Kommuniké från årsstämma i Coor Service Management Holding AB (publ) 2016

Coor Service Management Holding AB höll idag, torsdagen den 28 april 2016, årsstämma i konferensanläggningen Kista Entré i Kista, Stockholm. Stämman leddes av Anders Narvinger.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningar samt styrelsens förslag till vinstutdelning om 2,00 kronor per aktie (varav 1,40 kronor är ordinarie utdelning och 0,60 kronor extrautdelning). Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 2 maj 2016 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 6 maj 2016. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag om en ökning av antalet av stämman utsedda styrelseledamöter från sju till åtta. Det beslutades om omval av Anders Narvinger, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Sören Christensen, Mats Jönsson och Mikael Stöhr till styrelseledamöter. Det beslutades vidare om nyval av Heidi Skaaret och Mats Granryd till styrelseledamöter. Bernt Magnusson hade avböjt omval.

Till styrelsens ordförande omvaldes Anders Narvinger.

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 700 000 och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 250 000 vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: SEK 150 000 till revisionsutskottets ordförande och SEK 100 000 till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, SEK 50 000 till var och en av ordförandena i ersättnings- respektive projektutskottet, och SEK 50 000 till var och en av de övriga ledamöterna i ersättnings- respektive projektutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman antog en instruktion för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag och riktlinjer för ersättning till koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.
 
 

Coor Service Management är en av Nordens ledande serviceleverantörer inriktad främst mot integrerade och komplexa facility management (FM)-uppdrag. Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivningstjänster. Coor skapar värde genom att leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal mindre och större företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, ICA, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Skanska, Statoil, TeliaSonera, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor Service Management startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholmsbörsen. Bolaget
har cirka 6 100 medarbetare (FTE) främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och årsomsättningen är cirka 7 500 MSEK (rullande 12-månadersomsättning). Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på http://www.coor.com/