Hållbarhet

Envirosense främjar övergången till grönare arbetsplatser

Eftersom miljömässig hållbarhet är högsta prioritet, får utsläpp från kontor och fastigheter allt mer uppmärksamhet. Med Coors koncept Envirosense hjälper vi din verksamhet att mäta och bedöma er miljöpåverkan och skapa en handlingsplan som underlättar övergången till grönare arbetsplatser.

Förstå och minska din miljöpåverkan

Med Coors unika, datadrivna, koncept Envirosense hjälper vi din verksamhet att minska er miljöpåverkan. Vi har utvecklat en metod för att förstå och mäta era klimatavtryck över tid, att sätta mål för minskad miljöpåverkan och att identifiera möjliga åtgärder för att optimera användningen av era lokaler och fastigheter.

Envirosense bygger på 7 teman

Sju teman representerar områden som underlättar övergången till grönare arbetsplatser. Dessa teman bygger på analys av data från det dagliga livet på arbetsplatser runt om i Norden. 

Läs mer om våra sju miljöteman nedan och kontakta sedan våra arbetsplatsstrateger om du har frågor eller vill prata om hållbarhet – de står beredda att hjälpa dig på din resa mot grönare arbetsplatser.

Envirosense.png

1. Avfallshantering

Trots ansträngningar att minska och återanvända resurser är en viss mängd avfall oundvikligt på de flesta arbetsplatser.

EU strävar efter att år 2030 ha 60% återanvändning och återvinning av kommunalt avfall (65% från år 2035). Genom att möjliggöra korrekt avfallssortering i lokalerna kan verksamheter maximera både återanvändning och återvinning.

grid_waste_leaf.png

 • Hur mycket avfall genererar er arbetsplats?
 • Vad är återvinningsgraden?
 • Vad kan ni göra för att minska mängden avfall på arbetsplatsen?

Källa:
Europaparlamentet, Avfallshantering i EU

2. Cirkuläritet

I en cirkulär ekonomi används resurser effektivt för att minimera avfall och koldioxidutsläpp. Tyvärr minskar andelen material som återvinns globalt – från 9,1% år 2018 till 7,2% år 2023¹. Exempelvis bränns eller deponeras nästan 90% av EU:s möbelavfall.

I arbetsplatsmiljöer tittar vi på interiör, utrustning, hygien och förbrukningsvaror, men också på tjänster som lokalvård och kontorsservice.

grid_circularity_meadow.png

 • Hur påverkar de produkter och tjänster du använder på din arbetsplats miljön?
 • Hur kan du, genom ett mer cirkulärt tankesätt, minska din miljöpåverkan?

Källor:
1) The Circular Gap Report, 2023

3. Vattenkonsumtion

CO2e-utsläpp relaterade till vattenkonsumtion i sig är låga jämfört med andra påverkansområden, men vattentillgång kan ibland och lokalt vara en begränsad resurs även i Norden.

Hur vi konsumerar vatten påverkar också miljön på andra sätt, exempelvis behövs stora mängder energi för att värma vatten, och tvättvatten kan dessutom innehålla mikroplaster. Genom att uppmuntra anställda att använda vatten på ett ansvarsfullt sätt på arbetsplatsen kan din verksamhet minska både vattenförbrukningen och er miljöpåverkan.

grid_water_meadow.webp

 • Hur stor är vatten­förbrukningen på er arbetsplats?
 • Hur kan ni minska vatten­förbrukningen och därmed också er miljö­påverkan?

4. Pendling

Nordens pendlingsmönster har förändrats under de senaste åren. Andelen personer som pendlar med bil har ökat i alla nordiska huvudstäder utom Helsingfors¹.

Med en växande andel personer som väljer att pendla till jobbet med bil kommer elektrifiering att spela en avgörande roll för att minska koldioxidutsläppen. Det gäller också att öka andelen alternativa transportsätt, som kollektivtrafik, cykling och mindre elfordon som elcyklar och elscootrar.

grid_commuting_leaf.webp

 • Hur pendlar era medarbetare till kontoret och hur påverkar det miljön?
 • Hur kan vi tillsammans underlätta för era medarbetare att välja ett mer miljövänligt sätt?

