fastihetsförvaltning, coor

Kompetens inom fastighetsförvaltning

Vi har djup kunskap om och lång erfarenhet av drift- och underhåll i de flesta typer av fastigheter, däribland kontor, industri, skolor, sjukhus, bostäder och köpcentrum. Med engagerade medarbetare och moderna tekniska lösningar kan vi erbjuda kostnadseffektiv fastighetsförvaltning med hög kvalitet.

Ett heltäckande erbjudande inom fastighetsförvaltning

 Vi har marknadsledande kompetens inom teknisk fastighetsförvaltning, och utför även vissa tjänster inom ekonomisk och administrativ förvaltning. Som en del i vår leverans kan vi även utföra myndighets- och statusbesiktningar för OVK och SBA, och bistår gärna våra kunder med att ta fram underhållsstrategier och planer för fastighetens hela livscykel. 

Tjänster inom teknisk fastighetsförvaltning

Teknisk fastighetsförvaltning omfattar tillsyn, skötsel, avhjälpande och planerat underhåll av byggnader och dess tekniska installationer såsom hissar, portar, mediaförsörjning med mera - inklusive jour och beredskap. Förutom fastighetsförvaltning kan vi även hantera arkiv, ritningar, nycklar och passerkort. Därutöver utför vi tillsyn, skötsel och underhåll av planteringar, parkanläggningar och andra gröna ytor samt snöröjning och halkbekämpning av vägar, trottoarer och tak. 

Tjänster inom ekonomisk/administrativ fastighetsförvaltning

Utöver erbjuder vi också tjänster inom ekonomisk och administrativ förvaltning, till exempel ekonomisk administration, budgetering, uppföljning och uppgifter till myndigheter. Vi kan även hantera hyresavtal och sköta kontakt med fastighetsägare och hyresgäster. 

Ny teknik ger en effektiv teknisk fastighetsförvaltning i framkant

Marknaden utvecklas snabbt, och bevakar löpande utvecklingen. I vår fastighetsförvaltning använder vi oss av moderna system- och tekniklösningar, till exempel ett fastighetsanpassat underhållsystem, sensorsystem, robotar och smarta drönare. Drönarna används för att hjälpa våra fastighetstekniker att inspektera tak, fasader, skorstenar, etc. Tekniken sparar tid, förbättrar analysunderlagen och förebygger olyckor. Vi har också marknadsledande kompetens inom BIM. Vi försöker också effektivisera vårt arbete med automatiserade interna processer och flöden, vilket även kommer våra kunder till nytta i form av bra återkoppling och uppföljning. För ärendehantering använder vi normalt  IBMs Maximo, men vi har också stor erfarenhet av att arbeta i andra system som våra kunder använder, exempelvis DEDU (utvecklat av WSP) eller V3i Fastighet (utvecklat av Avector).

Beprövade koncept säkerställer kvalitet och enhetlighet vår fastighetsförvaltning

Bland våra kunder finns fastighetsägare och hyresgäster i olika branscher, och vi skräddarsyr alltid våra drift- och underhållsstrategier utifrån deras varierande behov och förutsättningar. För att säkra en jämn kvalitet och hög effektivitet i hela Norden utgår vi alltid från ett koncerngemensamt fastighetskoncept, Coor Property Concept, som bygger på den samlade erfarenhet inom fastighetsförvaltning som vi byggt upp under snart 20 år. 

Vid uppstart av nya drift- och underhållsavtal använder vi ett beprövat uppstartskoncept som täcker alla viktiga områden. Ett stort fokus läggs på att tydliggöra avtalet, kundens mål och behov samt anläggningens utformning och status för att snabbt ta fram drift- och underhållsplaner. Vi ser alltid på anläggningen utifrån ett livscykelperspektiv, och de planer som tas fram sträcker sig därför minst över kontraktets längd men ofta mycket längre.

Alla byggnader och utrustningar, samt de till dem knutna drift- och underhållsaktiviteterna, läggs in i ett underhållssystem för arbetsorderhantering och uppföljning. På så sätt säkerställer vi både en effektiv planering och ett kvalitativt utförande av samtliga aktiviteter inom fastighetsförvaltningen. Vi får också ett underlag för analys och uppföljning av relevanta nyckeltal på ett strukturerat sätt.

Bred och djup kompetens på rätt plats och vid rätt tidpunkt

Merparten av drift- och underhållsarbetet sker med egen personal som antingen dedikerats till en specifik anläggning eller ett antal geografiskt samlade fastigheter. Detta ger god kunskap om de fastigheter vi förvaltar och en snabb reaktionstid när fel ska avhjälpas. Den lokala organisationen förstärks med specialister vid behov. Coor har egna, centralt placerade specialister inom de flesta tekniska  specialister, och samarbetar ibland också med utvalda partners. 

Magnus Wikström

Magnus Wikström

Affärsenhetschef

010-559 50 95

magnus.wikstrom@coor.com