Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Sök

Så jobbar vi med säkerhet på Coor

Inom Coor finns fyra gemensamma fokusområden som hjälper oss att nå vår vision om noll olyckor.

Posthantering | Coor

1. Ledarskap och beteenden

Hos samtliga medarbetare finns kunskap och fokus på hälsa och säkerhet (HSEQ) för att förebygga risker och utveckla en säker arbetsmiljö. Beteende och efterlevnad är väl implementerade i vardagen. HSEQ är en stående punkt på agendan vid alla möten, såväl i ledning, operativt som i projekt. För att öka riskmedvetenheten hos alla medarbetare och på så sätt minska antalet olyckor har vi också ett gemensamt förhållningssätt, "Din säkerhet – ditt och mitt ansvar".

2. Organisation och nätverk

På alla arbetsplatser finns lokala skyddsombud, och skyddsronder genomförs enligt de krav som finns. Inom Coor finns en HSEQ-organisation som arbetar strukturerat, inte minst med att säkerställa erfarenhetsutbyte mellan Coors alla verksamheter.

3. Uppföljning av nyckeltal

Det är mycket viktigt att alla oönskade händelser som har, eller kunde ha, inneburit att en person kommit till skada rapporteras och analyseras. På det sättet kan vi dra lärdom av våra misstag och vidta säkerhetsåtgärder där det krävs. Inom Coor rapporteras alla fel i ett koncerngemensamt avvikelsehanteringssystem (Actio). Vissa nyckeltal (KPI:er) följs också löpande upp på alla nivåer i hela koncernen: antal riskobservationer, antal incidenter, antal olyckor och LTA ("Lost Time Accident").

4. Tydliga processer och instruktioner

Inom Coor finns tydliga rutiner och instruktioner som tillämpas av såväl egen personal som underleverantörer. Eftersom Coor levererar ett stort antal tjänster med varierande risker till ett stort antal kunder med olika krav anpassas dessa till varje kund och tjänst. Vid särskilt farliga arbeten, såsom anläggnings- och byggarbete, avfallshantering eller hantering av kemikalier, finns särskilda riktlinjer. Alla kemikalier som används registreras.