Årsstämma 2018

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 26 april 2018.

Aktieägarna i Coor Service Management Holding AB inbjuds att delta i årsstämman som hålls torsdagen den 26 april 2018 klockan 15:00 vid Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista, Stockholm, Sverige. Registreringen börjar kl 14:15 och förfriskningar kommer att serveras.

REGISTRERING OCH MEDDELANDE
Aktieägare som önskar delta i årsstämman måste registreras i aktieboken som förvaras av Euroclear Sweden AB fredagen den 20 april 2018 och meddela avsikt att delta i bolaget senast fredagen den 20 april 2018 .

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommittee@coor.com, eller genom att ta kontakt direkt med valberedningens ordförande Jan Andersson.

Inbjudan och andra relaterade dokument inför Årsstämman 2018

Kallelse till årsstämman 2018
Fullmaktsformulär
Registrering till årsstämman 2018
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Valberedningens förslag årsstämman 2018
Valberedningens motiverade yttrande
Yttrande enligt ABL 18 Kap 4§
Styrelsens redovsning av ersättningsutskottets utvärdering
Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Yttrande enligt ABL 19 kap 22§

För ytterligare information, kontakta:

Jan Andersson
Valberedningens ordförande, Swedbank Robur
+46 76 139 55 00
jan.andersson@rossmore-advisors.com

Erik Strümpel
Chefsjurist, Coor Service Management
+46 10 559 59 72
erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn
Kommunikationsdirektör, Coor Service Management
+46 10 559 5519
magdalena.ohrn@coor.com