Coor kommenterar artikel om NKS i Svenska Dagbladet den 18 september 2017

Coor Service Management (Coor) har ansvar för ett stort antal tjänster i och omkring Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnader i Solna. Vårt uppdrag är att skapa en god, säker och effektiv serviceleverans – med patienten i fokus. 

Med anledning av de uppgifter kring serviceavtalet och kostnader för tilläggsbeställningar som figurerar i media vill vi göra några klargöranden - det är många påståenden som vi inte känner igen och anser vara felaktiga. Vi är stolta över det arbete vi gör, och jobbar hårt för att utveckla och anpassa våra tjänster så att de stödjer sjukhusverksamheten på bästa sätt. Vår uppfattning är att serviceavtalet är marknadsmässigt och att det finns många mekanismer i avtalet som säkerställer pris- och kvalitetsnivåer. 


Allmänna frågor kring serviceavtalet och hantering av tilläggsbeställningar

1. Hur ser de kommersiella villkoren för serviceavtalet ut?
De kommersiella villkoren för service- och driftavtalet är klart och tydligt specificerat i det avtal som tecknats mellan Stockholms Läns Landsting (SLL) och projektbolaget Swedish Hospital Partner (SHP).

Enligt avtalet framgår att serviceuppdraget består av två delar:

  • Den största delen är ett uppdrag om abonnemangstjänster, exempelvis lokalvård och logistik. När hela sjukhuset är i drift uppgår abonnemangsuppdraget till cirka 350 MSEK per år (räknat i dagens penningvärde).
  • SLL/Karolinska Universitetssjukhuset har också möjlighet att göra tilläggsbeställningar.

2. Vad är en tilläggsbeställning?
En tilläggsbeställning är ett önskemål om förändring av ett krav eller ett behov, som inte ingår i det ursprungliga avtalet, och initieras av SLL/Karolinska Universitetssjukhuset. Dessa tilläggsbeställningar indelas i två kategorier: dels enklare åtgärder, som hanteras som beställningar, dels större åtgärder, som hanteras som ändringsförfrågningar.

3. Hur ser rutinen för en ändringsförfrågan ut?
SLL/Karolinska Universitetssjukhuset skickar en ändringsförfrågan till SHP/Coor för utvärdering och prissättning. Ändringsförfrågan kan avse både tillkommande eller avgående behov. SHP/Coor återkommer med förslag på åtgärd, pris och tidsuppskattning för genomförande. I priset inkluderas projektering samt framtida underhållskostnader ur ett livscykelperspektiv. Om förslaget godkänns genomförs åtgärd i samråd med den aktuella verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset.

En ändringsförfrågan resulterar i ett tilläggsavtal. Innan tilläggsavtalet undertecknas ska det granskas av långivarna.

4. Hur ser rutinen för en beställning ut?
SLL/Karolinska Universitetssjukhuset skickar en beställning till Coor för utvärdering och prissättning. Coor återkommer med förslag på åtgärd, pris och tidsuppskattning för genomförande. För denna typ av beställningar finns avtalade timprislistor. Om förslaget godkänns genomförs åtgärd i samråd med den aktuella verksamheten på Karolinska Universitetssjukhuset.

5. Hur kontrolleras priser och kvalitet på Coors uppdrag? Kan Coor ta ut vilka priser som helst?
Coor kan inte missköta sitt uppdrag eller ta ut oskäliga priser utan konsekvenser. Det finns avtalade timprislistor för som Coor följer.

För att säkerställa att priserna på servicetjänsterna är marknadsmässiga kan också marknadstester eller benchmarking av vissa tjänster genomföras. Om Coor missköter sitt uppdrag och inte åtgärdar påtalade brister i leveransen utgår viten, och i förlängningen kan avtalet sägas upp utan kostnad.

6. Har SHP och Coor ensamrätt på alla tilläggsarbeten de kommande 22 åren?
Nej, tilläggsbeställningar kan konkurrensutsättas och beställas av andra företag, det är upp till SLL att bestämma.

