• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Styrelsens utskott och arbete

Styrelsen har tre utskott: revisionsutskottet, ersättningsutskottet och projektutskottet.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottet ska bistå styrelsen med förslag i ersättningsfrågor samt löpande följa och utvärdera ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer för vd och övriga medlemmar av koncernledningen.

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter ska vara att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för ledande befattningshavare, samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Medlemmarna av ersättningsutskottet ska utses av bolagets styrelse och bestå av åtminstone två (2) ledamöter. I ersättningsutskottet ingår Mats Granryd (ordförande), Kristina Schauman och Monica Lindstedt

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet ska säkerställa fullföljandet av styrelsens övervakande ansvar avseende intern kontroll, revision, internrevision, riskhantering, redovisning och finansiell rapportering samt bereda vissa redovisnings- och revisionsfrågor som ska behandlas av styrelsen.

Revisionsutskottet ska övervaka Coors finansiella rapportering, med avseende på den finansiella rapporteringen övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval, samt säkerställa att Koncernens niomånadersrapport översiktligt granskas av Koncernens revisor.

Revisionsutskottet ska utses av Bolagets styrelse och bestå av åtminstone två (2) ledamöter utsedda av styrelsen. I revisionsutskottet ingår Kristina Schauman (ordförande) Anders Ehrling och Heidi Skaaret.

Projektutskottet

Projektutskottet ska bistå styrelsen med förslag och vissa beslut avseende nya förvärv, investeringar och serviceavtal m.m. Projektutskottet ska utses av Coors styrelse och bestå av åtminstone två (2) ledamöter. I projektutskottet ingår Mats Granryd (ordförande), Anders Ehrling och Mats Jönsson.