Coor i VINNOVA-projekt för ökad patientsäkerhet

Coor Service Management deltar i VINNOVA-projektet I-Tex i syfte att minska antalet vårdrelaterade sjukdomar.

Varje år beräknas 4 100 000 patienter få vårdrelaterade infektioner (VRI) i EU. Antalet dödsfall som inträffar som en direkt följd av dessa infektioner uppskattas till minst 37 000 enligt European Centre of Disease Prevention and Control. VRI är Sveriges fjärde största dödsorsak och orsakar samhället enorma kostnader och personliga lidanden. Vårdkostnaden för VRI uppgår i Sverige årligen till ca 3700 Mkr. Näst efter kontaktsmitta via händer är smitta via kläderna den största smittkällan.

Projekt I-Tex ska ge samlad kunskap och nya textila material minska smittspridningen och bakterietillväxten i känsliga miljöer. Målet för projektet är att skapa en friskare patientnära sjukhusmiljö genom en smart användning av innovativa funktionella textilier och non-woven material, i syfte att minska antalet VRI.

Projektet, som delvis finansieras av den svenska innovationsmyndigheten VINNOVA, leds av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och konsortiet består av en bred och tvärsektoriell konstellation av akademi, institut, industri och offentliga sektorn.

-  I-Tex är ett projekt i absolut framkant av utveckling och innovation. Genom vårt deltagande kan vi, med vår djupa kunskap inom hygien- och rengöringsområdet, bidra till ett bättre och friskare samhälle, säger Fredrik Sandquist, ansvarig för Coors Service Managements innovationsprogram.