Årsstämma 2020

Årsstämman för verksamhetsåret 2019 kommer att hållas i Stockholm den 28 april 2020.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Coor Service Management Holding ABs styrelse på nedanstående adress. Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till bolaget senast tisdagen den 10 mars 2020.

Coor Service Management Holding AB
Koncernstab Juridik
164 99 Kista
Sverige

Valberedning för Coors årsstämma 2020 

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna.

Utöver styrelsens ordförande Mats Granryd, utgörs valberedningen av följande personer:

  • Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  • Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
  • Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Funds

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till valberedningens ordförande Tomas Risbecker.

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Risbecker, valberedningens ordförande, AMF                
+ 46 70 223 15 08
tomas.risbecker@amf.se

Erik Strümpel, chefsjurist, Coor                            
+46 10 559 59 72, 
erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor           
+46 10 559 55 19, 
magdalena.ohrn@coor.com