• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Köp stabila Coor

Coor kombinerar en hög direktavkastning med en relativt låg verksamhetsrisk. Addera dessutom möjligheten till värdeskapande förvärv och vi ser fin uppsida i aktien.

Tidningspapper om fakta om Coor | Coor

börsfaktaram.jpg

Coor är en av Nordens ledande leverantör av tjänster inom facility management (FM), som inkluderar tjänster som städning, reception bemanning, vaktmästeri etc. Typiskt sett så anlitas Coor av större bolag som outsourcar den här typen av tjänster till specialister som just Coor som sköter utbildning och bemanning av de tjänster som efterfrågas. Bolaget har oftast långa och förutsägbara kontrakt med kunderna och växer stadigt för varje år.

Bolagets senaste Q3-rapport för 2019 visar att bolaget fortsätter att prestera fina resultat. Omsättningen ökade organiskt med 5 procent till 2 490 Mkr varav positiva valutaförändringar bidrog med 1 procent. Viktigaste faktorn bakom tillväxten under tredje kvartalet var aktiviteten på den nordiska FM-marknaden som fortsatt är stabil med både små och medelstora kontrakt, likväl även större upphandlingar för Coor. I grunden växer bolaget i alla nordiska länder förutom i Finland där leveransen till Ericsson i Finland och Estland avslutades under inledningen av 2019 samt att ett antal kontrakt med mycket låga marginaler avslutats.

Effektiviseringar biter

Rörelseresultatet ökade vidare med hela 89 procent till 70Mkr motsvarande en expansion av rörelsemarginalen med 120 baspunkter till 2,8 procent (1,6). Bakom lönsamhetsförstärkningen, där alla nordiska länder bidrar, så kommer den största effekten från effektiviseringar inom förlängda och nystartade kontrakt i Sverige. Normalt tar det Coor ett antal månader att arbeta igenom och effektivisera den nya eller omstartade leveransen. Enligt vd Mikael Stöhr så har man också sett förbättrade marginaler på rörliga volymer jämfört med motsvarande kvartal ifjol.

Ett exempel när det gäller effektiviseringsarbetet är att Coor utvecklar digitala lösningar för att effektivisera den egna organisationen samt användarvänliga och effektiva verktyg, såsom handenheter och appar, för resursplanering. I tillägg till ökningen av rörelseresultatet så minskade de jämförelsestörande kostnaderna då integrationen av tidigare genomförda förvärv slutförts. Men med tanke på att Coor årligen gör kompletterande förvärv så kan det diskuteras vilka justeringar som bör göras.

Att marknaden utvecklas väl även efter kvartalet bekräftades av att Coor också förlängt ett antal stora och viktiga FM-kontrakt med Volvo Cars i Sverige, Aker Solutions i Norge och Velux i Danmark mot slutet av 2019. Tillsammans representerar dessa förlängda kontrakt årliga volymer om närmare 500 Mkr. Som ett exempel så ökar efterfrågan kontinuerligt för ”Coor Smart Solutions” som är teknikbaserade lösningar. Det är dammsugarrobotar som snabbt städar stora ytor och drönare som säkert och effektivt inspekterar tak, fasader, master och skorstenar som några exempel. Värt att notera är att samtliga av Coors befintliga smarta lösningar är fullt skalbara, vilket skapar utrymme för ökad lönsamhet framgent.

Vi ser framför oss en fin vinsttillväxt på över 20 procent under prognosperioden 2020-2021 och då har vi inte vägt in möjligheten till förvärv i estimaten heller.


