Hälsosam och säker arbetsplats | Coor

En säker arbetsplats

Som en ansvarstagande arbetsgivare vill Coor erbjuda en god och säker arbetsplats, vilket innebär fokus på säkerhet och hälsa.

Säkerhet inom arbetsmiljö

När det gäller olyckor har Coor en klar noll-vision. Ingen som jobbar på uppdrag av Coor ska behöva riskera att skada sig. Coor levererar ett stort antal tjänster i olika miljöer vilket innebär att riskerna varierar och att säkerhets- och arbetsmiljöarbete måste anpassas till de olika förutsättningarna. För att säkerställa en hög risk- och säkerhetsmedvetenhet i hela verksamheten har Coor implementerat en koncerngemensam säkerhetsplattform, som även inkluderar ett gemensamt förhållningssätt –"Din säkerhet är ditt och mitt ansvar".

Våra medarbetare ska må bra, under och efter varje arbetsdag.

Anders Asplund, HR Manager, Coor

Hälsofrämjande arbete

Friskvårdsinsatser genomförs främst lokalt utifrån arbetsplatsens och arbetsuppgifternas karaktär, men åtgärdsplaner för en minskad sjukfrånvaro tas fram i varje land. Vid behov genomförs även centrala hälsoinitiativ. Ett exempel på det är Jepp, som är ett digitalt verktyg för individuella hälsoprogram.

Åtgärdsplanerna omfattar en systematisk uppföljning av all sjukfrånvaro, stöd till medarbetare i samband med sjukskrivning och ett förebyggande hälsoarbete. Sjukfrånvaron följs även upp på koncernnivå, och vid behov initieras koncernövergripande initiativ.