Social, coor, sustainability

Arbete inom social hållbarhet

Social hållbarhet för Coor innebär ett stort ansvarstagande som arbetsgivare, men också ett lokalt samhällsengagemang.

Övergripande målsättning och strategi

Coors långsiktiga mål inom socialt ansvarstagande är att bidra till ett bättre samhälle genom att agera som en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare samt att bidra till en positiv social utveckling inom de geografiska områden vi verkar.

Detta uppnås genom att Coor respekterar lika värde och rättigheter, genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis icke-diskriminerande arbetsmiljö.

Coor bedrivs i linje med FN:s Global Compact, FN:s deklaration om Grundläggande fri- och rättigheter i arbetet (1998) och OECD:s antikorruptionskonvention. Coor följer också till fullo svensk kod för bolagsstyrning, inklusive de jämställdhetsprinciper som ingår.

Principiella ställningstaganden

Inom social hållbarhet, fokuserar Coor på följande:

  • Att aktivt arbeta för välmående medarbetare och säker arbetsmiljö.

  • Att värna om mångfald, jämställdhet och utveckling av bolagets medarbetare.

  • Att bidra till samhällsutvecklingen genom lokala samhällsförbättrande initativ.


Arbete inom social hållbarhet

Coors arbete inom social hållbarhet beskrivs utförligare i hållbarhetsrapporten.