Certifierad leverans

Våra kunder ställer höga krav på kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet, och för att säkerställa att vår serviceleverans motsvarar dessa krav har vi valt att kvalitets- och miljöcertifiera vår verksamhet enligt den internationella ISO-standarden. Därutöver uppfyller vi kraven enligt relevanta auktorisationer inom ett antal viktiga tjänste- och produktområden.

Kvalitetscertifierad verksamhet

Coor har utvecklat en standardiserad serviceleveransprocess, som garanterar en professionell och kvalitetssäker serviceleverans, men som samtidigt kan anpassas till varje kund. Denna serviceleveransprocess, med tillhörande leveransdatabas, beskrivning av rekommenderade arbetssätt, verktyg, mallar med mera, tillhandahålls i ett egenutvecklat ledningssystem på bolagets intranät.

Detta ledningssystem är ryggraden i Coors kvalitetsarbete, som granskas och revideras av det externa certifieringsbolaget Det Norske Veritas, DNV-GL. Coor har ett globalt ISO 9001:2015-certifikat, som hela verksamheten är ansluten till.

ISO 9001 och 14001 Miljö/Kvalitet

Addici Security ISO 9001 och 14001 Miljö/Kvalitet

Coors danska verksamhet är även kvalitetscertifierad enligt den danska branschföreningen SBA, vilket är ett bevis på att Coor i Danmark bedriver en etisk och ansvarsfull verksamhet.

Miljöcertifierad verksamhet

Coor-koncernen har ett globalt ISO 14001:2015-certifikat, som all verksamhet i koncernen är ansluten till. Bolagets miljöledningssystem finns på intranätet. Verksamheterna har reviderats av det externa certifieringsbolaget Det Norske Veritas, DNV-GL.

ISO 9001 och 14001 Miljö/Kvalitet

Addici Security ISO 9001 och 14001 Miljö/Kvalitet

Tjänsteanknutna kvalitetscertifikat

Coor är certifierade eller auktoriserade verksamhetsutövare inom ett antal viktiga tjänsteområden. Bland de viktigaste kan nämnas:

Lokalvård

Delar av Coors svenska verksamhet är en auktoriserad lokalvårdsleverantör enligt Almega Serviceentreprenörerna. Det innebär att vi har förbundit oss att följa Almegas riktlinjer för lokalvårdsleveranser oavsett om de sker i egen regi eller via underentreprenör.

Om du vill veta mer om auktorisationen, kontakta Daniel Westerberg, Kontraktschef 010 559 51 19.

Certifikat Auktoriserad serviceentreprenör för Coor Service Management AB

Coors svenska lokalvårdsverksamhet är också miljöcertifierad enligt Svanen sedan 2015. Om du vill veta mer om auktorisationen, kontakta Daniel Westerberg på 010-559 51 19.

Kylarbeten

Coor är certifierat enligt klass I för kylarbeten. Det innebär behörighet för installation, underhåll, service och omhändertagande (avtappning) av köldmedium samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd.

Läs mer om auktorisationen här eller kontakta, Laszlo Galambosi Gruppchef på Coor Service Management +46 (0)73-902 49 47.

Certifikat kylarbeten

Telefoni och kundtjänst

Coors telefoni- och kundtjänst i Sverige är kvalitetscertifierad enligt branschföreningen Kontaktas märkning "Trygg Kundkontakt". Det är en kvalitetsmärkning som delas ut till bolag som arbetar med seriös kundservice och/eller telefonförsäljning, och som har en god personalpolitik. För mer information om auktorisationen, kontakta Marcus Dover, kontraktschef, på +46 10 559 59 14.