Social, coor, sustainability

Arbete inom social hållbarhet

Social hållbarhet för Coor innebär ett stort ansvarstagande som arbetsgivare, men också ett lokalt samhällsengagemang.

Övergripande målsättning och strategi

Coors långsiktiga mål inom socialt ansvarstagande är att bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare samt att bidra till en positiv social utveckling inom de geografiska områden vi verkar.

Detta uppnås genom att Coor respekterar lika värde och rättigheter, genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis icke-diskriminerande arbetsmiljö.

Coor bedrivs i linje med FN:s Global Compact, FN:s deklaration om Grundläggande fri- och rättigheter i arbetet (1998) och OECD:s antikorruptionskonvention. Coor följer också till fullo svensk kod för bolagsstyrning, inklusive de jämställdhetsprinciper som ingår.

Principiella ställningstaganden

Inom social hållbarhet, fokuserar Coor på följande:

  • Att aktivt arbeta för välmående medarbetare och säker arbetsmiljö.

  • Att värna om mångfald, jämställdhet och utveckling av bolagets medarbetare.

  • Att bidra till samhällsutvecklingen genom lokala samhällsförbättrande initativ.


Arbete inom social hållbarhet

Coors arbete inom social hållbarhet beskrivs utförligare i hållbarhetsrapporten.Coor Society Program

På Coor tror vi starkt på att ge tillbaka till de samhällen där vi bedriver verksamhet. Coor Society Programs syfte är att bidra till en hållbar utveckling genom att förenkla integration och underlätta för de som behöver stöd och hjälp. Varje land driver egna initiativ utifrån denna målsättning, däribland språkundervisning för nyanlända, möjlighet till vidareutbildning vid sidan av arbetet för Cooranställda och läxhjälp för barn och ungdomar i utsatta områden.

Läxläsning och mentorskap
I Sverige har ett flertal insamlingar och samarbeten genomförts. Spinning och löptävlingar har genomförts där startavgiften gått till välgörande ändamål, bl a Kista Sports Club och Rädda Barnen. Ett antal medarbetare har också hjälpt till med läxläsning för barn och ungdomar i Kista bibliotek i regi av Röda Korset.

Yrkesexamen vid sidan av jobbet
Coors medarbetare i Norge har möjlighet att studera till en yrkesexamen via jobbet. 20 Cooranställda tar just nu fagbrev inom bygg/fastighet och industrikök.
Ett fagbrev är en norsk yrkesexamen som bygger på studier och praktisk erfarenhet inom ett specifikt yrke. Utbildningen omfattar studier på skola samt en lärlingsperiod. Efter fullgjord praktik avlägger du ett fagprøve. Efter godkänt prov får du ett fagbrev. Stortinget i Norge har beslutat att arbetstagare inom industrikök och byggsektorn ska ha möjlighet att ta fagbrev utan att förlora anställning eller lön.

Språkutbildning i Danmark
Coor är ett av de företag med utländsk arbetskraft som erbjuder sina anställda språklektioner. Språkundervisning för anställda förenklar integration och stärker självkänslan hos de anställda. Det är branschorganisationen De Danske Sprogcenterer som ligger bakom satsningen och Coor är ett av de företag som låter sin anställda få språkundervisning.

I Finland är Coor engagerade i en kampanj som främjar en öppen och icke-diskriminerande arbetskultur, ”Jobbet diskriminerar inte”.