Sök
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Framtidsspaning: överlever kontoret pandemin?

Åker vi till ett kontor i framtiden eller fortsätter vi arbeta hemma? Kommer vi bara träffa våra kollegor digitalt? Coor Advisorys arbetsplatsstrateger är övertygade om att kontoret har en fortsatt viktig roll i framtiden – som attraktiv mötesplats för innovation och relationsbyggande.

Att vara eller inte vara – det är frågan som många idag ställer sig om kontoret. Men svaret är inte så svart eller vitt enligt Josefine Mordenfeld som är ansvarig för Coor Advisory, Coors enhet med fokus på utveckling av framtidens arbetsplatser.

– Kontoret kommer att finnas även i framtiden, men anledningen till varför man åker dit kommer förändras något. Medarbetare kommer sannolikt att åka till kontoret för att de vill och behöver, inte för att de måste eller för att det är något de brukar göra. Flexibilitet blir ledordet och de flesta kommer att i olika utsträckning arbeta både hemifrån och från ett kontor, eller en helt annan plats.

Josefine Mordenfeld och hennes team har noga följt utvecklingen under pandemin och människors reaktioner på de förändrade arbetssätten.

– Den första tiden upplevde de flesta att det gick bra att arbeta hemma, man hade inställningen att pandemin snart skulle vara över. Men under hösten, när pandemin pågått i mer än ett halvår, upplevdes inte hemmakontoret som lika funktionellt längre.

Hemarbetet har enligt gjorda studier fungerat bäst för personer som har tillgång till eget arbetsrum med bra utrustning och digitala verktyg.

– Många i denna grupp upplever en förbättrad ”work-life balance” med mer tid för familj och fritidsintressen. För dessa människor har stressen gått ner och många som bor i storstadsområden sparar dagligen en till två timmar i restid. De uppskattar också den flexibilitet som hemarbetet ger, att de själva kan bestämma var och när de jobbar.

För andra har hemarbetet varit betydligt mer utmanande.

– Människor som har haft arbetsplatsen som en viktig social plattform, har saknat att komma till kontoret. Sedan handlar det såklart om vilken typ av arbetsmiljö man har hemma. Vi har sett att unga människor, som i många fall bor litet och kanske måste samsas med någon annan om arbetsyta eller tystnad för digitala möten, trivs sämst med att jobba hemma.

Josefine Mordenfeld Head of Coor Advisory | Coor

Hälsa & välmående
Trygghet, balans i vardagen samt möjlighet till återhämtning har nu hamnat ännu högre på agendan i våra arbetsliv.  Det måste man ta hänsyn till när man framöver utformar arbetsplatsen och dess serviceutbud.

Digitalt ledarskap
Framtidens ledare måste kunna skapa samhörighet och kultur på distans.
Ledarskapet får nya styrningssätt – mindre fokus på metod och mer på mål och resultat.

Flexibilitet
Flexibilitet blir det nya normala – både vad gäller medarbetarens arbetstider, arbetssätt och var man utför sitt arbete, men också för hur kontoret utformas och den service som finns där.

Upplevelse
Kontoret som en service
Fler företag investerar i första klass-miljöer med ännu högre servicenivåer dit medarbetare söker sig för att uppfylla både sociala och praktiska behov.

Kontoret som upplevelse
Det fysiska kontoret blir en till större del en kreativ arena för innovation och relationsbyggande med arbetsytor som främjar detta.

Kontoret som kulturbärare
Det kommer att vara av största vikt att det fysiska kontoret gör avtryck på såväl så väl kultur som varumärke för att attrahera och behålla talanger.

Data & Teknik
Företag och organisationer kommer att investera ännu mer i IT-lösningar och IT-säkerhet, smarta lösningar som förenklar arbetslivet och vardagen för medarbetaren.

Hållbarhet
Nu när vi fått erfara vilken direkteffekt vårt beteende, som i detta fall handlar om minskat antal resor med flyg, har haft på klimatet kommer fler ställa högre krav på en hållbar arbetsplats.

Josefine Mordenfeld, Ansvarig Coor AdvisoryVAD HAR MÄNNISKOR GENERELLT SAKNAT MED KONTORET?

– Energin som skapas i möten med andra, att kunna träffas över en kopp kaffe, bolla frågor och få nya idéer! Vi tror att det även i framtiden kommer att vara nödvändigt att ha en fysisk arbetsplats där människor möts, för att främja samarbete samt bygga och upprätthålla företagskulturen. Företagen måste satsa på ett attraktivt kontor dit medarbetarna vill komma, annars är risken att välmående, engagemang och sammanhållning minskar vilket i sin tur har en negativ effekt på produktiviteten.

Enligt Josefine Mordenfeld är arbetsplatsen allra viktigast för nyrekryterade och de som nyligen kommit ut i arbetslivet, då studier visar att kunskapsöverföring sker bäst när vi träffas fysiskt.

SÅ HUR SER FRAMTIDENS KONTOR UT?
– Framtidens kontor är en omniuppelvelse, det vill säga en sömlös och integrerad upplevelse som både täcker in det digitala arbetssättet och det fysiska kontoret. Det är viktigt att man känner igen sig och får samma upplevelse och intryck av sin organisation oavsett om man loggar in på datorn eller åker till kontoret.

De som fortfarande sitter i cellkontor kommer att behöva tänka om och gå över till ett mer flexibelt arbetssätt för att möta förväntan från medarbetarna och bibehålla ett kostnadseffektivt kontor, anser Josefine Mordenfeld.

– Vi tror också på den fysiska arbetsplatsen som en service, upplevelse och kulturbärare. Verksamheter kommer sannolikt att lägger mer resurser och energi på att skapa just detta framöver.

Men Josefine Mordenfeld och hennes team betonar att det inte finns en lösning som passar alla.

– Det beror helt på typ av organisation och medarbetare. Ett företag med många unga nyrekryterade personer får inte ut så mycket av att enbart jobba digitalt, då kanske de behöver fördela hem- och kontorsarbetet 30/70 procent med tyngdvikt på kontoret. För ett väldigt digitalt bolag som jobbar internationellt kanske det passar bättre att göra tvärtom och förlägga det mesta av arbetet hemma.