Coor Service Management Holding AB – Bokslutskommuniké januari - december 2015

Ett starkt avslut på ett starkt år

Fjärde kvartalet 2015

 • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet steg med 4 procent till 2 042 (1 967) MSEK. Den organiska tillväxten exklusive valutaeffekter uppgick till 6 procent.
 • Rörelseresultatet (justerat EBITA) uppgick till 110 (112) MSEK. Exklusive valutaeffekter var rörelseresultatet oförändrat. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgick till 5,4 (5,7) procent.
 • EBIT uppgick till 56 (-97) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 45 (-147) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,5 (-10,9) SEK. Justerat för den nya kapitalstrukturen uppgick resultat per aktie till 0,5 (-1,4) SEK.
 • Operativt kassaflöde uppgick till 268 (260) MSEK. Exklusive utflöden relaterade till börsnoteringen uppgick det operativa kassaflödet till 286 (260) MSEK.
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 2,00 SEK per aktie.

Helåret 2015

 • Nettoomsättningen för helåret steg med 9 procent till 7 482 (6 844) MSEK. Den organiska tillväxten uppgick till 10 procent.
 • Rörelseresultatet (justerat EBITA) förbättrades med 20 MSEK och uppgick till 374 (354) MSEK. Exklusive valutaeffekter ökade resultatet med 24 MSEK. Rörelsemarginalen (justerad EBITA-marginal) uppgick till 5,0 (5,2) procent.
 • EBIT uppgick till 82 (-82) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till 201 (-311) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -3,6 (-34,2) SEK. Justerat för ny kapitalstruktur och engångskostnader i samband med noteringen var resultat per aktie 2,7 (-3,2) SEK.
 • Operativt kassaflöde var oförändrat jämfört med föregående år och uppgick till 274 (274) MSEK. Exklusive utflöden relaterade till börsnoteringen uppgick det operativa kassaflödet till 411 (274) MSEK.
 • Nettoskuldsättningen vid årsskiftet uppgick till 947 (2 673) MSEK. Skuldsättningsgraden (leverage) var 2,2 (6,6).

VD-kommentar

2015 var ett bra år för Coor. Vi levererar stark organisk tillväxt, ett stabilt rörelseresultat och ett starkt kassaflöde. Vi har förlängt 90 procent av de kundavtal vi omförhandlat under året och fortsatt lansera innovativa servicelösningar med högt teknikinnehåll till våra kunder. Styrelsen föreslår en utdelning för 2015 på 2 kronor per aktie.

I samband med börsnoteringen av Coor i juni 2015 förklarade vi i många sammanhang att en investering i Coor är en investering i ett marknadsledande servicebolag med tillväxtpotential, starkt kassaflöde och låg kapitalbindning. Detta ger förutsättningar för stabila utdelningar till aktieägare över tid. Vårt kundvärde är direkt kopplat till det värde vi skapar för våra aktieägare. I fjärde kvartalet levererade vi tillväxt i omsättning och resultat, samtidigt som marginalerna stärktes jämfört med de senaste två kvartalen. Även det operativa kassaflödet stärktes under kvartalet. Sammanfattningsvis gör vi en stark avslutning på ett starkt år.

Stark organisk tillväxt
Under fjärde kvartalet växte omsättningen organiskt med 6 procent till 2 042 (1 967) MSEK, och för helåret blev omsättningen 7 482 (6 844) MSEK, vilket motsvarar en organisk tillväxt på hela 10 procent. Detta är betydligt mer än marknaden som helhet, och även mer än vår målsättning på 4 - 5 procents organisk tillväxt per år.

Tillväxten var störst i den norska verksamheten, men även Sverige och Danmark bidrog positivt. Tillväxten har främst drivits av den stora volym nya kontrakt vi startat 2014 och 2015, inte minst det stora IFM-kontrakt som tecknades med Statoil on-shore under 2014, men under fjärde kvartalet också av ökad försäljning till befintliga kunder. Bland de nya kontrakt vi tecknade under verksamhetsåret 2015 märks avtalen med Statoil off-shore och Frontica Business Solutions/Aker Solutions i Norge.

