Fortsatt stark utveckling för Coor under 2009

Trots lågkonjunkturen fortsätter Coor Service Management att växa och uppvisar ett bra resultat även för verksamhetsåret 2009.

Nettoomsättningen för helåret 2009 steg med 3 procent till 5 909 (5 720) MSEK. Omsättningsökningen förklaras av avtal med nya kunder och för- värv av andra fristående servicebolag. Rörelseresultat (EBITA) uppgick till 306 (339) MSEK. Försämringen av rö- relseresultatet förklaras främst av de investeringar i försäljnings- och af- färsutvecklingsresurser som gjordes under andra halvåret 2008 för att möta den starka efterfrågan, och som ökade rörelsekostnaderna. Bruttomargina- len från kontrakten är oförändrad jämfört med föregående år. Antalet anställda ökade med 5,9 procent till 4 279 (4 041). Ökningen beror på att övertagandet av personal och rekryteringar i samband med nya upp- drag översteg antalet personer som slutat under året. Flera nya uppdrag tecknades under 2009 bland vilka kan nämnas Statoil (Nor- ge), GN Store Nord och Ernst & Young (Danmark) samt Jones Lang Lasalle (Sverige). Även ett antal strategiska företagsförvärv genomfördes, inte minst av produktionsservicebolaget Sapa Industriservice (Sverige), skadesaneringsbo- lagen Smedsrud & Sønner och Bygg Nor (Norge) samt servicebolaget Vasakronan Service Partner (Sverige). - Trots lågkonjunkturen blev även 2009 ett bra år för Coor. Några av våra kunder har drabbats hårt av lågkonjunkturen vilket har påverkat även vår verksamhet, men vi har kunnat möta kundernas minskade servicebehov med löpande anpassningar och effektiviseringar. Tack vare en stadig ström nya kunder har vi lyckats öka vår omsättning och hålla våra bruttomargina- ler stabila vilket är otroligt glädjande, säger Mats Jönson, VD och Koncern- chef på Coor.