fastighetsservice, coor

En av marknadens ledande leverantörer av fastighetsservice

Genom en kombination av marknadsledande fastighetskompetens, innovativa lösningar och hög servicegrad är fastighetsservice ett av våra mest snabbväxande tjänsteområden. Vi förvaltar idag cirka 15 miljoner kvm fastigheter, vilket gör oss till en av Nordens största leverantörer av fastighetstjänster.

En ständigt utvecklad fastighetsservice optimerad ur ett livscykelperspektiv

Våra fastighetstjänster erbjuds antingen som en del av integrerade facility management-uppdrag eller som rena leveranser av fastighetsservice. I alla våra uppdrag bidrar vi med vår stora expertis och långa erfarenhet. Coor är en ambitiös samarbetspartner inom fastighetsservice, som faktabaserat försöker hitta den mest kostnadseffektiva mixen av felavhjälpande och planerat underhåll över tid. Målsättningen är att minimera antalet felanmälningar – och därmed generera hög kvalitet till en optimal kostnad över hela fastighetens livscykel. 

Utmärkande för all verksamhet i Coor är en ambition att ständigt förbättra vår verksamhet och leverans. Inom fastighetsverksamheten innebär det att vi noga bevakar utvecklingen och hela tiden utvecklar våra koncept och rutiner. Vi är otroligt stolta över att vi har nöjda kunder och en hög lojalitet bland våra fastighetskunder, och vi är övertygade om att vårt förbättringsfokus är en del av förklaringen.

Strukturerat ramverk ger effektiv fastighetsservice

Coor har utvecklat ett koncerngemensamt ramverk för tjänster inom fastighetsservice, Coor Property Concept. Ramverket beskriver en enhetlig leveransfilosofi som tillämpas i alla fastighetsleveranser. Ramverket består av sex grundpelare som beskriver viktiga aspekter i alla våra fastighetsuppdrag, även om vi anpassar vår leverans till de unika förutsättningar som gäller i varje uppdrag. Syftet är att säkerställa en ändamålsenlig, säker och effektiv leverans och nöjda kunder.

 

Effektivitet och kvalitet genom hela serviceleveransen

God planering, effektivt genomförande och strukturerad uppföljning för att minimera icke värdeskapande aktiviteter och maximera leveranskvalitet och kundnöjdhet.

Standardiserat arbetssätt baserat på best practice

Standardisering av arbetet mellan kontrakt och länder via spridning av best practice.

 

Värdeskapande genom ny teknik

Minska manuella arbetsinsatser genom digitala och mobila lösningar.

Flexibel leveransmodell

För varje kunds behov nyttja den optimala mixen av egenlevererade tjänster och utvalda samarbetspartners med målsättningen att ha majoriteten av kompetens i företaget.

Egen komeptens och hög kapacitet

Tydlig supportstruktur som stödjer tjänsteleveransen. Bygga och säkerställa kompetens och förmågor för effektivt genomförande.

Starkt service- och kundfokus

Starkt fokus på kund i alla processteg.

Nöjdare kunder genom engagerade medarbetare

Alla våra uppdrag inom fastighetsservice kännetecknas av hög grad av kundanpassning och bra service. Att våra medarbetare förstår sin roll som representanter för hyresvärden eller fastighetsägaren är en viktig utgångspunkt i alla våra uppdrag. På Coor finns ett väl utbyggt utbildningsprogram, där frågor som god service, bemötande och vikten av återkoppling är centrala. Vi pratar också mycket om vilket ansvar varje Coor-medarbetare har för att vi ska ha nöjda kunder – och hur vi kan bidra till att våra kunder ska få nöjda kunder och medarbetare.

Coor har en kompetent leveransorganisation inom fastighetsservice som vid behov kompletteras med mer nischade underleverantörer. Det gör oss till en komplett samarbetspartner med hög flexibilitet.   

Bred och djup kompetens inom fastighetsservice

Coors tjänsteutbud inom fastighetsservice omfattar drift och underhåll av byggnader, skötsel och underhåll av utemiljö, optimering och effektivisering av energianvändning och renovering, samt ekonomiskt och administrativ förvaltning. Vi bidrar dessutom med vår förvaltningsexpertis redan i projekterings- och utförandefaser i byggprojekt  för att säkerställa en optimal funktion, miljö och ekonomi över fastighetens hela livscykel. Med över 800 tekniker inom vår fastighetsorganisation har vi både bred och djup kompetens inom fastighetsområdet.

 
Magnus Wikström

Magnus Wikström

Affärsenhetschef

010-559 50 95

magnus.wikstrom@coor.com

Kontakta oss idag

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR