Valberedning

I enlighet med Koden för svensk bolagsstyrning har Coor inrättat en valberedning med uppgift att till årsstämman lämna förslag på stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Vid årsstämman den 4 maj 2017 beslutades att valberedningen inför årsstämman 2018 ska utgöras av representanter för de fyra röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden förda aktieboken den 31 augusti varje år, tillsammans med styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första sammanträde. Till ordförande i valberedningen ska den ledamot utses som företräder den röstmässigt största aktieägaren.

Valberedning 2017-2018

Valberedningen inför årsstämman 2018 består av följande personer

  • Mats Granryd, styrelsens ordförande
  • Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder
  •  Ulrika Danielson, Andra AP-fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Funds
  • Malin Björkmo, Handelsbanken Fonder

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommittee@coor.com eller direkt till valberedningens ordförande Jan Andersson, jan.andersson@rossmore-advisors.com  inför årsstämman.