Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Hållbarhet

Hållbarhet innebär att man tillgodoser dagens behov utan att minska möjligheterna att göra det även i framtiden.

Hållbarhet - ett centralt fokusområde

Coor tar ett långtgående ansvar för sin verksamhet och för hur den påverkar människan, miljön och samhället över tid. Hållbarhet är ett centralt fokusområde för Coor – vi inkluderar hållbarhet i allt vi gör och har tydliga och mätbara mål för vår affärsverksamhet. Att arbeta med hållbarhetsfrågor är detsamma som att ta ansvar för bolagets verksamhet ur ett bredare perspektiv och beakta konsekvenserna av fattade beslut på både kort och lång sikt.

Science Based Targets initiative

Coor har beslutat att förbinda sig till Science Based Targets-initiativet för att sätta klimatmål i linje med att begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 ° C.

Coor strävar efter att främja ansvarsfull konsumtion och minskade utsläpp genom att aktivt hjälpa till att minimera sina kunders miljöpåverkan. Vi optimerar våra kunders energianvändning genom SmartEnergy och kemikaliefri rengöring blir allt vanligare i våra kundkontrakt. Coor stöder forskning om hållbarhet och mat och vi arbetar med cirkulära affärsmodeller för hållbarhet i alla led och återanvänder där det är möjligt. Detta är bara några av flera exempel på den positiva miljöpåverkan som Coors hållbarhetshantering har för våra kunder.

Inom Coor pågår nu valideringsprocessen för att se till att våra mål uppfyller SBTis kriterier.

Långsiktiga mål i tre dimensioner

Kunder, medarbetare, ägare och andra intressenter ska känna sig trygga i att Coor bedriver sin verksamhet på ett professionellt, lönsamt, säkert och hållbart sätt över tid. Coor skapar värde i tre dimensioner: ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Det övergripande målet är att säkerställa att verksamheten är framgångsrik och genererar högsta möjliga ekonomiska avkastning utan att kompromissa med respekten för människor och miljön. Våra sociala mål och miljömål är lika viktiga för vår företagsledning som våra affärsmål. Hållbara affärer handlar om att ta ett långsiktigt ansvar för de aktiviteter man är delaktig i.

Läs mer:

Här hittar du mer information kring Coors hållbarhetsarbete utifrån de tre dimensionerna.

Affärsmässigt ansvar

Socialt ansvar

Miljömässigt ansvar

Globalt perspektiv

Coor har höga hållbarhetsambitioner och en strategi som bygger på principerna i FN:s Global Compact och FN:s mål för hållbar utveckling. Coor vill hjälpa till att påskynda denna ambitiösa agenda som har antagits av världens alla länder: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa i världen, främja fredliga och rättvisa samhällen och lösa klimatkrisen fram till 2030. Utifrån Coors väsentlighetsanalys och strategiska mål och företagets interna och externa dialoger har åtta av hållbarhetsmålen kunnat kopplas till Coors hållbarhetsarbete. Det är inom de här områdena som Coor har störst chans att bidra till att målen kan förverkligas ur ett globalt perspektiv.

Långtgående ansvar också för leverantörer

Coor tar ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av underleverantörer, och ställer därför höga krav på dem. I anslutning till att ett leverantörsavtal ingås görs en grundlig leverantörsbedömning baserad på leverantörens tekniska, ekonomiska och organisatoriska förmåga samt total leveransförmåga. Därutöver kontrolleras att underleverantören kan leva upp till Coors miljöpolicy och Coors uppförandekod (Code of Conduct). Efter avtalsskrivningen görs även leveransuppföljningar för att säkerställa att leverantörerna lever upp till de krav som initialt ställdes i upphandlingen.