privata säkerhetsföretag sverige | Coor

Ett av marknadens ledande säkerhetsföretag

Coor är idag ett av Nordens största säkerhetsföretag. Vi har marknadsledande expertis och lång erfarenhet av lösningar för verksamheter med högt ställda säkerhetskrav. Med hög servicegrad utvecklar vi innovativa lösningar som optimerar balansen mellan bemanning och säkerhetsteknik.

Säkerhetsföretag med unik kompetens inom både teknik och bevakning

Coor har idag marknadsledande expertis inom säkerhet, och kan erbjuda både teknik och bevakning med egen personal.

För att kunna erbjuda hög tillgänglighet och en kontaktväg för säkerhetsfrågor har vi byggt upp ett kvalificerat säkerhetscenter, Coor Security Center. Där hanteras ärenden från 40 olika länder dygnet runt, året om. Här säkerställer vi också driftsäkerhet genom teknisk övervakning och styrning av kundens säkerhetssystem.

Coors helägda dotterbolag Addici Security är fjärde största privata säkerhetsföretaget i Sverige. Våra väktare, ordningsvakter och skyddsvakter erbjuder både trygghet och en hög servicenivå. Läs mer på Addicis hemsida.

Coors projektledare, tekniker och säkerhetskoordinatorer hanterar installation, drift och avprovningar av alla vanliga säkerhetssystem på den nordiska marknaden. Våra säkerhetskoordinatorer blir ofta säkerhetschefens högra hand och en viktig del av kundens krishanteringsorganisation.

Heltäckande tjänsteportfölj

Coor har ett heltäckande erbjudande inom fysisk säkerhet. Vi har erfarenhet från några av de största och mest komplexa säkerhetsinstallationerna i Norden. Våra tjänster omfattar:

Larmcentral i egen regi - certifierad och auktoriserad

Med larm anslutet till Coors larmcentral övervakas våra kunders fastigheter och verksamheter dygnet runt av våra specialutbildade larmoperatörer.

Utvecklingen går mot att allt fler säkerhetstjänster levereras på distans. Kunder med stora och komplexa behov inom säkerhet och fastighetsdrift kan samla sina uppkopplade system hos en och samma leverantör.

Coor har en egen certifierad och auktoriserad larmcentral. Den tar emot till exempel inbrottslarm, brandlarm och driftlarm men hanterar även att olika passersystem. Med larmcentralen i egen regi kan vi skräddarsy lösningar där tekniska system kan användas för både fastighetsdrift och utökad trygghet. Coors erfarenhet och bredd inom FM gör att vi snabbt kan lösa olika behov, oavsett vilken tjänst eller tid på dygnet.

Larmcentralen är navet i våra säkerhetslösningar som skyddar personer, egendom och vårt samhälle.

Inbrottsskydd och övervakning

Vi hjälper kunder att förebygga och utreda brott genom att kombinera den senaste tekniken med personella säkerhetstjänster.

Vi erbjuder installation, drift och underhåll av inbrottslarm och CCTV. Med en strukturerad process för underhållsplanering får våra kunder förutsägbarhet och kontroll över sina kostnader.

Tillträdes- och receptionslösningar

Coors lösningar inom tillträdesskydd skapar hög tillgänglighet och är enkla att använda.

Vi kompletterar drift av passersystem med fjärröppningstjänster, virtuella receptioner, och automatiserad beställning av kort och behörigheter. Coor Security Center finns alltid på plats för att hjälpa dygnet runt, året om.

Bevakning & ordningshållning

Coors väktare, ordningsvakter och skyddsvakter skapar trygghet och ger oöverträffad service.

Genom utbildningar som service i stjärnklass och samarbete med övriga Coor-tjänster blir vi ett stöd i kundens verksamhet. Vi har samlat vår bevakningsverksamhet under namnet Addici. Läs mer på Addicis hemsida.

Brandskydd

Vi hjälper Coors kunder att förebygga brand och skydda liv och egendom om det värsta skulle inträffa.