Källor:
1) WSP, The mobility study 2022, Travel habits before and after the pandemic

5. Mat och dryck

Mat och dryck har en enorm påverkan på människors hälsa och välbefinnande. Undersökningar visar att ett bra utbud är viktigt för att locka människor till kontoret¹. 

Mat har också en stor miljöpåverkan. Ungefär en tredjedel av den mat som produceras för mänsklig konsumtion i världen förbrukas aldrig, utan blir direkt till avfall. Matavfall ensamt står för runt 10% av de globala växthusgasutsläppen2.

Genom att erbjuda dina medarbetare hållbara måltider och uppmuntra dem att göra miljövänliga val, kan du förbättra människors liv och göra jorden till en bättre plats att leva på.

grid_food_leaf.png

 • Hur stor miljöpåverkan har maten som erbjuds på er arbetplats?
 • Hur kan du erbjuda mer hälsosam mat, och samtidigt minska era klimatavtryck?

Källor:
1) Coor, 2023, Join the Workplace Revolution
2) Scientific Reports, Roadmap for achieving net-zero emissions in global food systems by 2050

6. Energianvändning

Fastigheter stod för 30% av den globala energiförbrukningen och 27% av de totala utsläppen inom energisektorn år 2021. 8% var direkta utsläpp från fastigheter och 19% indirekta utsläpp från produktionen av el och värme som används i fastigheter1.

Elektrifiering i fastigheter ökar, och 87% av el och uppvärmning i Norden kommer från lågemissionsskällor. Detta ger stort fokus på energieffektivitet i både befintliga byggnader och vid nybyggnation och renovering2. Organisationer kan också minska sin energiförbrukning från verksamheten och kontoret.

grid_energy_meadow.webp

 • Hur energieffektiv är fastigheten där ditt kontor är beläget, och hur energieffektiv är er företagsrelaterade förbrukning?
 • Vad kan ni göra för att bli mer energieffektiva?

Källor:
1) International Energy Agency, 2021, Buildings tracking report 2) International Energy Agency, 2021, Key energy statistics

7. Lokaler

Många verksamheter granskar sina lokaler för att anpassa dem till modernt hybridarbete. 77% av nordiska beslutsfattare säger att de planerar att genomföra renoveringar eller omfördelningar av sina kontorsytor1.

Förutom att göra kontoren mer attraktiva och kostnadseffektiva blir även de miljömässiga perspektiven allt viktigare. Att nyttja kontorsytor och andra lokaler optimalt är avgörande för att minska verksamhetens miljöpåverkan.

grid_space_meadow.webp

 • Hur stöder lokalerna verksamhetens och medarbetarnas behov?
 • Hur ser er miljöpåverkan ut?
 • Hur framtidssäkrar du lokalerna ur ett affärs-, medarbetar- och miljöperspektiv? 

Källor:
1) Coor, 2023, Join the Workplace Revolution

Med konceptet Envirosense stöttar vi din verksamhets övergång till en grönare arbetsplats.

"Baserat på analyser hjälper vi våra kunder att prioritera insatser, sätta mål och utveckla konkreta åtgärder för att minska klimatpåverkan."

Oscar Stjernborg
Head of Coor Advisory


Kontakta Coor

Vi hjälper dig skapa en grönare arbetsplats

Låt oss på Coor hjälpa dig med övergången till en grönare arbetsplats. Kontakta oss här för att få veta mer.

 

Oscar.jpg

Oscar Stjernborg

Head of Coor Advisory

GDPR
Läs Coors data- och sekretesspolicy.

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018 i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna skicka marknadsförings- och kommunikationsmaterial såsom pressmeddelanden, nyheter, trender, inbjudningar till evenemang och nyhetsbrev till dig. Vi använder också personlig information för att kontakta dig personligen om du har fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 Ett hållbart arbetsliv

Läs mer om hållbarhet