I övrigt så har också Coor, genom förvärvet av Norrlands Miljövård som annonserades i september förra året, blivit helt rikstäckande i Sverige. Förvärvet slutfördes, efter sedvanlig prövning av konkurrensmyndigheten, den 31 oktober. Med förvärvet så stärker man sin kompetens inom lokalvård och utifrån 15 driftställen från Gävle i söder till Kiruna i norr så har Norrlands Miljövård en fin geografisk täckning i norra Sverige. Coors ledning ser därmed goda möjligheter till att exponera hela Coors serviceerbjudande till kunder i norra Sverige där man historiskt haft en begränsad verksamhet. Vi anser att prislappen är mycket attraktiv. Köpeskillingen (på en kassa- och skuldfri basis) uppgår till 185Mkr, vilket motsvarar en ev/ebita-multipel (rörelseresultat före av- och nedskrivningar) på knappt 8 ggr i förhållande till nuvarande ebita, och närmare 6 ggr när förväntade synergier har realiserats under 2020.

Fortsatta förvärv kommer bli viktigt för Coor-aktien framöver. Bolaget är tydliga med att man ämnar konsolidera den fragmenterade marknaden i Norden och strävar ständigt efter att hitta förvärv som kan komplettera den geografiska exponeringen eller tjänstesidan. Coors grundverksamhet inom lokalvård är relativt konjunkturokänslig med ganska långa kundavtal och vidare så är det oftast mer attraktivt på kostnadsbasis att lämna över detta ansvar till en aktör som Coor kontra att ta hand om uppgiften inom befintlig verksamhet för kunden. Givet denna stabilitet i intjäningen så är det därmed möjligt för Coor att belåna sig upp mot en nettoskuldskvot på 3 ggr ebitda (rörelseresultat före av- och nedskrivningar). Det kan också öppna upp för extrautdelningar så som nämns i årsredovisningen. Med en kassakonvertering på 100 procent så är Coor en fin kassaflödesmaskin.

Tunn balansräkning

Ska man möjligen lyfta fram en akilleshäl i Coor så är det goodwillposten som är ansträngande och uppgår till cirka 3 miljarder kr jämfört med det egna kapitalet kring 2 miljarder. Goodwillvärdena testas årligen mot väsentliga parametrar som framtida utveckling avseende försäljning och kassaflöde, marginaler och diskonteringsränta. Men vid utgången av 2018 var Coors slutsats att det inte fanns något nedskrivningsbehov.

Värderingen då? Ledningens ambition är att Coor över en konjunkturcykel ska växa organiskt med 4-5 procent årligen. Tillväxttakten kan emellertid variera mellan åren beroende på förändringar i kundstocken. Till den organiska tillväxten ska också förvärv beaktas. Vi utgår dock ifrån den organiska tillväxten, vad vi vet idag, för omsättningsprognosen framöver. Med vd Stöhrs ord i Q3-rapporten om att utsikterna för tillväxt, lönsamhet och kassaflöde är i linje med ledningens målsättningar (som man idag nästan ligger på) så skissar vi på en omsättningstillväxt på 5 procent till 2020. Det ger oss sålunda intäkter om 10,9 miljarder kr.

När det gäller lönsamheten så har den stärkts successivt och att Coor skulle nå en rörelsemarginal på närmare 4 procent i år (3,3) ser vi är möjligt dels med det kontinuerliga effektiviseringsarbete man gör löpande för att möta sin målsättning, men även utifrån de indikerade förvärvssynergier som lyfts fram.

På våra konservativa prognoser blir ev/ebit kring 22 för 2020 men med tanke på att Coor tar löpande avskrivningar från exempelvis förvärven (vilka inte är kassaflödespåverkande) så kan man också beakta ev/ebita vilket sänker värderingen ytterligare och gör uppsidepotentialen ännu mer attraktivare. Det är också förklaringen till att man delar ut hela vinsten.

Portföljmaterial

Vi ser framför oss en fin vinsttillväxt på över 20 procent under prognosperioden 2020-2021 och då har vi inte vägt in möjligheten till förvärv i estimaten heller. För en relativt konjunkturokänslig pjäs som Coor så ser vi aktien som köpvärd inom kategorin värdebolag och dessutom ser vi framför oss en fin direktavkastning på dryga 5 procent till våren.

Vi sätter köp och plockar in aktien till Utdelningsportföljen.

TEXT: Marcus Ewerstrand redaktionen@borsveckan.se