Förslag till ny styrelse i Coor Service Management

Valberedningen i Coor Service Management Holding AB har beslutat att föreslå årsstämman att välja Mats Granryd och Heidi Skaaret som nya styrelseledamöter i bolaget. Bernt Magnusson har avböjt omval.

Inför den ordinarie bolagsstämman föreslår valberedningen i Coor Service Management att styrelsen utökas med en person. Bernt Magnusson, som suttit i Coors styrelse sedan 2005, har avböjt omval, och som nya ledamöter föreslås Mats Granryd och Heidi Skaaret (se mer nedan). Till omval föreslås Søren Christensen, Mats Jönsson, Monica Lindstedt, Anders Narvinger, Kristina Schauman och Mikael Stöhr.

Som styrelsens ordförande föreslås omval av Anders Narvinger.

Valberedningens målsättning har varit att komplettera styrelsen så att den sammantaget har den kompetens och erfarenhet som krävs för att även fortsättningsvis kunna leda bolagets affärsverksamhet på ett så framgångsrikt sätt som möjligt. I förslaget har även beaktats mångsidighet och bredd avseende erfarenhet och bakgrund samt de krav på oberoende som Svensk kod för bolagsstyrning stipulerar.

Mats Granryd (född 1962) är sedan 2016 vd för GSMA, en global industriorganisation för mobiloperatörer. Han har varit vd för Tele 2 mellan 2010 och 2015, och hade dessförinnan olika ledande positioner inom Ericsson, bland annat som vd för dess verksamhet i England. Mats Granryd är styrelseledamot i Envac.

Hedi Skaaret (född 1961) är sedan 2012 COO för den norska finanskoncernen Storebrand. Hon har varit vd för Lindorff Norge under 2008 - 2012 och för IKANO Bank Norge under åren 2001 - 2008. Heidi Skaaret var styrelseledamot i Storebrand 2010 – 2012.

Årsstämman kommer att hållas i Kista den 28 april 2016 klockan 15.00.

Valberedningen i Coor Service Management utgörs av Pontus Pettersson (Cinven via Cinoor S.á.r.l), Jan Särlvik (Nordea Funds), Ulrika Danielson (Andra AP-fonden), Henrik Didner, (Didner & Gerge Fonder) och Anders Narvinger (styrelseordförande Coor Service Management).

Mer information, pressbilder etc finns på www.coor.com. För ytterligare information, kontakta:
Pontus Pettersson Ordförande i valberedningen, Cinven

+44 75 27 22 04 76 pontus.petterson@cinven.com
Erik Strümpel Chefsjurist, Coor Service Management +46 734 101 389 erik.strumpel@coor.com
Åsvor Brynnel Kommunikations- och Hållbarhetschef,
Coor Service Management
+46 10 559 59 83 asvor.brynnel@coor.com

Informationen offentliggörs enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 januari 2016 kl. 13:00 CET.