• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Fastighetsförvaltning

Coor har djup kunskap om och lång erfarenhet av drift- och underhåll i de flesta typer av fastigheter, däribland kontor, industri, skolor, sjukhus, bostäder och köpcentrum. Med engagerade medarbetare och moderna tekniska lösningar kan Coor erbjuda kostnadseffektiv fastighetsförvaltning, teknisk förvaltning, energioptimering, projektutveckling och ekonomisk förvaltning. Vi utvecklar hela tiden våra tjänster så att våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet istället för sin fastighet.

Erfaren fastighetsförvaltning och teknisk fastighetsservice leverantör som löser problemet | Coor

Heltäckande fastighetsförvaltning & teknisk förvaltning

Coor har marknadsledande kompetens inom teknisk fastighetsförvaltning, och utför även vissa tjänster inom ekonomisk och administrativ förvaltning. Som en del i vår leverans kan vi även utföra myndighets- och statusbesiktningar för OVK och SBA. Vi bistår gärna våra kunder med att ta fram underhållsstrategier och planer för fastighetens hela livscykel.

Tjänster inom teknisk fastighetsförvaltning

Teknisk fastighetsförvaltning och fastighetsservice omfattar tillsyn, skötsel, avhjälpande och planerat underhåll av byggnader och dess tekniska installationer såsom hissar, portar, mediaförsörjning med mera - inklusive jour och beredskap. Förutom fastighetsförvaltning kan vi även hantera arkiv, ritningar, nycklar och passerkort. Därutöver utför Coor tillsyn, skötsel och underhåll av planteringar, parkanläggningar och andra gröna ytor samt snöröjning och halkbekämpning av vägar, trottoarer och tak.

Tjänster inom ekonomisk/administrativ fastighetsförvaltning

Vi erbjuder också tjänster inom ekonomisk och administrativ fastighetsförvaltning, till exempel ekonomisk administration, budgetering, uppföljning och uppgifter till myndigheter. Vi kan även hantera hyresavtal och sköta kontakt med fastighetsägare och hyresgäster.

Ny teknik ger en effektiv teknisk fastighetsförvaltning i framkant

Marknaden utvecklas snabbt, och vi bevakar löpande utvecklingen för att identifiera nya innovationsmöjligheter. I vår fastighetsförvaltning använder vi oss av moderna system- och tekniklösningar, till exempel ett underhållsystem som är speciellt anpassat för fastigheter, sensorsystem, robotar och smarta drönare. Drönarna används för att hjälpa våra fastighetstekniker att inspektera tak, fasader, skorstenar, etc. Tekniken sparar tid, förbättrar analysunderlagen och förebygger olyckor.

Coor har också marknadsledande kompetens inom BIM (Building information modeling). Vi strävar också hela tiden att effektivisera vårt arbete med automatiserade interna processer och flöden, vilket även kommer våra kunder till nytta i form av bra återkoppling och uppföljning. För ärendehantering använder vi normalt IBMs Maximo, men vi har också stor erfarenhet av att arbeta i andra system som våra kunder använder, exempelvis DEDU (utvecklat av WSP) eller V3i Fastighet (utvecklat av Avector).

Beprövade koncept säkerställer kvalitet av vår fastighetsförvaltning

Bland våra kunder finns fastighetsägare och hyresgäster i olika branscher, Coor skräddarsyr alltid drift- och underhållsstrategier utifrån våra kunders varierande behov och förutsättningar. För att säkra en jämn kvalitet och hög effektivitet i hela Norden utgår vi alltid från ett koncerngemensamt fastighetskoncept, Coor Property Concept, som bygger på den samlade erfarenhet inom fastighetsförvaltning som vi byggt upp under snart 20 år.

Vid uppstart av nya drift- och underhållsavtal använder Coor beprövade uppstartskoncept som täcker alla viktiga områden. Ett stort fokus läggs på att tydliggöra avtalet, kundens mål och behov samt anläggningens utformning och status för att snabbt ta fram optimala drift- och underhållsplaner. Coor ser alltid på anläggningen utifrån ett livscykelperspektiv, och de planer som tas fram sträcker sig därför minst över kontraktets längd men ofta mycket längre.

Alla byggnader och utrustningar, samt de till dem knutna drift- och underhållsaktiviteterna läggs in i ett underhållssystem för arbetsorderhantering och uppföljning. På så sätt säkerställer vi både en effektiv planering och ett kvalitativt utförande av samtliga aktiviteter inom fastighetsförvaltningen. Vi får också ett underlag för analys och uppföljning av relevanta nyckeltal på ett strukturerat sätt.

Energiförvaltning & energirådgivning

Coor arbetar ständigt för att förbättra och optimera egna interna processer när det kommer till att använda resurser och energi så effektivt som möjligt. Därför erbjuder vi även energiförvaltning och energirådgivning till fastighetsägare som hjälper dem att minska sin energiförbrukning. En sänkt energianvändning är självklart en bra åtgärd för miljön. Det är också en mycket bra åtgärd ur ett ekonomiskt perspektiv.

Med rätt typ av planering och optimering kan energiförbrukningen för de allra flesta fastigheter sänkas med cirka 20%. En vinst både för fastighetsägare och för miljön. Ofta finns mycket pengar att spara enbart genom att optimera de system som redan är installerade i fastigheten. Med Coor får du en fastighetsförvaltare som tar ett långsiktigt ansvar och som agerar för både miljön och för dig som kund.

Projektutveckling

Coor kan vara en del av hela processen även när det kommer till projektutveckling, både vid traditionell projektutveckling av fastighet, i process eller verkstadsindustrin eller vid medverkan i nybyggnadsprojekt. I ett nybyggnadsprojekt finns mycket att vinna på att använda sig av samma serviceleverantör genom hela projektet med långsiktiga, kvalitativa, hållbara och kostnadseffektiva lösningar. Vi tar ett helhetsansvar från planeringsstadie hela vägen till färdig fastighet.

Bredd och spetskompetens

Merparten av drift- och underhållsarbetet sker med vår egen personal som antingen dedikerats till en specifik anläggning eller ett antal geografiskt samlade fastigheter. Detta ger en god kunskap om de fastigheter vi förvaltar och en snabb reaktionstid när fel ska avhjälpas. Den lokala organisationen förstärks med utvalda specialister vid behov. Coor har egna, centralt placerade specialister inom de flesta tekniska områden, och samarbetar ibland också med utvalda partners.

Eftersom Coor i största möjliga mån arbetar med kompetenser inom vår egen organisation och enbart i vissa fall tar in externa aktörer kan vi ha en mycket hög kontroll på de arbeten vi utför. Detta underlättar dessutom för dig som kund då du har en och samma kontaktpunkt för allt som rör din fastighet och fastighetsförvaltning. Hör av dig till oss om du har några frågor eller funderingar. 

Anna Rudberg

Affärsenhetschef Fastighet & Säkerhet

Vill du arbeta hos oss? Alla våra lediga jobb hittar du här.
Vad behöver din organisation för smart service? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR