter att bygga team och servicelösningar som gör det möjligt för våra kunder att fokusera på vad de gör bäst.

Värdeskapande för Coors kunder

För att vara kundernas förstahandsalternativ har Coor som ambition att löpande förbättra och utveckla de tjänster som vi erbjuder. Målsättningen är att leverera marknadens bästa och mest utvecklade servicelösningar, som ständigt anpassas till kundernas skiftande behov – ”Service med IQ”. Coors smarta servicelösningar för arbetsplatser och fastigheter skapar värde för kunderna genom att bidra till ökad produktivitet, effektivitet och hållbarhet. Motorn i Coors utvecklingsarbete är en stark förbättringskultur och ett strukturerat innovationsarbete.

Värdeskapande för Coors medarbetare

Coor vill vara en stimulerande arbetsgivare som erbjuder en god, säker och icke-diskriminerande arbetsmiljö. För att detta ska uppnås har Coor ett strukturerat utvecklingsarbete, en gemensam plattform för arbetsmiljö och hälsa samt fokus på  att attrahera marknadens bästa chefer och medarbetare.

Värdeskapande för Coors investerare

Coor kombinerar en god direktavkastning med en relativt låg risk. För att åstadkomma det arbetar Coor för att bibehålla sin starka position på en relativt konjunkturokänslig marknad med god tillväxt, leverera ett stabilt resultat och ha en låg kapitalbindning i kombination med en generös utdelningspolitik. För att kunna leverera detta över tid är en väl fungerande bolagsstyrning, transparent kommunikation och tillämpning av god affärssed också viktiga komponenter.

Affärsmodell

Nyckeln till Coors framgångar är en strukturerad modell för hur verksamheten ska bedrivas. Modellen kan sammanfattas i fyra steg:

 1. Vinna och teckna avtal
  Vi erbjuder ett konkurrenskraftigt och kundanpassat erbjudande med väl definierade avtalsprinciper.
 2. Uppstart och utveckling av nya kontrakt
  Integrationen påbörjas omedelbart efter att avtalet har undertecknats, och när Coor övertar ansvaret för FM-verksamheten genomförs en strukturerad och beprövad övertagandeprocess under ledning av erfarna projektledare.
 3. Serviceleverans 
  Leverans av såväl egenlevererade tjänster som tjänster levererade genom underleverantörer genomförs på plats hos kunden. Vissa kombinerade FM-uppdrag och enstaka tjänster levereras enligt en ruttbaserad modell till flera kunder medan ett IFM-uppdrag oftast levereras med permanent personal på plats.
 4. Uppföljning och kontroll
  Coor fokuserar på såväl intern som extern verksamhetsstyrning för att säkerställa optimalt utförande av tjänsterna och kundnöjdhet.