God företagskultur

Många av våra kunder har verksamhet på olika orter och/eller i olika länder. De förväntar sig att vi arbetar på ungefär samma sätt och levererar samma goda service i hela koncernen. Att arbeta aktivt med en gemensam företagskultur är därför en viktig uppgift.

Planering av lunch | Coor

En gemensam plattform

Oavsett vad vi arbetar med förenas alla medarbetare i ambitionen att tillhandahålla god service till våra kunder. Vi ska vara smarta och fundera på hur vi kan bli bättre på det vi gör. Vår gemensamma ambition är att ständigt utveckla servicen till våra kunder. Förbättringsförslag och nya lösningar är något vi alla kan bidra med, och vi har därför infört ett gemensamt arbetssätt för att kunna ta tillvara på alla goda idéer.

Utgångspunkten i arbetet med vår företagskultur är våra tre ledstjärnor och vår gemensamma uppförandekod - Code of Conduct. Våra ledstjärnor är våra värderingar. De ligger till grund för hur vi agerar i vårt arbete – gentemot våra kunder och mot varandra.


Våra ledstjärnor

Coor är ett värderingsstyrt företag och våra ledstjärnor genomsyrar allt vi gör. Ledstjärnorna fungerar som vår kompass och vägleder oss i vårt dagliga arbete och i hur vi förhåller oss till varandra och våra kunder. De baseras på vad våra kunder uppskattar i serviceleveransen.

Gemensamt förhållningssätt

Coors uppförandekod ålägger alla medarbetare att följa de lagar som reglerar verksamheten. Den omfattar också principer för hantering av konkurrensfrågor, intressekonflikter, miljö och arbetsmiljö, arbetsvillkor, konfidentiell information, gåvor och förmåner i Coors affärsrelationer samt förhållningssätt till kunder och leverantörer. I Coors uppförandekod slås bland annat fast att ingen medarbetare får diskrimineras på grund av ålder, kön, religion, sexuell läggning, politisk åsikt eller etnisk bakgrund.

Den självklara utgångspunkten är att inga överträdelser mot Coors uppförandekod får förekomma. För att det ska vara möjligt måste koden vara väl känd. Alla chefer ska därför årligen gå igenom Coors uppförnadekod med sina medarbetare som därefter läser igenom och skriftligen bekräftar att de förstått och åtar sig att följa principerna. Därefter görs en årlig uppföljning med alla medarbetare vid utvecklingssamtalen.

Visselblåsarportal

Möjlighet att anmäla misstankar om överträdelser

Coor har en visselblåsarportal, vilket är en koncerngemensam webbtjänst dit medarbetare kan vända sig anonymt om de misstänker brott mot uppförandekoden. Portalen tillhandahålls av en extern leverantör, och finns på alla nordiska språk samt på engelska, polska, tyska, holländska, estniska, franska och magia (ungerska). Anmälningar som skickas dit krypteras, och skickas sedan anonymt till Coors juristavdelning som utreder alla inkomna ärenden.

Även den som inte är Coor-anställd, till exempel kund eller leverantör, kan anmäla misstanke om övertramp mot uppförandekoden.


Coor Awards

Coor Awards är en utmärkelse som årligen delas ut till personer som har utmärkt sig inom de områden som är viktiga för oss på Coor för vår fortsatta framgång.

Läs mer ➝

Lediga jobb

Coor skapar de bästa arbetsmiljöerna i Norden – smarta, hållbara och fulla av glädje. Har du också passion för människor och service? Utforska möjligheterna hos oss på Coor. 

Till alla våra lediga tjänster ➝