Vi erbjuder hjälp med alla delar av ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA): riskinventering, brandskyddsorganisation, utbildning, kontroller och uppföljningar. Våra servicetekniker sköter drift, underhåll och avprovning av brandlarm och släckanläggningar.

Säkerhetskonsultation

Våra säkerhetskoordinatorer blir ofta säkerhetschefens högra hand och en viktig del av kundens krishanteringsorganisation.

Våra projektledare tar ett helhetsansvar för säkerhetsinstallationer vid flytt till nytt kontor eller utbyte av säkerhetssystem.

Säkerhetsföretag med fokus på service

Coors säkerhetslösningar skapar trygghet för medarbetare och skyddar fastigheter. Vi har lång erfarenhet från kunder med högt ställda säkerhetskrav inom bank, försvarsindustri, luftfart, infrastruktur, verkstadsindustri, kontor och köpcentrum. Vi använder vår erfarenhet och expertis för att skräddarsy den bästa lösningen för varje kund.

Coor tar alltid ett funktionsansvar i våra säkerhetsleveranser. Det innebär att våra kunder får en kostnadseffektiv lösning där modern teknik samspelar med en väl avvägd bemanning. Som ett av Nordens ledande facility management-bolag och en av de största privata säkerhetsföretagen i Sverige vågar vi påstå att vår säkerhetspersonal är bäst i klassen på service och bemötande.

Innovativa säkerhetslösningar baserade på ny teknik

Idag handlar säkerhetslösningar till stor del om smart teknik, inte minst för att minska personalkrävande arbetsmoment som administration och övervakning. Ofta lyckas vi dessutom höja servicenivå och säkerhet samtidigt som vi sänker kundens kostnader.

Exempel på unika, innovativa lösningar från Coor är:

Automatiserad ID-kortshantering

Med Coors egenutvecklade lösning Coor SmartID automatiseras hela flödet för beställning och produktion av ID-kort.

För medarbetaren blir processen snabbare, enklare och mer tillgänglig. Fördelarna för företaget är lägre kostnader, minskad risk för fel och full spårbarhet. Läs mer om Coor SmartID här.

Kvalificerad dataanalys och sensorteknik

Genom kvalificerad analys av data från säkerhetssystemen kan vi skapa värdefulla insikter för våra kunder.

Som ett exempel så kan lokalutnyttjandet optimeras med hjälp av information om hur många personer som vistas i varje lokal och hur de rör sig med hjälp av modern sensorteknik. Läs mer om Coor SmartUtilization här.

Lösningar för reception och portar

Med virtuella receptioner, fjärröppningstjänster, och automatisk kortutlämning kan receptioner avlastas eller ersättas helt.

Besökarna får en professionell, modern och tillgänglig upplevelse samtidigt som kostnaderna sänks. Läs mer om CoorSmart Reception.

Synergier med andra FM-tjänster

Det finns många fördelar med att anlita Coor som säkerhetspartner, inte minst för dig som redan är kund till Coor. I våra integrerade facility management-uppdrag (kan till exempel vara inom fastighetsservice eller projektutveckling) har vi stora möjligheter att samutnyttja vår personal, vilket blir kostnadseffektivt för våra kunder. Det kan till exempel handla om att utföra tillsyn av fastighetens teknik i samband med väktarnas ronder.

En annan fördel med att integrera säkerhetsuppdragen med andra tjänster är att det ger korta inställelsetider. Genom att arbeta med lokal personal på plats i kombination med säkerhetsexperter på distans kan vi snabbt avhjälpa olika problem.

Coor har också möjlighet att utbilda all sin personal i en integrerad facility management-leverans i grundläggande säkerhetsarbete. Det kan handla om att uppmärksamma kundens medarbetare och besökare på säkerhetsbestämmelser eller att bli en viktig kugge i utrymnings-organisationen.

Två CCTV-kamera på en grå vägg | Coor

Vi är Security by Coor

Ett magasin för dig som jobbar med säkerhet: Oavsett om du är intresserad av våra säkerhetstjänster eller vill veta mer om hur det är att arbeta hos oss hoppas vi att det här magasinet ska kunna stilla din nyfikenhet!

