Kommuniké från årsstämman i Coor Service Management Holding AB (publ) 2018

Coor Service Management Holding AB höll idag, torsdagen den 26 april 2018, årsstämma i konferensanläggningen Kista Entré i Kista, Stockholm. Stämman leddes av Mats Granryd.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt styrelsens förslag till vinstutdelning om 4,00 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen bestämdes till den 30 april 2018 och utbetalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB den 4 maj 2018. Stämman beslutade också om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att av stämman utsedda styrelseledamöter ska vara sju. Det beslutades om omval av Anders Ehrling, Mats Granryd, Monica Lindstedt, Kristina Schauman, Mats Jönsson, Heidi Skaaret och Mikael Stöhr till styrelseledamöter.

Det beslutades om omval av Mats Granryd till styrelsens ordförande. 

Årsstämman beslutade om omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2019. 

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om årligt arvode till styrelsens ordförande om SEK 730 000 och till övriga icke anställda, bolagsstämmovalda styrelseledamöter om SEK 260 000 vardera. Arvode för kommittéarbete till icke anställda, bolagsstämmovalda ledamöter i kommittéerna beslutades enligt följande: SEK 150 000 till revisionsutskottets ordförande och SEK 100 000 till var och en av de övriga ledamöterna i revisionsutskottet, SEK 50 000 till ersättningsutskottets ordförande och SEK 50 000 till var och en av de övriga ledamöterna i ersättningsutskottet, SEK 100 000 till projektutskottets ordförande och SEK 75 000 till var och en av de övriga ledamöterna i projektutskottet. Årsstämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman antog riktlinjer för ersättning till koncernledningen i enlighet med styrelsens förslag.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram, innefattande säkringsåtgärder med anledning av programmet i form av ett aktieswapavtal med tredje part.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier. Högst så många aktier får återköpas att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget.

Årsstämman beslutade även i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av aktier. Antalet aktier som kan komma att emitteras får inte överstiga 10 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för stämmans beslut om bemyndigande.

Coor är en ledande facility management-leverantör i Norden, inriktad främst mot integrerade och komplexa helhetsuppdrag (IFM). Coor erbjuder specialistkompetens inom arbetsplatsservice (soft FM), fastighetsservice (hard FM) och strategiska rådgivnings­tjänster avseende utveckling av kundernas serviceverksamhet. Coor skapar värde genom att utföra, leda, utveckla och effektivisera kundernas serviceverksamheter så att de över tid stödjer kundernas kärnverksamhet optimalt. Bland kunderna finns ett stort antal större och mindre företag och offentliga verksamheter i Norden, bland annat ABB, AB Volvo, Aibel, Det Norske Veritas, E.ON, Ericsson, EY, NCC, Politiet (danska polisen), Saab, Sandvik, SAS, Statoil, Telia Company, Trafikverket, Vasakronan och Volvo Cars.

Coor startade sin verksamhet 1998 och är sedan juni 2015 noterat på Nasdaq Stockholms-börsen. Per den 31 mars 2018 hade bolaget cirka 8 300 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge, och Finland, och en årsomsättning på cirka 8 000 MSEK. Coor tar ansvar för den verksamhet som bedrivs i förhållande till kunder, medarbetare och ägare, men också för hur den påverkar samhället och miljön i ett bredare perspektiv. Läs mer på www.coor.se