• Kontakt
 • Språk / Site

  Språk

  Våra siter

Fastighetsservice - en av marknadens ledande leverantörer

Genom en kombination av marknadsledande fastighetskompetens, innovativa lösningar och hög servicegrad är fastighetsservice ett av våra mest snabbväxande tjänsteområden. Vi förvaltar idag cirka 15 miljoner kvm fastigheter, vilket gör oss till en av Nordens största leverantörer av fastighetstjänster.

Erfaren fastighetsförvaltning och teknisk fastighetsservice leverantör som löser problemet | Coor

Inom begreppet heltäckande fastighetsservice ingår förvaltning, energirådgivning och projektutveckling.Coors tjänsteutbud inom fastighetsservice omfattar bland annat drift och underhåll av byggnader, skötsel och underhåll av utemiljö, optimering och effektivisering av energianvändning och renovering. Ingår gör även teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning. Coor bidrar dessutom med förvaltningsexpertis redan i projekterings- och utförandefaser i byggprojekt för att säkerställa en optimal funktion, miljö och ekonomi över fastighetens hela livscykel. Med över 800 tekniker inom vår fastighetsorganisation har vi både bredd och spetskompeten inom fastighetsområdet.

En ständigt utvecklad fastighetsservice optimerad ur ett livscykelperspektiv

Våra fastighetstjänster erbjuds antingen som en del av integrerade facility management-uppdrag eller som rena leveranser av fastighetsservice och fastighetsförvaltning. I alla våra uppdrag bidrar Coor med stor expertis och lång erfarenhet. Coor är en ambitiös samarbetspartner inom fastighetsservice, som försöker hitta den mest kostnadseffektiva mixen av felavhjälpande och planerat underhåll över tid. Vår målsättning att minimera antalet felanmälningar – och därmed generera hög kvalitet till en optimal kostnad över hela fastighetens livscykel. 

Utmärkande för all verksamhet inom Coor är en ambition att ständigt förbättra vår verksamhet och leverans. Inom fastighetsverksamheten innebär det att vi noga bevakar utvecklingen, aktivt arbetar med innovation och hela tiden utvecklar våra koncept och rutiner. Vi är otroligt stolta över vår höga kundnöjdhet och den höga lojaliteten bland våra fastighetskunder. Vi är övertygade om att vårt fokus på att hela tiden förbättra oss är en del av förklaringen.

Strukturerat ramverk ger effektiv fastighetsservice

Coor har utvecklat ett koncerngemensamt ramverk för tjänster inom fastighetsservice, Coor Property Concept. Ramverket beskriver en enhetlig leveransfilosofi som tillämpas i alla fastighetsleveranser. Ramverket består av sex grundpelare som beskriver viktiga aspekter i alla våra fastighetsuppdrag, även om vi anpassar vår leverans till de unika förutsättningar som gäller i varje uppdrag. Syftet är att säkerställa en ändamålsenlig, säker och effektiv leverans och nöjda kunder. De sex grundpelarna utgörs av: 

 • Genom god planering, effektivt genomförande och strukturerad uppföljning för att minimera icke värdeskapande aktiviteter maximerar vi både leveranskvalitet och kundnöjdhet.
 • Standardisering av arbetet mellan kontrakt och länder via spridning av best practice optimerar våra rutiner och arbetssätt för alla länder vi arbetar inom.

 • Minska manuella arbetsinsatser och skapa effektivare insatser genom innovation av digitala och mobila lösningar. Ny teknik helt enkelt. 

 • För varje kunds behov, nyttjar vi den optimala mixen av våra egna tjänster med tjänster från noga utvalda samarbetspartners. Coors målsättning är alltid att ha majoriteten av kompetensen och tjänsteförsörjningen inom företaget.

 • Vi använder främst egen kompetens och säkerstället därmed kapacitet. En tydlig supportstruktur stödjer tjänsteleveransen genom hela kundresan. 

 • Starkt fokus på kund i alla processteg. Vi ser våra kunder som samarbetspartners och strävar alltid efter att bygga gynnsamma relationer för gemensam utveckling.

Nöjdare kunder genom engagerade medarbetare

Alla våra uppdrag inom fastighetsservice kännetecknas av hög grad av kundanpassning och bra service. Att våra medarbetare förstår sin roll som representanter för hyresvärden eller fastighetsägaren är en viktig utgångspunkt i alla våra uppdrag. På Coor finns ett väl utbyggt utbildningsprogram där frågor som god service, bemötande och vikten av återkoppling är centrala. Vi pratar också mycket om vilket ansvar varje Coor-medarbetare har för att vi ska ha nöjda kunder – och hur vi kan bidra till att våra kunder ska få nöjda kunder och medarbetare.

Coor har en kompetent leveransorganisation inom fastighetsservice som vid behov kompletteras med mer nischade underleverantörer.

Energirådgivning - en del av vår fastighetsservice

Som en del i vår fastighetsservice erbjuder vi energirådgivning där vi tillsammans med våra kunder arbetar för att sänka energiförbrukningen i fastigheter eller kontor. Dels för att skapa en bättre driftsekonomi och dels som ett led i att minska miljöbelastningen. Coors mål är att optimera er fastighet.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är energioptimering mycket fördelaktigt, energiförbrukningen står ofta för 50% av driftskostnaderna för kontor och 70% för industrilokaler. Coors rådgivning har visat sig ge resultat på över 20% minskad energianvändning för kontor, industri och datahallar.

Vi är en komplett samarbetspartner inom fastighetsservice med unik flexibilitet och innovativa lösningar. Tveka inte att höra av dig idag vid frågor eller funderingar. 

Anna Rudberg

Affärsenhetschef Fastighet & Säkerhet

Vill du arbeta hos oss? Alla våra lediga jobb hittar du här.
Vad behöver din organisation för smart service? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR