• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Fastighetsservice - en av marknadens ledande leverantörer

Genom en kombination av marknadsledande fastighetskompetens, innovativa lösningar och hög servicegrad är fastighetsservice ett av våra mest snabbväxande tjänsteområden. Vi förvaltar idag cirka 15 miljoner kvm fastigheter, vilket gör oss till en av Nordens största leverantörer av fastighetstjänster.

Kontakta oss
Erfaren fastighetsförvaltning och teknisk fastighetsservice leverantör som löser problemet | Coor

Veolia TM nu en del av Coor

Genom Coors förvärv av Veolia TM vidareutvecklar vi vår verksamhet inom fastighetsservice och tekniskt fastighetsunderhåll. Bland annat kompletterar vi vårt erbjudande med Asset Management.

Vi kommer fortsatt att sköta Veolia TM:s tidigare byggnader, utrustning och infrastruktur precis som innan.

Läs mer ➝

Inom begreppet heltäckande fastighetsservice ingår förvaltning, energirådgivning och projektutveckling.Coors tjänsteutbud inom fastighetsservice omfattar bland annat drift och underhåll av byggnader, skötsel och underhåll av utemiljö, optimering och effektivisering av energianvändning och renovering. Ingår gör även teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning. Coor bidrar dessutom med förvaltningsexpertis redan i projekterings- och utförandefaser i byggprojekt för att säkerställa en optimal funktion, miljö och ekonomi över fastighetens hela livscykel. Med över 800 tekniker inom vår fastighetsorganisation har vi både bredd och spetskompeten inom fastighetsområdet.

En ständigt utvecklad fastighetsservice optimerad ur ett livscykelperspektiv

Våra fastighetstjänster erbjuds antingen som en del av integrerade facility management-uppdrag eller som rena leveranser av fastighetsservice och fastighetsförvaltning. I alla våra uppdrag bidrar Coor med stor expertis och lång erfarenhet. Coor är en ambitiös samarbetspartner inom fastighetsservice, som försöker hitta den mest kostnadseffektiva mixen av felavhjälpande och planerat underhåll över tid. Vår målsättning att minimera antalet felanmälningar – och därmed generera hög kvalitet till en optimal kostnad över hela fastighetens livscykel. 

Utmärkande för all verksamhet inom Coor är en ambition att ständigt förbättra vår verksamhet och leverans. Inom fastighetsverksamheten innebär det att vi noga bevakar utvecklingen, aktivt arbetar med innovation och hela tiden utvecklar våra koncept och rutiner. Vi är otroligt stolta över vår höga kundnöjdhet och den höga lojaliteten bland våra fastighetskunder. Vi är övertygade om att vårt fokus på att hela tiden förbättra oss är en del av förklaringen.

Strukturerat ramverk ger effektiv fastighetsservice

Coor har utvecklat ett koncerngemensamt ramverk för tjänster inom fastighetsservice, Coor Property Concept. Ramverket beskriver en enhetlig leveransfilosofi som tillämpas i alla fastighetsleveranser. Ramverket består av sex grundpelare som beskriver viktiga aspekter i alla våra fastighetsuppdrag, även om vi anpassar vår leverans till de unika förutsättningar som gäller i varje uppdrag. Syftet är att säkerställa en ändamålsenlig, säker och effektiv leverans och nöjda kunder. De sex grundpelarna utgörs av: 

 • Genom god planering, effektivt genomförande och strukturerad uppföljning för att minimera icke värdeskapande aktiviteter maximerar vi både leveranskvalitet och kundnöjdhet.
 • Standardisering av arbetet mellan kontrakt och länder via spridning av best practice optimerar våra rutiner och arbetssätt för alla länder vi arbetar inom.

 • Minska manuella arbetsinsatser och skapa effektivare insatser genom innovation av digitala och mobila lösningar. Ny teknik helt enkelt. 

 • För varje kunds behov, nyttjar vi den optimala mixen av våra egna tjänster med tjänster från noga utvalda samarbetspartners. Coors målsättning är alltid att ha majoriteten av kompetensen och tjänsteförsörjningen inom företaget.

 • Vi använder främst egen kompetens och säkerstället därmed kapacitet. En tydlig supportstruktur stödjer tjänsteleveransen genom hela kundresan. 

 • Starkt fokus på kund i alla processteg. Vi ser våra kunder som samarbetspartners och strävar alltid efter att bygga gynnsamma relationer för gemensam utveckling.

Nöjdare kunder genom engagerade medarbetare

Alla våra uppdrag inom fastighetsservice kännetecknas av hög grad av kundanpassning och bra service. Att våra medarbetare förstår sin roll som representanter för hyresvärden eller fastighetsägaren är en viktig utgångspunkt i alla våra uppdrag. På Coor finns ett väl utbyggt utbildningsprogram där frågor som god service, bemötande och vikten av återkoppling är centrala. Vi pratar också mycket om vilket ansvar varje Coor-medarbetare har för att vi ska ha nöjda kunder – och hur vi kan bidra till att våra kunder ska få nöjda kunder och medarbetare.

Coor har en kompetent leveransorganisation inom fastighetsservice som vid behov kompletteras med mer nischade underleverantörer.

Energirådgivning - en del av vår fastighetsservice

Som en del i vår fastighetsservice erbjuder vi energirådgivning där vi tillsammans med våra kunder arbetar för att sänka energiförbrukningen i fastigheter eller kontor. Dels för att skapa en bättre driftsekonomi och dels som ett led i att minska miljöbelastningen. Coors mål är att optimera er fastighet.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är energioptimering mycket fördelaktigt, energiförbrukningen står ofta för 50% av driftskostnaderna för kontor och 70% för industrilokaler. Coors rådgivning har visat sig ge resultat på över 20% minskad energianvändning för kontor, industri och datahallar.

Vi är en komplett samarbetspartner inom fastighetsservice med unik flexibilitet och innovativa lösningar. Tveka inte att höra av dig idag vid frågor eller funderingar. 

Anna Rudberg

Affärsenhetschef Fastighet & Säkerhet

Vad behöver din organisation för smart service? 

Vad behöver din organisation för smart service?

Kontakta oss