Outsourcing av servicetjänster ökar – offentlig sektor mest positiva

En majoritet av både privata företag och offentlig sektor tror att outsourcing av internservice kommer att ha ökat om fem år. Det visar en undersökning som Demoskop har gjort på uppdrag av Coor Service Management. I Sverige tror 60 procent av tillfrågade kommuner, landsting och statliga verk att de kommer att outsourca mer om fem år jämfört med 51 procent bland företagen.

Undersökningen omfattar Sverige, Norge och Danmark och visar på tydliga skillnader mellan länderna. Danmark är den mognaste marknaden där närmare nio av tio av de tillfrågade i dag outsourcar internservice. Det kan jämföras med Sveriges sju av tio och Norges cirka 50 procent.

– Det finns en stor tillväxtpotential för service management bland annat genom att fler väljer helhetslösningar och därmed outsourcar fler olika tjänster. Dessutom ser vi stora tillväxtmöjligheter inom offentlig sektor. Sverige börjar bli en allt mer mogen marknad för servicetjänster. Ett tecken på det är att man i Sverige i högre utsträckning än i de andra länderna ser fördelar med att ha en och samma leverantör. Den ökade mognadsgraden beror på att de svenska företagen nu har större erfarenhet av outsourcing samtidigt som leverantörerna ständigt utvecklar sitt erbjudande, säger Mats Jönsson, VD för Coor Service Management.

Även om helhetslösningar ökar snabbast så är städning och IT-support de tjänster som outsourcas i störst utsträckning i samtliga länder. Norge och Danmark skiljer ut sig genom att nästan hälften av de tillfrågade lägger restaurangverksamheten på entreprenad jämfört med 20 procent av de svenska företagen. De största drivkrafterna för att outsourca servicetjänster är konstnadsbesparingar i samtliga länder. I Sverige väger möjligheten att fokusera på kärnverksamheten något tyngre än ökad kvalitet som kommer på tredje plats. I Danmark och Norge är förhållandet det omvända.

Undersökningen genomfördes i Sverige, Norge och Danmark under perioden 23 maj till 16 juni 2006. Totalt intervjuades 389 ledningspersoner hos storföretag, kommuner, myndigheter/statliga verk och landsting (Sverige 150, Danmark 133, Norge 106).