En säker arbetsplats

Som en ansvarstagande arbetsgivare vill Coor erbjuda en god och säker arbetsplats, vilket innebär fokus på säkerhet och hälsa.

Professionell lokalvård | Coor

Säkerhet inom arbetsmiljö

Coor har nolltolerans för arbetsplatsolyckor och har stort fokus på hälsa och säkerhet. Ingen som arbetar på Coor ska riskera skadas. Vi levererar ett stort antal tjänster i olika miljöer vilket innebär att riskerna varierar och att säkerhets- och arbetsmiljöarbete måste anpassas till de olika förutsättningarna. För att säkerställa en hög risk- och säkerhetsmedvetenhet i hela verksamheten har Coor implementerat en koncerngemensam säkerhetsplattform, som även inkluderar ett gemensamt förhållningssätt –"Din säkerhet är ditt och mitt ansvar".

Fyra fokusområden

Coor finns fyra gemensamma fokusområden som hjälper oss mot vår nollvision vad gäller arbetsrelaterade skador.

1. Ledarskap och beteenden

Hos samtliga medarbetare finns kunskap och fokus på hälsa och säkerhet (HSEQ) för att förebygga risker och utveckla en säker arbetsmiljö. Beteende och efterlevnad är väl implementerade i vardagen. HSEQ är en stående punkt på agendan vid alla möten, såväl i ledning, operativt som i projekt. För att öka riskmedvetenheten hos alla medarbetare och på så sätt minska antalet olyckor har vi också ett gemensamt förhållningssätt, "Din säkerhet – ditt och mitt ansvar".

2. Organisation och nätverk

På alla arbetsplatser finns lokala skyddsombud, och skyddsronder genomförs enligt de krav som finns. Inom Coor finns en HSEQ-organisation som arbetar strukturerat, inte minst med att säkerställa erfarenhetsutbyte mellan Coors alla verksamheter.

3. Uppföljning av nyckeltal

Det är mycket viktigt att alla oönskade händelser som har, eller kunde ha, inneburit att en person kommit till skada rapporteras och analyseras. På det sättet kan vi dra lärdom av våra misstag och vidta säkerhetsåtgärder där det krävs. Inom Coor rapporteras alla fel i ett koncerngemensamt avvikelsehanteringssystem (Actio). Vissa nyckeltal (KPI:er) följs också löpande upp på alla nivåer i hela koncernen: antal riskobservationer, antal incidenter, antal olyckor och LTA ("Lost Time Accident").

4. Tydliga processer och instruktioner

Inom Coor finns tydliga rutiner och instruktioner som tillämpas av såväl egen personal som underleverantörer. Eftersom Coor levererar ett stort antal tjänster med varierande risker till ett stort antal kunder med olika krav anpassas dessa till varje kund och tjänst. Vid särskilt farliga arbeten, såsom anläggnings- och byggarbete, avfallshantering eller hantering av kemikalier, finns särskilda riktlinjer. Alla kemikalier som används registreras.

Hälsofrämjande arbete

Friskvårdsinsatser genomförs främst lokalt utifrån arbetsplatsens och arbetsuppgifternas karaktär, men åtgärdsplaner för en minskad sjukfrånvaro tas fram i varje land. Vid behov genomförs även centrala hälsoinitiativ.

Åtgärdsplanerna omfattar en systematisk uppföljning av all sjukfrånvaro, stöd till medarbetare i samband med sjukskrivning och ett förebyggande hälsoarbete. Sjukfrånvaron följs även upp på koncernnivå, och vid behov initieras koncernövergripande initiativ.


Visselblåsarportal

Möjlighet att anmäla misstankar om överträdelser

Coor har en visselblåsarportal, vilket är en koncerngemensam webbtjänst dit medarbetare kan vända sig anonymt om de misstänker brott mot uppförandekoden. Portalen tillhandahålls av en extern leverantör, och finns på alla nordiska språk samt på engelska, polska, tyska, holländska, estniska, franska och magia (ungerska). Anmälningar som skickas dit krypteras, och skickas sedan anonymt till Coors juristavdelning som utreder alla inkomna ärenden.

Även den som inte är Coor-anställd, till exempel kund eller leverantör, kan anmäla misstanke om övertramp mot uppförandekoden.