fastighetsservice, coor

En av marknadens ledande leverantörer av fastighetsservice

Genom en kombination av marknadsledande fastighetskompetens, innovativa lösningar och hög servicegrad är fastighetsservice ett av våra mest snabbväxande tjänsteområden. Vi förvaltar idag cirka 15 miljoner kvm fastigheter, vilket gör oss till en av Nordens största leverantörer av fastighetstjänster.

En ständigt utvecklad fastighetsservice optimerad ur ett livscykelperspektiv

Våra fastighetstjänster erbjuds antingen som en del av integrerade facility management-uppdrag eller som rena leveranser av fastighetsservice. I alla våra uppdrag bidrar vi med vår stora expertis och långa erfarenhet. Coor är en ambitiös samarbetspartner inom fastighetsservice, som faktabaserat försöker hitta den mest kostnadseffektiva mixen av felavhjälpande och planerat underhåll över tid. Målsättningen är att minimera antalet felanmälningar – och därmed generera hög kvalitet till en optimal kostnad över hela fastighetens livscykel. 

Utmärkande för all verksamhet i Coor är en ambition att ständigt förbättra vår verksamhet och leverans. Inom fastighetsverksamheten innebär det att vi noga bevakar utvecklingen och hela tiden utvecklar våra koncept och rutiner. Vi är otroligt stolta över att vi har nöjda kunder och en hög lojalitet bland våra fastighetskunder, och vi är övertygade om att vårt förbättringsfokus är en del av förklaringen.

Strukturerat ramverk ger effektiv fastighetsservice

Coor har utvecklat ett koncerngemensamt ramverk för tjänster inom fastighetsservice, Coor Property Concept. Ramverket beskriver en enhetlig leveransfilosofi som tillämpas i alla fastighetsleveranser. Ramverket består av sex grundpelare som beskriver viktiga aspekter i alla våra fastighetsuppdrag, även om vi anpassar vår leverans till de unika förutsättningar som gäller i varje uppdrag. Syftet är att säkerställa en ändamålsenlig, säker och effektiv leverans och nöjda kunder.

 

Effektivitet och kvalitet genom hela serviceleveransen

God planering, effektivt genomförande och strukturerad uppföljning för att minimera icke värdeskapande aktiviteter och maximera leveranskvalitet och kundnöjdhet.

Standardiserat arbetssätt baserat på best practice

Standardisering av arbetet mellan kontrakt och länder via spridning av best practice.

 

Värdeskapande genom ny teknik

Minska manuella arbetsinsatser genom digitala och mobila lösningar.

Flexibel leveransmodell

För varje kunds behov nyttja den optimala mixen av egenlevererade tjänster och utvalda samarbetspartners med målsättningen att ha majoriteten av kompetens i företaget.

Egen komeptens och hög kapacitet

Tydlig supportstruktur som stödjer tjänsteleveransen. Bygga och säkerställa kompetens och förmågor för effektivt genomförande.

Starkt service- och kundfokus

Starkt fokus på kund i alla processteg.

Nöjdare kunder genom engagerade medarbetare

Alla våra uppdrag inom fastighetsservice kännetecknas av hög grad av kundanpassning och bra service. Att våra medarbetare förstår sin roll som representanter för hyresvärden eller fastighetsägaren är en viktig utgångspunkt i alla våra uppdrag. På Coor finns ett väl utbyggt utbildningsprogram, där frågor som god service, bemötande och vikten av återkoppling är centrala. Vi pratar också mycket om vilket ansvar varje Coor-medarbetare har för att vi ska ha nöjda kunder – och hur vi kan bidra till att våra kunder ska få nöjda kunder och medarbetare.

Coor har en kompetent leveransorganisation inom fastighetsservice som vid behov kompletteras med mer nischade underleverantörer. Det gör oss till en komplett samarbetspartner med hög flexibilitet.   

Bred och djup kompetens inom fastighetsservice

Coors tjänsteutbud inom fastighetsservice omfattar drift och underhåll av byggnader, skötsel och underhåll av utemiljö, optimering och effektivisering av energianvändning och renovering, samt ekonomiskt och administrativ förvaltning. Vi bidrar dessutom med vår förvaltningsexpertis redan i projekterings- och utförandefaser i byggprojekt  för att säkerställa en optimal funktion, miljö och ekonomi över fastighetens hela livscykel. Med över 800 tekniker inom vår fastighetsorganisation har vi både bred och djup kompetens inom fastighetsområdet.

 
Magnus Wikström

Magnus Wikström

Affärsenhetschef

010-559 50 95

magnus.wikstrom@coor.com