Coor personal iklädda deras arbetskläder | Coor

Hållbarhet - ett brett ansvarstagande

Hållbarhet innebär att man tillgodoser dagens behov utan att minska möjligheterna att göra det även i framtiden. Att arbeta med hållbarhetsfrågor är detsamma som att ta ansvar för bolagets verksamhet ur ett bredare perspektiv – och beakta konsekvenserna av fattade beslut på både kort och lång sikt.

Coor tar ett långtgående ansvar för sin verksamhet och för hur den påverkar människan, miljön och samhället över tid. Gällande lagstiftning utgör en självklart utgångspunkt, men i många avseenden tar Coor ett större ansvar.

Hållbarhetspolicy

De övergripande ambitionerna för Coors hållbarhetsarbete uttrycks i en koncernövergripande hållbarhetspolicy, som fungerar som ett brett ramverk för hela koncernen. Hållbarhetspolicyn omfattar områdena hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet (HSEQ).

Coors ställningstagande inom hållbarhet

Coors ambition är att ständigt utveckla verksamheten från ett brett och långsiktigt perspektiv - att bedriva en lönsam och sund verksamhet idag utan att kompromissa med möjligheterna att göra det i framtiden. Det innebär att Coor strävar efter att vara en god samhällsaktör, som inte bara tar ansvar för sin egen verksamhet utan också för påverkan på människor, miljön och samhället i stort. 

Coors hållbarhetsarbete bedrivs utifrån tredimensionellt perspektiv som omfattar affärsmässiga, sociala och miljömässiga aspekter:

 
Långtgående ansvar också för leverantörer

Coor tar ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av underleverantörer, och ställer därför höga krav på dem. I anslutning till att ett leverantörsavtal ingås görs en grundlig leverantörsbedömning baserad på leverantörens tekniska, ekonomiska och organisatoriska förmåga samt total leveransförmåga. Därutöver kontrolleras att underleverantören kan leva upp till Coors miljöpolicy och Coors uppförandekod ("Code of Conduct"). Efter avtalsskrivningen görs även leveransuppföljningar för att säkerställa att leverantörerna lever upp till de krav som initialt ställdes i upphandlingen.