Affärsmodell och vision | Coor

Affärsmodell och vision

Coor Service Managements affärsidé är att ta över, sköta och utveckla service på kontor, i produktionsanläggningar, i fastigheter och i offentlig verksamhet.

Vår vision

Coors vision är att vara den ledande facility management-leverantören i Norden. Coor ska vara kundernas, medarbetarnas och investerarnas förstahandsalternativ vid val av leverantör, arbetsgivare eller investering inom servicesektorn.

Värdeskapande för Coors kunder

För att vara kundernas förstahandsalternativ har Coor som ambition att löpande förbättra och utveckla de tjänster som bolaget erbjuder. Målsättningen är att leverera marknadens bästa och mest utvecklade service-lösningar, som ständigt anpassas till kundernas skiftande behov – ”Service med IQ”. Coors smarta servicelösningar för arbetsplatser och fastigheter skapar värde för kunderna genom att bidra till ökad produktivitet, effektivitet och hållbarhet. Motorn i Coors utvecklingsarbete är en stark förbättringskultur och ett strukturerat innovationsarbete.

Värdeskapande för Coors medarbetare

Coor vill vara medarbetarnas förstahandsval genom att vara en stimulerande arbetsgivare som erbjuder en god, säker och icke-diskriminerande arbetsmiljö. För att detta ska uppnås har Coor ett strukturerat utvecklingsarbete, en gemensam plattform för arbetsmiljö och hälsa samt fokus på  att attrahera marknadens bästa chefer och medarbetare.

Värdeskapande för Coors investerare

Coor eftersträvar att vara investerarnas förstahandsval genom att kombinera en god direktavkastning med en relativt låg risk. För att åstadkomma det arbetar Coor för att bibehålla bolagets starka position på en relativt konjunkturokänslig marknad med god tillväxt, leverera ett stabilt resultat och ha en låg kapitalbindning i kombination med en generös utdelningspolitik. För att kunna leverera detta över tid är en väl fungerande bolagsstyrning, transparent kommunikation och tillämpning av god affärssed också  viktiga komponenter.