energi, coor

Kvalificerad energirådgivning och energieffektivisering

Coor erbjuder kvalificerad energirådgivning och stöd inom energioptimering. Vi kan hjälpa till med allt från att skapa en vision och sätta kundspecifika mål, till genomförandet av energibesparande åtgärder och slutlig uppföljning.

Energirådgivning och energieffektivisering ger stora besparingar

Energi står ofta för minst hälften av driftkostnaderna för ett kontor, och de står för cirka 70 procent av driftkostnader för industrilokaler. Detta innebär att det finns mycket pengar att spara genom långsiktig och systematisk optimering av de tekniska anläggningarna samt att arbeta tillsammans med verksamheten. Coors erfarenhet visar att energianvändningen ofta kan minskas med mer än 20 procent miljöer som datahallar, i tillverkande industrier och i kontorsytor genom att energioptimering. Coors kvalificerade energirådgivning sänker alltså våra kunders kostnader, samtidigt som miljöbelastningen minskas.

Kvalificerad rådgivning inom energioptimering

På Coor finns marknadsledande energiexpertis både på lokal och central nivå. Vi erbjuder kvalificerad energirådgivning inom flera områden:

  • Strategisk skapande av vision och mål vad gäller miljö, energi och kostnad
  • Energieffektivisering av befintliga anläggningar med avseende på miljö, energi eller kostnad
  • Energieffektivisering av anläggningar i form av specifika energiprojekt
  • Identifiering och avhjälpande av systemfel
  • Uppföljning av energiförbrukning och rapportering av miljöpåverkan

Energirådgivning – en naturlig del av fastighetsleveransen

Vi har ett brett erbjudande, och kan erbjuda både systematiskt energiarbete och enstaka punktinsatser. Energirådgivning kan köpa som en separat tjänst, men är ofta en integrerad del av vår fastighetsserviceleverans. Det finns stora lokala synergier mellan fastighetstjänster och energitjänster, till exempel genom att låta en fastighetstekniker löpande samla upp information om energianvändning, vilket innebär att Coor kan erbjuda befintliga fastighetskunder en mycket konkurrenskraftig energirådgivning.

Systematiskt energiarbete

Med hjälp av en unik och väl beprövad metod som vi kallar systematiskt energiarbete, kan vi hjälpa våra kunder att optimera sin energianvändning. 

Unik metod för målstyrd energioptimering

Ett effektivt energiarbete är bara möjligt genom att mäta rätt, följa upp statistik, analysera och åtgärda felaktigheter samt förfina både arbetssätt, rutiner och samarbeten. Coors metod för energieffektivisering bidrar till tydlighet i kundens energimål samt sätter krav för hur Coor leder arbetet av energinätverket för att nå uppsatta mål. Målet är att få anläggningen att fungera optimalt utifrån rådande förutsättningar och identifiera och ta bort systemfel. Först när anläggningen är optimalt intrimmad bedöms behovet av investeringar för att ytterligare lyfta prestanda eller kvalitet.