Certifierad leverans

Våra kunder ställer höga krav på kvalitet, effektivitet och leveranssäkerhet, och för att säkerställa att vår serviceleverans motsvarar dessa krav har vi valt att kvalitets- och miljöcertifiera vår verksamhet enligt den internationella ISO-standarden. Därutöver uppfyller vi kraven enligt relevanta auktorisationer inom ett antal viktiga tjänste- och produktområden.

Vårt erbjudande | Coor

Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet

Coor har utvecklat en standardiserad serviceleveransprocess, som garanterar en professionell och kvalitetssäker serviceleverans, men som samtidigt kan anpassas till varje kund. 

Ledningssystemet är ryggraden i Coors kvalitetsarbete, som granskas och revideras av det externa certifieringsbolaget Det Norske Veritas, DNV. Coor har ett globalt ISO 9001:2015-certifikat, som hela verksamheten är ansluten till.

Coor har en nollvision för arbetsrelaterade olyckor och arbetar för att alla medarbetare ska ha en säker arbetsmiljö. Som ett led i att utveckla och förstärka det arbetet har Coor certifierats enligt ledningssystemet ISO 45001:2018. En certifiering som har fokus på hälsa och säkerhet, med syfte att säkra upp hur ett företag arbetar med arbetsmiljöfrågor och som garanterar ett professionellt och kvalitetssäkert arbetsmiljöarbete.

Coor-koncernen har ett globalt ISO 45001:2018-certifikat, som all verksamhet i koncernen är ansluten till. Verksamheterna har reviderats av det externa certifieringsbolaget Det Norske Veritas, DNV.

ISO 9001, 14001 och 45001 Kvalitet/Miljö/Arbetsmiljö

ISO 9001 för Coor Skaraborgs lokalvård AB

ISO 14001 för Coor Skaraborgs lokalvård AB

ISO 9001, 14001 och 45001 för Addici Security

ISO 9001, 14001 och 45001 för Middlepoint

Coor-koncernen har ett globalt ISO 14001:2015-certifikat, som all verksamhet i koncernen är ansluten till. Bolagets miljöledningssystem finns på intranätet. Verksamheterna har reviderats av det externa certifieringsbolaget Det Norske Veritas, DNV.

Tjänsteanknutna kvalitetscertifikat

Coor är certifierade eller auktoriserade verksamhetsutövare inom ett antal viktiga tjänsteområden. Bland de viktigaste kan nämnas:

Lokalvård

Delar av Coors svenska verksamhet är en auktoriserad lokalvårdsleverantör enligt Almega Serviceentreprenörerna. Det innebär att vi har förbundit oss att följa Almegas riktlinjer för lokalvårdsleveranser oavsett om de sker i egen regi eller via underentreprenör.

Certifikat Auktoriserad serviceentreprenör för Coor Service Management AB

Coors svenska lokalvårdsverksamhet är också miljöcertifierad enligt Svanen sedan 2015. Om du vill veta mer om auktorisationen, kontakta Jens Engström, chef på Center of Excellence Cleaning, 010-559 63 91.

Svanen miljöcertifiering

Svanen miljöcertifiering - Coor lokalvård i Norrland

Trycksättning med gas

Coor är ett ackrediterat kontrollorgan enligt den internationella standarden ISO/IEC 17020:2012. Coor är ackrediterat av SWEDAC för arbeten med Trycksättning med Gas i enlighet med STAFS 2020:1
För mer information om ackrediteringen, kontakta Mattias Pettersson, Driftchef HVAC - 070-183 66 89.

Ackrediteringsbeslut

Kylarbeten

Coor är certifierat för arbete med F-gaser enligt SFS 2016:1128, EU 517/2014 och EU 2015/2067.
Det innebär behörighet för installation, underhåll, service och omhändertagande (avtappning) av köldmedium samt läckagekontroll oavsett fyllnadsmängd.
För mer information, kontakta Mattias Pettersson, Driftchef HVAC - 070-183 66 89.

Certifikat kylarbeten

Asset Management

Delar av Coors svenska verksamhet är certifierad inom ISO 55001:2014. Verksamheten har reviderats av det externa certifieringsbolaget Det Norske Veritas, DNV.

Certifikat Asset Management

Telefoni och kundtjänst

Coors telefoni- och kundtjänst i Sverige är kvalitetscertifierad enligt branschföreningen Kontaktas märkning "Trygg Kundkontakt". Det är en kvalitetsmärkning som delas ut till bolag som arbetar med seriös kundservice och/eller telefonförsäljning, och som har en god personalpolitik. För mer information om auktorisationen, kontakta Rehan Chaudhry, kontraktschef, 070-201 96 39.

Certifierad anläggarfirma i larmklass 2 enligt SSF 1015


Coor är certifierat enligt SSF 1015:3 Anläggarfirma inbrottslarm. Certifieringen är ett bevis på att Coor uppfyller kvalitets- och kompetenskrav inom vår installationsverksamhet för inbrottslarm. Krav för certifieringen är bland annat att anläggarfirman har ett dokumenterat kvalitetsledningssystem och kompetent personal, använder rätt material samt säkerställer att service- och garantiåtaganden kan upprätthållas på inbrottslarmanläggningen.

Certifikat Anläggarfirma inbrottslarm