Språk / Site

Språk

Våra siter

  • För investerare
  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

En säker arbetsplats

Som en ansvarstagande arbetsgivare vill Coor erbjuda en god och säker arbetsplats, vilket innebär fokus på säkerhet och hälsa.

Professionell lokalvård | Coor

Säkerhet inom arbetsmiljö

Coor har nolltolerans för arbetsplatsolyckor och har stort fokus på hälsa och säkerhet. Ingen som arbetar på Coor ska riskera skadas. Vi levererar ett stort antal tjänster i olika miljöer vilket innebär att riskerna varierar och att säkerhets- och arbetsmiljöarbete måste anpassas till de olika förutsättningarna. För att säkerställa en hög risk- och säkerhetsmedvetenhet i hela verksamheten har Coor implementerat en koncerngemensam säkerhetsplattform, som även inkluderar ett gemensamt förhållningssätt –"Din säkerhet är ditt och mitt ansvar".

Läs mer om vårt säkerhetsarbete på Coor ➝

Hälsofrämjande arbete

Friskvårdsinsatser genomförs främst lokalt utifrån arbetsplatsens och arbetsuppgifternas karaktär, men åtgärdsplaner för en minskad sjukfrånvaro tas fram i varje land. Vid behov genomförs även centrala hälsoinitiativ.

Åtgärdsplanerna omfattar en systematisk uppföljning av all sjukfrånvaro, stöd till medarbetare i samband med sjukskrivning och ett förebyggande hälsoarbete. Sjukfrånvaron följs även upp på koncernnivå, och vid behov initieras koncernövergripande initiativ.

Whistle blower portal

Coor har en onlinetjänst där anställda anonymt kan rapportera misstänkta överträdelser av Coors uppförandekod. Portalen hanteras av en extern leverantör och finns på alla nordiska språk samt engelska, polska, tyska, nederländska, estniska, franska och ungerska. Meddelanden som skickas via portalen krypteras och skickas anonymt till Coors juridiska avdelning för utredning.

Parter som inte är anställda av Coor, såsom kunder eller leverantörer, kan också rapportera misstänkta överträdelser av uppförandekoden.