Leverantörssamarbeten

Coor tar fullt ansvar även för de tjänster som bolaget utför med hjälp av underleverantörer. Köpta tjänster och varor är en stor del av vår leverans och påverkar kvaliteten och våra kostnader. Vi är därför måna om goda och långsiktiga leverantörssamarbeten och ställer höga krav på våra leverantörer.

Coors inköpstjänster | Coor

Har du frågor kring fakturering?

Vill du bli leverantör till Coor?

Coor och Science Based Target-initiativet

Coor är anslutna till Science Based Target-initiativet (SBTi) och fick våra klimatmål validerade den 26 april 2022. Det innebär att våra klimatmål ligger i linje med vad vetenskapen säger krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Ett av våra klimatmål innebär att 75 procent av våra scope 3-utsläpp (från inköpta varor, tjänster, uppströmstransporter och distribution) ska komma från leverantörer som fått sina klimatmål godkända av SBTi senast 2026.

I september 2022 börjar vi informera Coors befintliga leverantörer om vad det innebär för vårt fortsatta samarbete.

Läs hela leverantörsbrevet här ➝

Läs mer om Science Based Targets hos Coor ➝

Läs mer på Science Based Target-initiativets hemsida ➝

Leverantorer-blockbild

  

Sporsmalstegn

Vad behöver jag som leverantör till Coor göra och när?
Som leverantör till Coor behöver ert företag få era klimatmål godkända av Science Based Target-initiativet (SBTi). Läs mer om hur ni går tillväga för att ansluta er och få era klimatmål godkända på SBTi:s webbplats.

Målen behöver vara godkända senast 2026, vilket innebär att ni behöver påbörja processen att få målen godkända senast 2024.

Kommer Coor avsluta samarbetet om en leverantör inte ansluter sig och får sina klimatmål godkända av SBTi?
På längre sikt kommer det att påverka vilka leverantörer Coor väljer att samarbeta med.

Vem kontaktar jag på Coor om jag har frågor om SBTi och klimatmål?
Din vanliga kontaktperson på Coors inköpsavdelning är även den som i första hand kan besvara frågor om Coors arbete med SBTi. Har du allmänna frågor om klimatmål och SBT finns det en FAQ på SBTi:s webbplats.

Kan Coor hjälpa vårt företag att gå med i SBTi?
Coor kan inte hjälpa er att ansluta er till SBTi. Det finns konsultföretag som erbjuder företag hjälp med detta.

Vad behöver vi göra för att bevisa att vi har gått med i SBTi?
Informera oss om att ni har gått med i SBTi.

Vi har redan fått våra klimatmål godkända av SBTi. Vad behöver Coor från oss?
Har ni redan fått era klimatmål godkända av SBTi behöver Coor få en bekräftelse på det. Har ni påbörjat processen behöver vi få information om när den förväntas vara klar och sedan när den är avslutad.

Vad händer om vårt företag har anslutit sig till SBTi men inte hinner få klimatmålen godkända i tid?
Så länge vi är säkra på att det finns en vilja och att det sker framsteg i arbetet med att få målen godkända följer vi er gärna i den utvecklingen.

Det står att 75% av Coors scope 3-utsläpp ska komma från leverantörer som har fått sina klimatmål godkända av SBTi. Då kan väl vårt företag fortsätta leverera till Coor som vanligt utan att ansluta oss?
Coors inköp och leverantörsbas varierar över tid och efter kundernas behov. Därför är det sannolikt att de leverantörer som står för 75% av Coors scope 3-utsläpp idag inte gör det imorgon. Alla Coors leverantörer kommer därför på sikt att behöva ansluta sig till SBTi. Framgent kommer detta vara ett krav för att bli leverantör åt Coor.

Vi har redan tecknat avtal med Coor, gäller det fortfarande?
Redan tecknade avtal gäller med oförändrade villkor fram tills något annat är överenskommet.

Kostar det något att gå med i SBTi?
Priset för att gå med i SBTi beror på företagets storlek, som baseras på antalet anställda. Har ni färre än 500 anställda räknas ert företag som SME och då kostar det 1 000 USD. För övriga företag är kostnaden 9 500 USD.

Vad menar Coor med att vårt företag behöver få våra klimatmål godkända av SBTi eller liknande?
Det innebär att ert företag behöver åta sig att minst halvera utsläppen av växthusgaser till 2030 och nå nettonollutsläpp senast 2050 samt årligen rapportera in era framsteg offentligt. I nuläget är SBTi den enda organisation som aktivt arbetar med att validera mål i linje med Parisavtalet och utför en kvalificerad bedömning. Coor godkänner därför bara SBTi som tredje part för närvarande.

Hur gynnas vårt företag av att gå med i SBTi?
Genom att ansluta er till SBTi säkerställer ni att era klimatmål ligger i linje med Parisavtalet och vad vetenskapen säger krävs för att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5 grader. Det stärker såväl ert faktiska hållbarhetsarbete som er profilering inom hållbarhet. Dessutom ansluter sig allt fler företag till SBTi, med följden att fler företag förväntas ställa krav på sina leverantörskedjor likt Coor.

Läs gärna om företag som anslutit sig till SBTi och hur det stärkt både företagets hållbarhetsarbete och affärer på SBTi:s webbplats.

Hållbara inköp – vad betyder det för Coor?

Hållbara inköp innebär att ta hänsyn till Coors tripple bottom line, det vill säga affärsmässiga, sociala och miljömässiga aspekter i upphandlingsprocesser och leverantörsval. Det inkluderar också miljöpåverkan och sociala aspekter kopplade till ursprung av en produkt/tjänst genom riskkategorisering. På så sätt kan vi optimera kostnader ur ett Total Cost of Ownership-perspektiv, samt leverera rätt kvalitet och minimerad risk.

För att stödja hållbarhet inom inköp har vi ett ramverk som stöds av koncerngemensamma dokument. Ramverket består av inköpsstrategi, policy och Coors uppförandekod (Code of Conduct, CoC) för leverantörer.

Coors inköpspolicy

Inköpspolicyn reglerar enhetligt hur Coor hanterar aktiviteter som är kopplade till inköp samt definierar roller och ansvarsområden. Köpta varor och tjänster representerar en stor del av Coors kostnader och spelar en betydande roll i Coors leverans till kund. Coor håller en hög standard och därmed ska inköp utföras på ett professionellt sätt baserat på Coors kommersiella krav såväl som kvalitets- och miljökrav samt Coors CoC för leverantörer.

Läs vår inköpspolicy här (på engelska) ➝


Allmänna inköpsvillkor

Coors allmänna inköpsvillkor för tjänster och produkter gäller för alla köp och är det lägsta kravet för att ingå ett avtal med oss.