Årsstämma 2020

Årsstämman för verksamhetsåret 2019 kommer att hållas i Stockholm den 28 april 2020.

Aktieägarna i Coor Service Management Holding AB (org. nr 556742-0806) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2020, kl. 15.00 i Kista Entré, Knarrarnäsgatan 7, Kista, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.15.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har bolaget beslutat att ingen förtäring eller dryck kommer att serveras, att planerade anföranden kommer att minimeras, att ett längre VD-anförande kommer att läggas ut på bolagets webbplats, att vissa begränsningar kommer införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare, att vid inpasseringen kommer händer att kunna desinficeras med handsprit, samt att avsikten är att minimera stämman i tid utan att inskränka på aktieägarnas rättigheter. Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Coor uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman utnyttja sedvanlig möjlighet att rösta via ombud. Coor följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.

Registrera dig här

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman kan lämna förslag till Coor Service Management Holding ABs styrelse på nedanstående adress. Förslag ska för att kunna tas in i kallelsen ha inkommit till bolaget senast tisdagen den 10 mars 2020.

Coor Service Management Holding AB
Koncernstab Juridik
164 99 Kista
Sverige

Valberedning för Coors årsstämma 2020 

Valberedningen i Coor Service Management ska enligt gällande nomineringsprocess beslutad av årsstämman bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna.

Utöver styrelsens ordförande Mats Granryd, utgörs valberedningen av följande personer:

  • Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  • Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder
  • Tomas Risbecker, AMF – Försäkring och Fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Funds

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till valberedningens ordförande Tomas Risbecker.

Inbjudan och andra relaterade dokument inför Årsstämman 2020

Kallelse till årsstämman 2020
Fullmaktsformulär
Presentation av föreslagna styrelseledamöter
Valberedningens förslag årsstämman 2020
Valberedningens motiverade yttrande
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering
Revisorsyttrande avseende ersättningar till ledande befattningshavare
Yttrande enligt ABL 18 kap 4§
Yttrande enligt ABL 19 kap 22§
Ändrade förslag om utdelning, incitamentsprogram och styrelsearvoden

För ytterligare information, kontakta:

Tomas Risbecker, valberedningens ordförande, AMF                
+ 46 70 223 15 08
tomas.risbecker@amf.se

Erik Strümpel, chefsjurist, Coor                            
+46 10 559 59 72, 
erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör, Coor           
+46 10 559 55 19, 
magdalena.ohrn@coor.com