• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Intern kontroll

Styrelsens ansvar för den interna kontrollen regleras i aktiebolagslagen, årsredovisningslagen (1995:1554) och Svensk kod för bolagsstyrning. Information om de viktigaste inslagen i Coors system för intern kontroll och riskhantering i samband med den finansiella rapporteringen ska varje år ingå i Coors bolagsstyrningsrapport. Rutinerna för intern kontroll, riskbedömning, kontrollaktiviteter och uppföljning avseende den finansiella rapporteringen har utformats för att säkerställa en tillförlitlig övergripande finansiell rapportering och extern finansiell rapportering i enlighet med IFRS, tillämpliga lagar och regler samt andra krav som ska tillämpas av bolag noterade på Nasdaq Stockholm. Detta arbete involverar styrelsen, koncernledningen och övrig personal.

Kontrollmiljö

Koncernledningen, som utses av vd, har det övergripande ansvaret för att verksamheten i Coor drivs i linje med den strategi och de långsiktiga mål som fastlagts av styrelsen. Styrelsen har fastlagt instruktioner och styrdokument i syfte att reglera vd:s, styrelsens och projektutskottets roll- och ansvarsfördelning. Det sätt på vilket styrelsen övervakar och säkerställer kvaliteten på den interna kontrollen dokumenteras i styrelsens arbetsordning och koncernens finanspolicy. Styrelsen har också fastställt ett antal grundläggande riktlinjer av betydelse för arbetet med den interna kontrollen. I dessa ingår kontroll och uppföljning av utfall jämfört med förväntningar och tidigare år, liksom uppsikt över bland annat de redovisningsprinciper som Koncernen tillämpar.

CFO ansvarar bland annat för koncernens finansiella rapportering, affärsstyrning, revision och interna kontroll samt stöd i samband med fusioner, förvärv och eventuella avyttringar. Finansfunktionen i organisationen har en betydande roll i styrningen, där ambitionen är att spegla, stödja och styra verksamheten med hjälp av tydlig rapportering.

Riskbedömning och kontrollaktiviteter

Bolaget genomför löpande en riskbedömning för att identifiera risker inom samtliga områden. Dessa risker, som innefattar risken för såväl förlust av tillgångar som oegentligheter och bedrägerier, utvärderas löpande av styrelsen. Utformningen av kontrollaktiviteter är av särskild vikt i bolagets arbete med att förebygga och upptäcka brister. Bedömning och kontroll av risker inbegriper även vd, CFO samt områdeschefer och landschefer.