• Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Hållbara leverantörssamarbeten

Coor tar fullt ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av underleverantörer. Köpta tjänster och varor är en stor del av vår leverans och påverkar kvaliteten och våra kostnader. Vi är därför måna om goda och långsiktiga leverantörssamarbeten och ställer höga krav på våra leverantörer.

Hållbara inköp – vad betyder det för Coor?

Hållbara inköp innebär att ta hänsyn till Coors tripple bottom line, det vill  säga affärsmässiga, sociala och miljömässiga aspekter i upphandlingsprocesser och leverantörsval. Det inkluderar också miljöpåverkan och sociala aspekter kopplade till ursprung av en produkt/tjänst genom riskkategorisering. På så sätt kan vi optimera kostnader ur ett Total Cost of Ownership-perspektiv, samt  leverera rätt kvalitet och minimerad risk.

För att stödja hållbarhet inom inköp har vi ett ramverk som stöds av koncerngemensamma dokument. Ramverket består av inköpsstrategi, policy och Coors uppförandekod (Code of Conduct, CoC) för leverantörer.

Coor’s Inköpspolicy

Inköpspolicyn reglerar enhetligt hur Coor hanterar aktiviteter som är kopplade till inköp samt definierar roller och ansvarsområden. Köpta varor och tjänster representerar en stor del av Coor’s kostnader och spelar en betydande roll i Coor’s leverans till kund. Coor håller en hög standard och därmed ska inköp utföras på ett professionellt sätt basert på Coors kommerciella krav såväl som kvalitets- och miljökrav samt Coor’s CoC för leverantörer.