Valberedning

I enlighet med Koden för svensk bolagsstyrning har Coor inrättat en valberedning med uppgift att till årsstämman lämna förslag på stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode uppdelat mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete, revisorsarvode och, i den mån så anses erforderligt, förslag till ändringar i instruktionen för valberedningen.

Valberedning 2018-2019

Vid årsstämman den 26 april 2018 beslutades att valberedningen i Coor Service Management ska bestå av styrelsens ordförande samt fyra ledamöter utsedda av de fyra röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna.

Följande personer har accepterat att ingå i valberedningen:

  • Mats Granryd, styrelsens ordförande
  • Ulrika Danielson, Andra AP-fonden
  • Henrik Didner, Didner & Gerge fonder
  • Caroline Sjösten, Swedbank Robur fonder
  • Jan Särlvik, Nordea Funds (ordförande i valberedningen)

Nästa årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 2 maj 2019. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen i Coor Service Management kan skicka dessa per e-post till nominationcommittee@coor.com eller direkt till valberedningens ordförande Jan Särlvik.

För ytterligare information, kontakta:

Jan Särlvik, Valberedningens ordförande, Nordea Funds
+ 46 733 577 035
jan.sarlvik@nordea.com

Erik Strümpel, Chefsjurist, Coor
+46 10 559 59 72
erik.strumpel@coor.com

Magdalena Öhrn, Kommunikationsdirektör, Coor
+46 10 559 55 19
magdalena.ohrn@coor.com