Sök
Språk / Site

Språk

Våra siter

  • Kontakt
  • Språk / Site

    Språk

    Våra siter

Vår metodik och leveransmodell

Med hjälp av tydliga fokusområden, helhetssyn och lång erfarenhet av att hantera komplexa serviceleveranser kan Coor erbjuda en flexibel och kostnadseffektiv serviceleverans som ständigt utvecklas, helt anpassad till kundens behov.

Personal på Coor

Kundanpassning

Coor sätter kunden i centrum och anpassar leveransen till varje kund. Coor är också leverantörsoberoende och därmed flexibla vid val av samarbetspartners. Utgångspunkten i varje samarbete är ett tydligt och flexibelt avtal, som tillåter förändringar över tiden.

För varje kund definieras unika och relevanta nyckeltal (Key Performance Indicators; KPI), som löpande följs upp och redovisas på ett strukturerat sätt. Exempel på vanliga KPI:er är mediaförbrukning, nyttjandegrad (yta), inställelsetider, felfrihet, kaffeförbrukning, antal förbättringsförslag och kundnöjdhet. Genom vår digitala leveransuppföljningsportal, Coor Performance Portal, kan kunderna enkelt och överskådligt följa upp nyckeltalen i realtid

Kunden står i centrum

Utifrån kundens specifika behov och utmaningar formas en flexibel serviceleverans som stödjer kundens kärnverksamhet optimalt. Målet är en lång och nära kundrelation, där Coor tar ett stort ansvar för att utveckla serviceleveransen så att den stödjer kundens kärnverksamhet på bäst möjliga sätt.

 

Servicefokus

Att outsourca en serviceverksamhet till en specialist är att sätta servicen i första rummet. Coor har service som kärnverksamhet och därmed fullt fokus på serviceleveransen.

Det innebär att systemstöd och arbetsprocesser är helt serviceanpassade. Coor följer en strukturerad leveransmodell som säkerställer kvalitet och effektivitet genom hela serviceprocessen – från ett inkommande ärende till slutlig uppföljning. Den digitala utvecklingen har nått så långt att det nu är fullt möjligt att helautomatisera olika processer och införa digitala arbetssätt, vilket Coor arbetat mycket med. Det handlar om att nyttja befintlig teknik för ett mer effektivt och säkert arbete.

Coor arbetar också aktivt för att skapa en stark servicekultur och att ständigt utveckla och engagera alla medarbetare. Coor har flera serviceanpassade utbildningar för alla medarbetare och chefer, men också specialistanpassade utbildningar för olika yrkesgrupper.

Kostnadseffektivitet

Löpande investeringar i serviceanpassade och moderna system tillsammans med beprövade processer och effektiva arbetssätt ger en kostnadseffektiv och professionell service. Detta i kombination med möjligheter att tillvarata synergier och skalfördelar ger kontinuerliga resultatförbättringar.

På Coor finns också hög kompetens inom förändringsledning, som kan identifiera utvecklingspotential och driva nödvändigt förändringsarbete. Ett viktigt verktyg i detta arbete är Coors stora leveransdatabas, som fungerar som jämförelsebas vid analys av kostnader för olika tjänster. Att nyttja modern teknik för att automatisera processer och öka mobiliteten bidrar också till att våra leveranser blir kostnadseffektiva, samtidigt som kvaliteten ökar.

 

Leveransutveckling

På Coor finns stor erfarenhet av förändringsledning, vilket tillsammans med ett aktivt och strukturerat arbete med ständiga förbättringar och innovationer gör att Coor kan ta ett stort ansvar för att utveckla serviceleveransen.


Varje år genomförs kundmätningar, vars resultat ligger till grund för det löpande utvecklingsarbetet. Coor har spetskompetens inom många tjänster, och utvecklar själva nya koncept och lösningar, vilket kommer kunderna tillgodo. Genom att fånga upp idéer och förslag från alla medarbetare och driva tjänsteutveckling i egen regi kan Coor addera ett stort värde till sina kunder.

Coor bedriver också ett strukturerat innovationsarbete. Vi bevakar utvecklingen och försöker förstå hur nya metoder och tekniker kan vara till nytta för vår leverans. I samarbete med våra kunder, leverantörer och externa partners - vårt innovationsekosystem - prövar vi ständigt nya lösningar, och de som bedöms ge störst nytta lanseras på bred front. Några av våra allra mest populära innovationer baserade på ny teknik har vi samlat under konceptet Coor SmartSolutions.

Leveransuppföljning

Coor har utvecklat en digital portal för leveransuppföljning, ”Coor Performance Portal”. Genom integration till olika system och möjlighet att skära informationen på olika enheter erbjuder portalen unika möjligheter för dig som kund att enkelt och överskådligt följa upp din serviceleverans.

Coor Performance Portal är unik på marknaden genom att integrationen till ett flertal system ger viktig information om såväl ärendehantering, ekonomi, leveransprecision/ledtider, incidentrapportering och förbättringar. Detta innebär att beställarna i en samlad webbportal enkelt och överskådligt kan ta del av olika nyckeltal – i realtid.

En annan fördel är att det i systemet är möjligt att följa upp informationen och nyckeltalen på olika sätt – per tjänst, anläggning, ort, land eller region. Detta ger möjlighet att jämföra kostnader och andra parametrar med varandra, vilket är värdefullt vid prioriteringar och beslut.