Särskilda kommentarer till uppgifter i Svenska Dagbladet

1. ”Priset för att bygga om en nödutgång till en vanlig dörr landar på nästan 1,2 miljoner kronor”
Denna uppgift stämmer inte. Den aktuella dörren som artikeln refererar till är ännu inte byggd, men har offererats enligt nedan:

  • (i) Alla större uppdrag inleds med en förstudie, som i detta fall kostade 94 000 kr. Förstudien är en utredning, där olika möjligheter utretts tillsammans med bland annat brandkonsulter och arkitekter. Förstudien i detta fall resulterade i fyra alternativ presenterades (se iii nedan).
  • (ii) Långivarna (bankerna) – inte ägaren Innisfree – måste enligt avtal godkänna alla tilläggsavtal ur ett riskperspektiv. I detta fall uppskattades denna administrativa kostnad till 50 000 kr (indikativt). Endast verkliga och verifierade kostnader kommer att faktureras.
  • (iii) De fyra lösningsförslag som har presenterats för landstinget låg på mellan 60 000 – 420 000 kr. 
  • (iv) En slutbesiktning av en oberoende besiktningsman (utsedd av SLL och SHP) görs om SLL önskar efter avslutade entreprenadarbeten. I detta fall uppskattades denna kostnad till 50 000 kr (indikativt). Endast verkliga och verifierade kostnader kommer att faktureras.

2. ”Extrainköp av operationskläder går lös på en halv miljon kronor”
Coor har planerat för hantering av arbetskläder (tvätt, beställning, lagerhållning etc) enligt de krav och önskemål som Karolinska Universitetssjukhuset ursprungligen har definierat. Önskemålen beträffande operationskläder har senare förändrats, vilket medför ökade kostnader för Coor enligt följande:

  • (i) Hanteringskostnad för omställning till en ny lösning (nya rutiner för beställningar, uppackning, inventering, planering för nya flöden för avfallshantering mm).
  • (ii) En årlig ökad kostnad för hantering av operationskläderna motsvarande 501 840 kr per år (eller drygt 41 000 kr per månad).

Textilhantering, vilket innebär hantering av operationskläder och andra sjukvårdskläder samt patient- och bäddtextilier, är en av Coors största tjänster till sjukhuset. Varje dag hanterar Coor stora mängder textilier, uppskattningsvis 4 ton tvätt per dag (i genomsnitt).

3. ”För att bädda 27 sängar en gång per dygn debiteras 586 772 kr per år. Utöver detta tillkommer administrationskostnader på över 100 000 kronor”
Dessa uppgifter stämmer. Per säng och tillfälle blir totalkostnaden knappt 70 kr per bäddning (vardag som helg).

4. ”Byte av diskho på operation kostar 20 000 kr”
Vi känner inte igen vad denna uppgift avser, varken vad gäller uppdragsbeskrivning eller kostnad.

5. ”Skjutdörr för att avskärma uppvakningsplatser, omkring 135 000 kr”
Vi känner inte igen vad denna uppgift avser. Ett antal skjutdörrar har beställts och monterats via Coor. Priset varierar utifrån skjutdörrens utformning, och ligger normalt på 20 – 35 000 kr.

6. ”Flytt av vattenkran, cirka 143 000 kr”
Vi känner inte igen vad denna uppgift avser, varken vad gäller uppdragsbeskrivning eller kostnad.

7. ”Uppsättning av ett hyllplan på hjärtintensiven, omkring 93 000 kr”
Vi har svårt att härleda denna uppgift, men att uppsättning av ett hyllplan skulle kosta 93 000 kr känns inte rimligt. Som ett exempel kan vi hänvisa till en offererad uppsättning av cirka 70 löpmeter hyllor i syrafast stål. Denna offert låg på 82 000 kr, vilket inkluderar materialkostnader för hyllplanen, hantverkskostnader och administrationskostnader. Arbetet har inte genomförts.