Coor Privacy policy

The purpose of our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

 

Johan Färm - VD Addici Security | Coor

Johan Färm

VD Addici Security

Kontakta mig via formuläret om du har frågor om någon av våra tjänster. Alla våra lediga jobb hittar du under Jobba hos oss.

Marcus Dover - Kontraktschef, Ansvarig Teknisk Säkerhet | Coor

Marcus Dover

Ansvarig Teknisk Säkerhet

Vill du arbeta hos oss? Alla våra lediga jobb hittar du här.
Vad behöver din organisation för smart service? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss!

Kontakta oss

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

Integritetspolicy

Vi har uppdaterat vår sekretesspolicy för att underlätta för dig att förstå vilken information vi samlar in och varför vi samlar in den. Vi har gjort dessa uppdateringar eftersom nya datasäkerhetsbestämmelser (GDPR) trädde i kraft den 25 maj i Europeiska unionen.

Samtycke till behandlingen av personuppgifter
Personuppgifterna vi samlar är data som tillhandahålls av dig när du fyller i ett kontaktformulär eller prenumerationsformulär på Coors webbplatser. Det är ditt fullständiga namn, din e-postadress och ditt telefonnummer eller postadress (om det finns).

Vad är ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter?
Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna skicka ut det material du uttryckt intresse för; det kan vara press-releaser, nyheter, och nyhetsbrev. Vi använder även personuppgifter för att kunna kontakta dig personligen i det fall du fyllt i ett kontaktformulär.

Vad är den lagliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter?
Behandlingen av dina personuppgifter grundas på att du har samtyckt till behandlingen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att maila oss på info@coor.com

Information om behandlingen av dina personuppgifter
Vi har genomfört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bland annat förlust eller olaglig tillgång. Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsade. Endast personer som är associerade med den Coor-webbplats du besökt med som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ovanstående syften kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan också dela dina personuppgifter med andra koncernföretag och leverantörer och affärspartners som utför tjänster på våra vägnar (till exempel servicetekniker från olika leverantörer, till exempel vid felmeddelande om en kaffemaskin).

Dina personuppgifter kan överföras till ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU / EES, i samband med Coors användning av de molnbaserade tjänsterna Office 365 som tillhandahålls av Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

När Microsoft tillhandahåller Office 365-tjänster, hanterar Microsoft kunddata (till exempel e-post, filer) i datacentraler inom EU (för närvarande: Dublin (Irland) och Amsterdam (Nederländerna). Men som en integrerad del av levererar Office 365-tjänsterna, kan vissa begränsade personuppgifter också behandlas i tredjeländer (för närvarande är sådana andra uppgifter huvudsakligen bearbetade i USA och i Kanada). Microsoft har engagerat underleverantörer för sådan databehandling utanför EU och EES.

För att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav har Coor genomfört ett databehandlingsavtal med Microsoft och dessutom ingått standardavtalsklausuler ("EU-modellklausuler") med Microsoft. Alla Microsoft-underleverantörer som behandlar personuppgifter i samband med Office 365-tjänsterna är engagerade av Microsoft i enlighet med artikel 11 i EU-modellklausuler.

Dina personuppgifter som används för serviceförfrågningar sparas tills vi inte längre behöver det för att kunna uppfylla din förfrågan.

Dina rättigheter
Du har rätt att veta vilken av dina personuppgifter som behandlas om dig och att be om en kopia av sådan information. Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter om dig och i vissa fall begära radering av dina personuppgifter (till exempel om du tar tillbaka ditt samtycke). Dessutom har du rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter och begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Observera att begränsning eller borttagning kan leda till att vi inte kan uppfylla våra åtaganden. Du har också rätt att ta emot personuppgifterna om dig i maskinläsbart format samt att skicka dessa data till en annan datakontrollant.

Om du har några invändningar eller klagomål med hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till Säkerhetsverket som är tillsynsmyndighet för vår behandling av personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter om dig, är du välkommen att kontakta oss på info@coor.com.

 

GDPR