Bland årets höjdpunkter vill jag också nämna den stora mängd befintliga kontrakt vi förlängt och utökat. Hela 90 procent av den kontraktsvolym på totalt närmare 2,9 mdSEK som omförhandlats under året har förlängts. Större kunder som valt att fortsätta och ibland utöka samarbetet med Coor är Ericsson, Polisen i Danmark, AB Volvo, Volvo Car Group, Saab AB, Borealis och Vasakronan.

Stabil lönsamhet med många nya och omförhandlade kontrakt
Rörelseresultatet för helåret uppgick till 374 (354) MSEK, vilket är en ökning med 6 procent jämfört med föregående år. Rörelsemarginalen stärktes jämfört med de två senaste kvartalen och uppgick i fjärde kvartalet till 5,4 (5,7) procent. En viktig förklaring till skillnaden i kvartalet jämfört med föregående år är minskad pensionsåterbäring i Sverige jämfört med de senaste åren. Utan den effekten skulle koncernens rörelsemarginal i fjärde kvartalet vara i linje med föregående år.

Coors målsättning är att över en konjunkturcykel generera en rörelsemarginal som i genomsnitt uppgår till cirka 5,5 procent. För helåret 2015 uppgick rörelsemarginalen till 5,0 (5,2) procent, vilket ska sättas i relation till den stora mängd nya och omförhandlade kontrakt som hanterats under året. Dessa kontrakt bygger normalt sett upp till full lönsamhet under kontraktets första 6 till 18 månader. Den underliggande lönsamheten i våra kontrakt är stabil och mognande kontraktsvolymer är en bra bas för arbetet med marginalförstärkning kommande år.

Stark kassagenerering
Kassaflödet är fortsatt starkt, och vi har under året minskat rörelsekapitalet med 69 MSEK, vilket ger en kassagenerering på 104 procent för helåret 2015 (se vidare not 9). Ett stabilt kassaflöde är en strategisk prioritet för oss på Coor, då det är basen för överföring av vårt kundvärde till aktieägarvärde i form av stabila utdelningar över tid.

Utsikter
I en turbulent omvärld är våra hemmamarknader i Norden fortsatt stabila med underliggande BNP-tillväxt i alla de nordiska länderna utom Finland.

Marknadsutsikterna för outsourcade FM-tjänster är fortsatt goda. Vi upplever en stabil efterfrågan och hög aktivitet i alla marknader, och vi har en bra position för fortsatt tillväxt med goda kassaflöden.

   
Stockholm den 24 februari, 2016

Mikael Stöhr
Vd och Koncernchef, Coor Service Management

Denna information är sådan som Coor Service Management Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 februari kl 07:30 CET.    
Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 24 februari klockan 10:00 CET presenterar bolagets koncernchef och CFO utvecklingen under fjärde kvartalet genom en webcast. För att delta i webcasten kan du registrera dig via denna länk http://edge.media-server.com/m/p/6mhz6b46 före mötet. Om du vill lyssna på presentationen via telefonen, ring +46 8 566 426 90 (Sverige), +47 235 002 52 (Norge), +45 354 455 75 (Danmark), +358 981 710 491 (Finland) eller +44 203 008 98 01 (England). Presentationsmaterialet liksom en upptagning av webcasten kommer att publiceras på bolagets websida www.coor.se/investerare/rapporterochpresentationer efter presentationen.

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta
Thomas Backteman IR-chef, Coor Service Management    
+46 70 831 11 66 thomas.backteman@coor.com
Olof Stålnacke CFO, Coor Service Management +46 10 559 59 20 olof.stalnacke@coor.com
Mikael Stöhr CEO, Coor Service Management +46 10 559 59 35 mikael.stohr@coor.com
Åsvor Brynnel Kommunikations- och Hållbarhetschef,
Coor Service Management
+46 10 559 54 04 asvor.brynnel@coor.com

      Coor Service Management är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, DR (Dansk Radio), E.ON, Ericsson, EY, Evry, Kemira Kemi, NCC, Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, TeliaSonera, Vasakronan, Vattenfall och Volvo Cars.

Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 31 december 2015 hade bolaget cirka 6 400 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en årsomsättning på cirka 7 480 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.se/.