projektutveckling

Strukturerad projektutveckling

Inom Coor finns kompetenta projektledare med erfarenhet från de flesta branscher. Vi kan hantera både mindre och större projekt, och har stor erfarenhet av tidig medverkan i nybyggnadsprojekt med höga krav på helhetssyn och livscykelperspektiv.

En komplett aktör inom projektutveckling

Vi har lång erfarenhet av traditionella uppdrag inom projektutveckling, men också nybyggnadsprojekt med livscykelperspektiv och OPS-projekt.

Traditionell projektutveckling

Coor erbjuder kvalificerad projektutveckling och projektstyrning inom fastighetsbranschen samt inom process-, verkstads- och fordonsindustrin. Vi tar ansvar för hela projektet - från idé till nyckelfärdig lösning. Vi kan erbjuda våra kunder erfarna projektledare, exempelvis vid lokalanpassningar och installationsprojekt inom till exempel bygg, el, tele, VVS, ventilation, kyla, styr- och övervakning.

 

Nybyggnadsprojekt med livscykelperspektiv och OPS-projekt

Tidig medverkan i nybyggnadsprojekt möjliggör långsiktigt kvalitativa, kostnadseffektiva och hållbara servicelösningar. Genom medverkan i flertalet projekt som upphandlats i offentlig-privat samverkan (OPS-projekt), både i Norge och i Sverige, är Coor idag det servicebolag i Norden som har störst erfarenhet av att delta i såväl projekterings-, bygg- som förvaltningsfasen av byggnader. Det största OPS-projekt som Coor medverkar i just nu är uppförandet av de nya byggnaderna i Universitetssjukhuset Karolinska i Solna, som är det största byggprojektet som uppförs i Europa just nu.

Trygg projektutveckling enligt en strukturerad projektmetod

Coor har utvecklat en egen genomförande- och projektstyrningsmetod som vi använder i de olika faser som komplexa projekt karakteriseras av:

  • Förstudie: En idé och genereringsprocess som resulterar i förenklad kravspecifikation samt kostnadsuppskattning för projektets genomförande.
  • Projekt set-up: Ett projektgenomförandebeslut. Projektorganisationen etableras och mål definieras för projektet.
  • Engineering: Framtagning och kundverifiering av lösningar för projektets genomförande.
  • Utförande: Upphandling och utveckling av leverantörer gemensamt med kund, installationssamordning och drivningsansvar gentemot projektmål.
  • Projektuppföljning: Verifiering av projektresultat gentemot mål.

I de olika faserna använder vi oss checklistor för att säkra att alla moment är tillgodosedda. Checklistorna är ett av våra verktyg som säkerställer att kundernas krav och skyldigheter uppfylls.

Exempel på vanligt förekommande uppdrag inom projektutveckling

  • Coor tar kvalitetsansvar enligt Plan och Bygglagen.
  • Samordningsansvaret av arbetsmiljön är ett åtagande Coor i samråd med beställaren kan utarbeta under projekteringsfasen samt utse en kontaktperson på Coor.
  • El-säkerhetssamordning/el-driftsamordning. Vi säkerställer elanläggningen enligt elsäkerhetsverkets föreskrifter samt samordnar och synar om- och tillbyggnader i elanläggningen så att de utförs på ett säkert sätt.
  • Vi kan tillhandahålla besiktningsmän inom maskin, bygg, el, rör, ventilation, styr- och regler och OVK.
Magnus Wikström

Magnus Wikström

Affärsenhetschef

010-559 50 95

magnus.wikstrom@coor.com